28 Σεπτεμβρίου 2023

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τουριστικό γραφείο AE με διπλογραφικά βιβλία, πωλεί Λ.Δ.Χ με άδεια κυκλοφορίας. Πληρώνει υπεραξία στην Δ.Ο.Υ και συντάσσει συμβόλαιο πώλησης. Προκύπτει κέρδος από την πράξη της πώλησης (τιμή πώλησης μείον αναπόσβεστη αξία). Φορολογείται το κέρδος αυτό ή λόγω πληρωμής υπεραξίας δεν φορολογείται;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Oι διατάξεις του άρθρου 10, του Ν. 2579/1998 όπως αυτές παρατάθηκαν με το άρθρο 19, του Ν. 5000/2022, πριν από τη μεταβίβαση οχημάτων ΔΧ καταβάλλεται εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου.

Η φορολογική αντιμετώπιση του ανωτέρου φόρου ορίζεται στην παρ. 2, της Πολ. 1128/2015 σε συνδυασμό με την Πολ. 1106/2018.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες, όσον αφορά στη φορολογική μεταχείριση της κατά τα ανωτέρω υπεραξίας που αποκτούν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και η οποία είναι καταχωρημένη στα βιβλία του μεταβιβάζοντος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, το σχετικό ποσό καταχωρείται στον κωδικό 470 του εντύπου Ν (δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) και φορολογείται μόνο σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47, του ΚΦΕ (βλ. και Πολ. 1059/2015) και το ποσό της υπεραξίας που διανέμεται συμπληρώνεται στον κωδ. 382 ή 385, κατά περίπτωση. Ο δε καταβληθείς φόρος, που αναλογεί στα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά δηλώνεται στον κωδικό 009 του εντύπου Ν προκειμένου να συμψηφιστεί με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.