15 Απριλίου 2020

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΖΗΜΙΩΝ

Ερωτάται αν ΑΕ η οποία έχει ήδη τεθεί σε λύση και εκκαθάριση μπορεί να προβεί σε μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών προηγούμενων ετών κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 168, του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η ΓΣ της ΑΕ μπορεί να συνέρχεται και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας και να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, και την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Σαφώς, για την εφαρμογή της απόφασης περί μείωσης του κεφαλαίου, θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις και να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 29 – 31, του ως άνω νόμου.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι συσσωρευμένες  λογιστικές ζημιές προηγουμένων χρήσεων, κατ’ ανάγκη θα μειώσουν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, κατά το τελευταίο στάδιο της εκκαθάρισης.

Επισημαίνεται ότι, με βάση την παράγραφο 1, του άρθρου 171, του ως άνω νόμου, για την αναβίωση λυθείσας εταιρείας σε ΑΕ ή εταιρείας άλλης μορφής, αποτελεί προϋπόθεση τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται τουλάχιστον στο ύψους του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου (παρ. 4, του άρθρου 167).

Σημειώνεται τέλος, ότι σύμφωνα με την άποψη της Διοίκησης: «ελλείψει ρητής διάταξης που ορίζει κάτι διαφορετικό, σε περίπτωση επιχείρησης με λογιστικές ζημίες στα βιβλία της η οποία επιθυμεί να μειώσει το μετοχικό / εταιρικό της κεφάλαιο με συμψηφισμό των ζημιών αυτών, οι υπόψη ζημίες, κατά το μέρος που αναγνωρίζονται φορολογικά, εξακολουθούν για φορολογικούς σκοπούς να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών» (Πολ. 1088/2016).

 


 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.