17 Μαρτίου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ετερόρρυθμη εταιρεία με ομόρρυθμο εταίρο μία Ανώνυμη Εταιρεία (90%) και ετερόρρυθμο εταίρο ένα φυσικό πρόσωπο (10%) και συνολικά έσοδα κάτω του 1.500.000 € από το 2011 κι έπειτα. Δύναται να τηρήσει απλογραφικά βιβλία? ή λόγω του ότι όλοι οι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη πρέπει να τηρήσει διπλογραφικά υποχρεωτικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η οντότητα που αναφέρετε εμπίπτει στην περ. β, της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 4308/2014. Εν συνεχεία, βάσει των διατάξεων των παρ. 11 και 12, του άρθρου 3, των ΕΛΠ, οι οντότητες που έχουν τη δυνατότητα να τηρήσουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα είναι αυτές που ορίζονται στην παρ. 2γ, του άρθρου 1, ήτοι η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη. Εφόσον, λοιπόν, η συγκεκριμένη εταιρεία εμπίπτει σε άλλη κατηγορία και δεν υπάγεται στην παρ. 2γ, αλλά στην παρ. 2β του άρθρου 1, των ΕΛΠ, θα πρέπει να τηρήσει υποχρεωτικά τα λογιστικά της βιβλία με το διπλογραφικό σύστημα.

Τέλος, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η άποψή μας ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη σχετική απόφαση του ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2835 ΕΞ / 04.02.2020, ότι δηλαδή η συγκεκριμένη ΕΕ θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.