3 Δεκεμβρίου 2021

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΕ ΙΚΕ

Ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία μετατρέπεται με τις γενικές διατάξεις σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία θα αποτελεί συνέχεια της ατομικής. Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ της ατομικής θα μεταφερθεί στην ΙΚΕ?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την απόφαση αρ. πρωτ. 61709/1.6.2017 του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφέρεται ότι στην περίπτωσης της ατομικής επιχείρησης δεν υφίσταται μετατροπή, αλλά εισφορά επιχείρησης από τον φορέα της (φυσικό πρόσωπο) ως περιουσιακό στοιχείο σε μία νέα υπό σύσταση εταιρεία. Η απόφαση αυτή αναφέρει επίσης ότι η νέα εταιρεία που συστήνεται με την εισφορά μίας λυθείσας ατομικής επιχείρησης, δεν μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα του φυσικού προσώπου, ούτε να συνεχίσει τις δίκες που είχε αρχίσει η επιχείρηση αυτή εφόσον δεν του παρέχει τέτοιο δικαίωμα κάποια διάταξη του ουσιαστικού δικαίου.

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι εφόσον η «μετατροπή[1]» της ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία, τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ της ατομικής επιχείρησης δεν μπορεί να μεταφερθεί στην ΙΚΕ, καθώς πρόκειται για απαίτηση του ατομικού επιχειρηματία από το δημόσιο. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, τυχόν απατήσεις και υποχρεώσεις της ατομικής επιχείρησης δεν αναλαμβάνονται από την εταιρεία στο κεφάλαιο της οποίας εισφέρεται η ατομική επιχείρηση. Συνεπώς, ο φορέας της επιχείρησης θα πρέπει να ζητήσει την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ βάσει των διατάξεων του άρθρου 34, του Ν. 2859/2000.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ενδεχομένως να είναι εφικτή η εκχώρηση της απαίτησης της ατομικής επιχείρησης στην νέα ΙΚΕ ύστερα από την κατάρτιση σχετικής σύμβασης. Ωστόσο, για το θέμα αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο νομικό με ειδίκευση στο αστικό δίκαιο.

 

 

 [1] Να τονίσουμε ότι στην νομολογία η μετατροπή αυτή αναφέρεται συχνά ως καταχρηστική μετατροπή

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.