17 Οκτωβρίου 2023

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΥΡΑΣ

Ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο εσπεριδοειδών - οπωροκηπευτικών έχει φύρα: 1. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό λογιστικής - φορολογικής φύρας για την ανωτέρω δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. από απόφαση ΔΕΔ); 2. Αν ναι, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες για να διασφαλιστεί η επιχείρηση σε περίπτωση ελέγχου από τυχόν μη αναγνώριση της φύρας; Τα πλαστικά κιβώτια που αγοράζει η ανωτέρω επιχείρηση για να μεταφέρει τα εμπορεύματα της πως τα αντιμετωπίζει λογιστικά; (π.χ. Έξοδα ή υλικά συσκευασίας με απογραφή στο τέλος της χρήσης).

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
 

Σε κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου τροφίμων είναι λογικό να υπάρχει ένα ποσοστό φύρας επί των αγορών. Το ποσοστό αυτό σε φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχετικά σταθερό δεδομένου ότι δε μεταβάλλονται οι παράγοντες διακίνησης και αποθήκευσης των αγροτικών προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο των πωλήσεων. Αν σε ορισμένες περιόδους η φύρα ξεπεράσει τα «φυσιολογικά» επίπεδα είναι λογικό η επιχείρηση να αναζητήσει τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την αύξηση όπως λ.χ. αλλαγή προμηθευτή – είδος των αγροτικών προϊόντων, ακραίες καιρικές συνθήκες, αδυναμία παράδοσης στους καθορισμένους χρόνους κ.λπ. Τα αίτια αυτά θα πρέπει ο επιχειρηματίας να είναι σε θέση να τεκμηριώσει σε ενδεχόμενο μελλοντικό έλεγχο, όπως επίσης και ο αρμόδιος ελεγκτής οφείλει να λάβει υπόψη του τα αντικειμενικά στοιχεία που ο φορολογούμενος επικαλείται.

Λογιστικά, η φύρα προκύπτει ως αύξηση του κόστους πωληθέντων της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, δίχως να απαιτούνται πρόσθετες λογιστικές εγγραφές. Τούτο συμβαίνει διότι με τη διαδικασία της απογραφής του τελικού αποθέματος οι αποκλίσεις που διαπιστώνονται τακτοποιούνται στο κόστος πωληθέντων.

Σύμφωνα με τις σημειώσεις του παραρτήματος Γ, του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), οι λογαριασμοί 25 «Υλικά συσκευασίας» και 26 «Ανταλλακτικά παγίων» είναι δυνατόν να παρακολουθούνται στο λογαριασμό Πρώτες ύλες και υλικά, όταν τα σχετικά ποσά δεν είναι σημαντικά.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 20, των ΕΛΠ, οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας μπορούν να αντιμετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου.

Με βάση, τα ανωτέρω θεωρούμε ότι τα υλικά συσκευασίας δύναται να καταχωρίζονται στα έξοδα όταν η αξία των αγορών τους δεν είναι σημαντική[1].

 [1] Σημαντικό μέγεθος (material): Παραλείψεις ή σφάλματα σε κονδύλια είναι σημαντικά εάν θα μπορούσαν ατομικά ή αθροιστικά, να επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λαμβάνονται βάσει των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το σημαντικό μέγεθος εξαρτάται από το μέγεθος και τη φύση της παράλειψης ή του σφάλματος, κρινόμενο υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Το μέγεθος ή η φύση του κονδυλίου, ή ένας συνδυασμός και των δύο, θα μπορούσε να είναι καθοριστικός παράγων.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.