3 Νοεμβρίου 2023

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΔΡΑ

Θα θέλαμε την άποψη σας στο εξής ζήτημα: Ελληνικό υποκατάστημα αλλοδαπής ΕΠΕ (έδρα στη Γερμανία) θα αγοράσει ακίνητο προς ανέγερση και εκμετάλλευση στην Ελλάδα. Η καταβολή του τιμήματος της αγοράς θα πραγματοποιηθεί απ' ευθείας από την αλλοδαπή έδρα μέσω γερμανικού τραπεζικού λογαριασμού της εταιρίας (τραπεζική μεταφορά στον λογαριασμό του πωλητή). Θεωρείτε πως, δεδομένου ότι αποτελεί ενιαία νομική οντότητα, μπορεί να ανακύψει ζήτημα ως προς την έκπτωση των δαπανών (αποσβέσεις κ.λπ.) ή άλλης φορολογικής φύσης λόγω της εξόφλησης από τη γερμανική έδρα;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Στην προκειμένη περίπτωση εξόφλησης της υποχρέωσης του υποκαταστήματος από το κεντρικό στην αλλοδαπή δεν δημιουργείται πρόβλημα στην έκπτωση του σχετικού εξόδου των αποσβέσεων από την αγορά του παγίου. Ειδικότερα, η διοίκηση με την Πολ. 1055/2016, ερμηνεύοντας τις διατάξεις της περ. β, του άρθρου 23, του Ν. 4172/2013, αναφέρει ότι ο νόμος απαιτεί η εξόφληση (των δαπανών άνω των 500 ευρώ) να γίνεται με τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου να αποδεικνύεται η ύπαρξη και η πραγματοποίηση της συναλλαγής, χωρίς να κάνει διάκριση ως προς το πρόσωπο του καταβάλλοντος, ούτε να θέτει ως προϋπόθεση όπως το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο λογαριασμός μέσω του οποίου εξοφλούνται οι σχετικές δαπάνες να είναι και αυτό που είχε τη σχετική απαίτηση από τον καταβάλλοντα (άμεσα αντισυμβαλλόμενος).

Επομένως, ακόμη και στην περίπτωση που η σχετική δαπάνη εξοφλείται από τρίτο πρόσωπο με τη χρήση τραπεζικών μέσων, το έξοδο αναγνωρίζεται φορολογικά προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, πόσο μάλλον στην δική σας περίπτωση που η εξόφληση γίνεται ουσιαστικά από διαφορετική εγκατάσταση της ίδιας εταιρείας.   

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.