21 Μαϊου 2020

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Εταιρεία με άδεια τουριστικής έπαυλης έχοντας επιπλέον και ΚΑΔ εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων επιθυμεί να ενοικιάσει ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης στις πλατφόρμες για βραχυχρόνια μίσθωση. Θα πρέπει η εταιρεία να εγγραφεί στο μητρώο και να πάρει ΑΜΑ. Πρέπει να ιδρύσει υποκατάστημα; Μπορεί να εκδίδει απλή απόδειξη είσπραξης ενοικίου αντί ΑΠΥ ή τιμολόγιο; Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κάνει prorata για το ΦΠΑ επειδή οι υπόλοιπες υπηρεσίες ανήκουν σε κατηγορίες του ΦΠΑ; Υπάρχουν κάποιες άλλες φορολογικές υποχρεώσεις;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84, του Ν. 4472/2017 όπως αυτές τροποποίησαν το άρθρο 111, του Ν. 4446/2016, διαχειριστής στην βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι είτε κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.

Επομένως, η εταιρεία που αναφέρετε μπορεί να προβεί σε μίσθωση ακινήτου με σκοπό την εκμετάλλευσή του μέσω του συστήματος της οικονομίας του διαμοιρασμού, αναλαμβάνοντας προφανώς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2, του άρθρου 111, του Ν. 4446/2016. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το ακίνητο διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4276/2014 ή της παρ. 5, του άρθρου 46 του Ν. 4179/2013 (Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης), ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχει όμως την υποχρέωση να αναγράφει, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής. Ειδικά στην προκειμένη περίπτωση ο διαχειριστής του ακινήτου δεν υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. Ωστόσο, είναι υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Όσον αφορά την υποχρέωση ΦΠΑ, η διοίκηση με την Πολ. 1059/2018, διευκρίνισε ότι η ως άνω δραστηριότητα απαλλάσσεται από τον σχετικό φόρο βάσει των διατάξεων της περ. κστ, της παρ. 1, του άρθρου 22, του κώδικα ΦΠΑ. Η εν λόγω απαλλαγή εφαρμόζεται εφόσον κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται από μέρους του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές, ανάλογες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, περισυλλογής απορριμμάτων, αντικατάστασης κλινοσκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών, βοηθητικού προσωπικού και λοιπές υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών. Διευκρινίζεται ότι η απλή παροχή κλινοσκεπασμάτων δεν θεωρείται ως πρόσθετη παροχή υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω, συνεπώς δεν ασκεί επιρροή στην απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Ομοίως, το γεγονός ότι στην αξία του μισθώματος περιλαμβάνονται και λοιπές παροχές κοινής ωφέλειας, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, η ύδρευση, η τηλεφωνία, το ίντερνετ και οι κοινόχρηστες δαπάνες, που ως χρεώσεις επιβαρύνουν τον εκμισθωτή και στη συνέχεια μετακυλίονται στον μισθωτή, δεν αποτελεί πρόσθετη παροχή υπηρεσιών κατά την ανωτέρω έννοια και συνεπώς επίσης δεν επηρεάζεται η εφαρμογή της απαλλαγής. Αυτονόητο είναι ότι στο πλαίσιο αυτό δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβαρύνει τις ανωτέρω δαπάνες του εκμισθωτή ή άλλες που αφορούν στο ακίνητο (όπως για εργασίες επισκευής ή συντήρησης του ακινήτου).

 

Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι στην περίπτωση που η συγκεκριμένη εταιρεία παρέχει και πράξεις που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ, πέραν των εσόδων της από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, θα πρέπει να προβεί σε εφαρμογή του δείκτη prorata για τον υπολογισμό της έκπτωσης του φόρου που επιβάρυνε τις κοινές εισροές (βλ. άρθρο 31, του κώδικα ΦΠΑ).

Περαιτέρω, τονίζεται ότι μολονότι τα έσοδα από την εκμετάλλευση ακινήτου με το σύστημα της οικονομίας διαμοιρασμού θεωρούνται εισόδημα από ακίνητη περιουσία (παρ. 2, άρθρο 39Α, του ΚΦΕ), οι διατάξεις του άρθρου 47, του ΚΦΕ αναφέρουν ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως πηγής, θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου θεωρούμε σκόπιμη την έκδοση φορολογικών στοιχείων (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο) βάσει των κανόνων του Ν. 4308/2014, για τις εν λόγω συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού. Τέλος, θεωρούμε ότι η εκμετάλλευση ενός ακινήτου  δε συνεπάγεται τη σύσταση υποκαταστήματος, εφόσον στον συγκεκριμένο χώρο η εταιρεία δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με την έννοια της λήψης αποφάσεων ή της πραγματοποίησης εμπορικών συναλλαγών (απασχόληση μόνιμου προσωπικού κ.λπ.).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.