7 Σεπτεμβρίου 2023

ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Όταν υπάρχει γονική παροχή σε χρήμα από πατερά σε τεκνά, τα οποία χρήματα θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για αγορά ακινήτου, έχω τα εξής. Πρέπει η δήλωση της γονικής παροχής στο myproperty να είναι εμπρόθεσμη και πριν την αγορά του ακινήτου ή αρκεί και μόνο η απόδειξη από τη τραπεζική μεταφορά των χρήματων ή από πληρωμή από κοινό λογαριασμό πριν την αγορά και η δήλωση ας είναι εκπρόθεσμη (πέραν του εξάμηνου)? Πολύ περισσότερο δε αν η δήλωση γίνει εκπρόθεσμα την επόμενη χρονιά, δημιουργεί πρόβλημα στο πόθεν έσχες των παιδιών που θα επικαλεστούν αυτή τη δωρεά για την αγορά ακινήτου την προηγουμένη χρονιά?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τον άρθρο 86, του Ν. 2961/2001, η δήλωση στην περίπτωση δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την παράδοση στο δωρεοδόχο του αντικειμένου της δωρεάς ή γονικής παροχής, στις περιπτώσεις που δε συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ανωτέρω προθεσμία εφαρμόζεται και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής πλέον δήλωσης μέσω της εφαρμογής myPROPERTY (Α. 1162/2022). Επομένως, είναι δυνατό η δωρεά του χρηματικού ποσού να λάβει χώρα λ.χ. στις 20/12/2023, στις 30/12/2023 με τα χρήματα της δωρεάς, να γίνει η αγορά ενός ακινήτου από τον δωρεοδόχο, και στις 3/3/2014 να γίνει η (εμπρόθεσμη) υποβολή της οικείας δήλωσης στο σύστημα της ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ, της παρ. 2, του άρθρου 34, του ΚΦΕ, προκειμένου το ποσό της δωρεάς να μειώσει την προστιθέμενη διαφορά της αντικειμενικής δαπάνης του φορολογούμενου – δωρεοδόχου, απαιτείται η οικεία δήλωση δωρεάς να έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη (31/12/2023 στο προηγούμενο παράδειγμα). Υπογραμμίζεται, ότι ο νόμος δεν θέτει ως προϋπόθεση για την κάλυψη του τεκμηρίου του φορολογούμενου, το χρηματικό ποσό της δωρεάς να έχει αναληφθεί πριν την πραγματοποίησή της σχετικής αντικειμενικής δαπάνης απόκτησης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση του δανείου.  

 

Σημειώνεται ότι αν το ποσό της δωρεάς λαμβάνεται από κοινό λογαριασμό, στην δήλωση επισυνάπτεται αντίγραφο αναλυτικής κίνησης του λογαριασμού (extrait), στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των συνδικαιούχων και η ημερομηνία ανάληψης του ποσού (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ απόφασης Α. 1162/2022).

 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.