15 Δεκεμβρίου 2021

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΕ

Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού σε ΙΚΕ, πρέπει να διενεργείται κάθε χρόνο ακόμα και όταν η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίζει την διανομή μερίσματος?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 100, του Ν. 4072/2012, κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Από τα παραπάνω οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ανεξαρτήτως της διανομής μερίσματος, εφόσον υφίστανται για τη χρήση λογιστικά κέρδη, θα πρέπει να γίνεται παρακράτηση 5% (1/20) επί των καθαρών αυτών κερδών ως τακτικό αποθεματικό. Σημειώνεται ότι ο νόμος δεν προβλέπει όριο στην υποχρέωση κράτησης τακτικού αποθεματικού όπως στην περίπτωση της ΑΕ. Στην περίπτωση που το ύψος του τακτικού αποθεματικού κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό από τα μέλη της εταιρείας, η ΓΣ μπορεί να αποφασίσει την κεφαλαιοποίηση, και εν συνεχεία, τη διανομή του, με μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.