6 Ιουνίου 2022

ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

Στις 19/2/2022 απεβίωσε φορολογούμενος με δραστηριότητα Καφετέρια. Η κληρονόμοι του (μητέρα και αδελφή) σύστησαν Κοινωνία κληρονόμων. Επειδή δεν μπορούν να την λειτουργήσουν, θέλουν να πωλήσουν την κοινωνία ως επιχείρηση. Η πώληση θα γίνει ως κοινωνία; μπορούν; αν ναι ποιος είναι ο τρόπος; Ή πρέπει να γίνει πρώτα η μετατροπή της σε ΟΕ; ή μπορεί και σε ατομική; και μετά να πωληθεί; Υπάρχει κάποια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα άρθρα 1884 και 1885 του ΑΚ, η κοινωνία κληρονόμων δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα και ως εκ τούτου υποκείμενα των σχετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων είναι τα φυσικά πρόσωπα που την αποτελούν. Ωστόσο, με βάση την περ, ε, της παρ. 1, του άρθρου 45, του ΚΦΕ, οι κοινωνίες του αστικού δικαίου εν γένει, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Για το λόγο αυτό, η κοινωνία αποκτά χωριστό ΑΦΜ από την φορολογική αρχή και υποβάλλει τις σχετικές δηλώσεις στο όνομά της, όπως τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.). Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86, του Ν. 4635/2019, επί κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης, οι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλλουν εντός 12 μηνών σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από ιδρυτικό καταστατικό έγγραφο εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των αντίστοιχων διατάξεων για τον συγκεκριμένο εταιρικό τύπο που θα επιλεγεί.

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι οι κληρονόμοι μπορούν να προβούν σε πώληση των μεριδίων τους σε τρίτο πρόσωπο με ταυτόχρονη διακοπή εργασιών της κοινωνίας κληρονόμων και έναρξη στον ίδιο χώρο ατομικής επιχείρησης ή νομικού προσώπου κατ’ επιλογή του αγοραστή. Επομένως, δεν είναι απαραίτητη, κατά τη γνώμη μας, η σύσταση εταιρείας από τους κληρονόμους και εν συνεχεία η πώληση αυτής σε τρίτο πρόσωπο.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.