18 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Παρακαλώ μπορείτε να μου πείτε τί ακριβώς ισχύει σε περίπτωση που ατομική επιχείρηση Β΄ κατηγορίας βιβλίων αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο τύπου L; Επιβατικό. Το καταχωρούμε ως πάγιο; Τι ισχύει με το ΦΠΑ; Τί ισχύει με την απόσβεσή του αν υπάγεται σε αποσβέσεις; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
 
Στην προκειμένη περίπτωση η λογιστική αντιμετώπιση της αγοράς ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου δε διαφέρει σε τίποτα από την απόκτηση ενός κανονικού συμβατικού ΙΧ επιβατικού οχήματος. Επομένως, η ατομική επιχείρηση θα καταχωρίσει το αυτοκίνητο αυτό ως πάγιο στο σκέλος των εξόδων του απλογραφικού βιβλίου και εν συνεχεία θα προβαίνει κάθε έτος στην καταχώριση της απόσβεσής του. 
Επιπλέον, ο φορολογικός νόμος (περ. ε, άρθρο 22Β, του ΚΦΕ) για τη δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L (μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO-,/χλμ.) παρέχει στην επιχείρηση δυνατότητα, έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, πρόσθετης δαπάνης ίσης με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας αγοράς. 
Η προσαύξηση αυτή, ωστόσο, δεν θα ληφθεί υπόψη κατά τη λογιστική καταχώριση της αγοράς του αυτοκινήτου, αλλά θα αφαιρεθεί από το ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ως λογιστική διαφορά, κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Ειδικότερα, το εν λόγω ποσό της επιπλέον δαπάνης θα συμπληρωθεί στους κωδ. 150 – 250 – 350 – 450, του πίνακα ΣΤ΄, του εντύπου Ε3. Σημειώνεται ότι με βάση τις οδηγίες της Ε 2031/2021, το ποσό της πρόσθετης έκπτωσης που χορηγείται (εξωλογιστικά) δύνται είτε να αναγνωρισθεί ολόκληρο εντός της χρήσης που πραγματοποιήθηκε η αγορά του οχήματος, είτε να επιμερισθεί (ως πρόσθετη απόσβεση) στα έτη απόσβεσης του παγίου (παρ. 18, της Ε 2031/2021). 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.