15 Ιουνίου 2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε3 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Σε επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία εγκρίθηκε επιχορήγηση ΕΣΠΑ το 2020 και εισπράχθηκε μέρος αυτής το ίδιο έτος για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων 2019 και 2020. Στο λογιστικό βιβλίο της επιχείρησης καταχωρήθηκε στα λοιπά έσοδα το 2020 το ποσό που εισπράχθηκε το έτος αυτό, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες που επιδοτήθηκαν έχουν καταχωρισθεί το 2019 και το 2020. Η συμπλήρωση στο κωδ.162 του Ε3 το 2020 θα περιλαμβάνει όλο το ποσό ή πρέπει να γίνει τροποποιητική στο Ε3 του 2019, δεδομένου ότι μέρος των δαπανών έχει καταχωρηθεί το 2019 ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Η καταχώριση του σχετικού ποσού της επιδότησης ως έσοδο στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης λαμβάνει χώρα κατά τη περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα (παρ. 2, άρθρο 23, Ν. 4305/2014). Προφανώς, ο νομοθέτης με την παραπάνω πρόταση θεωρεί ότι τα εν λόγω έξοδα πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο χρόνο από την έγκριση της επιδότησης που είναι και η συνήθης περίπτωση. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι σχετικές δαπάνες πραγματοποιούνται σε έτος προγενέστερο από αυτό της επιδότησης, κατά τη γνώμη μας η επιχείρηση θα καταχωρίσει το έσοδο της επιδότησης στο έτος που λαμβάνει χώρα η έγκρισή της, εφόσον η έγκριση αυτή δεν ήταν γνωστή κατά το χρόνο υποβολής της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους. Είναι δε προφανές ότι στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση δε θα προβεί σε τροποποίηση της φορολογικής της δήλωσης το έτος 2019, αλλά θα εμφανίσει το μέρος του εσόδου της επιδότησης συνολικά στο έτος 2020, καθώς δεν ήταν γνωστή η έγκρισή της το προηγούμενο έτος.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.