24 Μαρτίου 2022

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Στο ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (12/09/18 «Καταχώριση ζημιών σε φορολογ. βάση») προτείνεται να καταχωρίζονται οι φορολογικές ζημιές στον λογ 49 (προφανώς με τη δημιουργία αντίστοιχων υπολογαριασμών. Κατά την καταχώρησή των φορολογικών ζημιών στους υπολογαριασμούς του 49 ποιοι άλλοι λογ/μοί κινούνται; Πως κλείνουν οι υπολογαριασμοί του 49 που αφορούν σε φορολογικές ζημιές όταν παρέρχεται η 5ετία & οι ζημιές δεν έχουν συμψηφισθεί με κέρδη; Ποιες εγγραφές απαιτούνται(&πότε) για να γίνει ο συμψηφισμός ζημιών παρελθόντων ετών με κέρδη της κλειόμενης χρήσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι λογιστικές διαφορές της επιχείρησης, αναπόφευκτα δημιουργούν αντίστοιχές διαφορές και στον λογ. 49 – αποτελέσματα εις νέο, στη φορολογική βάση του οποίου μπορούν να παρακολουθούνται οι σωρευμένες, φορολογικές ζημιές. Στην περίπτωση που μία επιχείρηση λόγω συνεχών ζημιογόνων χρήσεων χάνει το δικαίωμα συμψηφισμού των φορολογικών ζημιών λόγω παρέλευσης της πενταετίας, είναι σκόπιμο για λόγους οργάνωσης να μεταφέρει το υπόλοιπό αυτό σε κάποιο υπολογαριασμό του λογ. 49, λ.χ. 49.09 – φορολογικές ζημιές παρελθόντων ετών μετά την παρέλευση της 5ετίας. Ο εν λόγω λογαριασμός θα έχει λογιστική βάση το αντίστοιχο ποσό ζημιάς που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη περίοδο, και θα χρησιμοποιείται για πληροφοριακούς λόγους. Είναι δε προφανές ότι το ανωτέρω υπόλοιπο δεν μπορεί να διαγραφεί, με την έννοια ότι η ζημιά αυτή είναι υπαρκτή και θα εξακολουθήσει να επηρεάζει αρνητικά την καθαρή θέση της επιχείρησης, μολονότι ο φορολογικός νόμος δεν την αναγνωρίζει προς έκπτωση.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.