8 Νοεμβρίου 2023

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Θα ήθελα να ρωτήσω πως έχει την υποχρέωση να ασφαλιστεί εργάτης που απασχολείται σε αγροτικές εργασίες σε αγρότη επιχειρηματία με έναρξη αγροτικών δραστηριοτήτων; Με εργόσημο ως εργάτης γης ή να ασφαλιστεί με πρόσληψη και να υπαχθεί στον ΕΦΚΑ επειδή ο εργοδότης είναι επιχειρηματίας και τον απασχολεί σταθερές ώρες και ημέρες για όλο το χρόνο;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περ. Γ, του άρθρου 20, του Ν. 3863/2010, η ασφάλιση των εργατών γης που απασχολούνται σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2639/1998, γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

 

α. Με την έκδοση ειδικού εργοσήμου υπό τύπο επιταγής.

β. Μέσω λογαριασμών που τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

γ. Με κατάθεση και είσπραξη μετρητών σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

δ. Με ειδικού τύπου έμβασμα κατά την έννοια των άρθρων 1 και 4 παρ. 3 του Ν. 3862/2010 (Α΄ 113).

 

Σημειώνεται ότι εάν από το εργόσημο προκύπτει χρόνος ασφάλισης για ολόκληρο το έτος (ημέρες εργασίας 150 και άνω), ελέγχεται εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 40 και την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85), για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.), που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, αναγόμενες σε δωδεκάμηνη βάση. Σε περίπτωση πρώτης υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., ο ασφαλισμένος κατατάσσεται αυτομάτως στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 40 και της παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, η σχετική διαφορά αναζητείται (άρθρο 22, του Ν. 3863/2010).

 

Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι ο ανωτέρω τρόπος αμοιβής και ασφάλισης των εργατών γης είναι υποχρεωτικός εφόσον πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.