17 Νοεμβρίου 2023

ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΟΥ

Κατασκευαστική επιχείρηση προβαίνει σε αγορά ξυλείας (πάγιος εξοπλισμός) η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε εργασίες διάστρωσης σκυροδέματος, σε τεχνικά έργα τα οποία έχει αναλάβει ως εργολάβος. Το κόστος αγοράς της ξυλείας είναι 10.000 ευρώ και τα τεμάχια 100. Ερωτάται: δύναται να προβεί σε εφάπαξ απόσβεση δεδομένου ότι η αξία ανά τεμάχιο είναι μικρότερη από 1500 ευρώ ή θα πρέπει να προβεί σε τμηματική και με ποιον συντελεστή?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 24, του ΚΦΕ, εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο.

 

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι αν η επιχείρηση προβαίνει σε αγορά περισσότερων του ενός πάγιων στοιχείων σε μία συναλλαγή (έκδοση ενός τιμολογίου), για την εφαρμογή των ανωτέρω θα λαμβάνεται υπόψη η αξία του καθενός, εφόσον τα εν λόγω αγαθά δεν αποτελούν ενιαίο σύνολο, αλλά χρησιμοποιούνται ως ξεχωριστά τεμάχια. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε ότι με την προϋπόθεση ότι τα τεμάχια ξύλου που αγοράζονται δεν συνθέτουν ένα ενιαίο αγαθό, αλλά χρησιμοποιούνται μεμονωμένα, δύναται να αποσβεσθούν εφάπαξ εντός της χρήσης που αποκτήθηκαν. 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.