15 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΕ

Μέλος και Διαχειριστής ΕΠΕ, ο οποίος αμείβεται μέσα από τα κέρδη με μέρισμα, μπορεί να υπογράψει με την ίδια εταιρεία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για τις εργασίες που προσφέρει καθημερινά; Στην ουσία εργοδότης και εργαζόμενος θα ταυτίζονται οπότε υπάρχει "εξαρτημένη εργασία"; Εφόσον είναι εφικτή η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, πρέπει να επικυρωθεί η πράξη αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Γενικά, είναι εφικτή η πρόσληψη εντός εταίρου με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας. Στην προκειμένη περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει και την ιδιότητα του διαχειριστή της ΕΠΕ, η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας του με την εταιρεία μπορεί να αφορά κάποια ειδικότητα με αρμοδιότητες που συνιστούν άσκηση διαχείρισης όπως λ.χ. διευθυντής πωλήσεων, εμπορικός διευθυντής, γενικός διευθυντής κ.λπ..

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τη δικαστηριακή νομολογία, ο χαρακτηρισμός της σύμβασης ως εξαρτημένης εργασίας ή σύμβασης έργου, προκύπτει από την εκτίμηση του συνόλου των πραγματικών περιστατικών, ανεξάρτητα, από τον χαρακτηρισμό των συμβαλλομένων (Α.Π. 946/2005). Ειδικότερα, ο καθορισμός του τόπου, του χρόνου και του τρόπου άσκησης της εργασίας αποτελούν σύμφωνα με την δικαστική νομολογία στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Τέλος, θεωρούμε ότι δεν είναι αναγκαίο να έχει προηγηθεί σχετική απόφαση από τη ΓΣ της εταιρείας αναφορικά με την πρόσληψη του διαχειριστή. Ωστόσο, για λόγους τάξης και εσωτερικής οργάνωσης της εταιρείας είναι σκόπιμο μία τέτοια απόφαση να έχει τη συγκατάθεση από την πλειοψηφία των εταίρων της ΕΠΕ.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση ο εταίρος – διαχειριστής απασχολείται και ως μισθωτός, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17, του Ν. 4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης.

 


 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.