23 Ιανουαρίου 2020

ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΟ

Εταίρος ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία με 99% στο καταστατικό (με κέρδη κάθε χρόνο) κάνει μεταφορές από τον λογαριασμό της εταιρείας στο προσωπικό του λογαριασμό. Σε αυτά τα ποσά θα πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου κάθε φορά ή στο τέλος της χρήσης; Επίσης εταίρος αλλά και ο διαχειριστής ΙΚΕ πληρώνουν από το προσωπικό τους λογαριασμό έξοδα της εταιρείας. Πως εμφανίζονται αυτά στα βιβλία; Πρέπει να γίνει απόδοση χαρτοσήμου; Και μέχρι πότε; Η εταιρεία είναι σε αναμονή προγράμματος Leader και δεν έχει άλλη δραστηριότητα πέρα από μικρά έξοδα και δε θέλουν να πειράξουν το κεφάλαιο σύστασης.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος, θεωρούμε πως οι μεταφορές χρηματικών ποσών στον προσωπικό λογαριασμό έχουν να κάνουν με προσωρινές απολήψεις κερδών, οι οποίες φορολογούνται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 36 και 40, του ΚΦΕ. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 2 της A. 1100/2019, ειδικά επί διανομής προμερισμάτων, καθώς και προσωρινών απολήψεων κερδών, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής. Για τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, όπως στην περίπτωση που αναφέρετε, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της παρακράτησης δίνονται στην ίδια A. 1100/2019.

Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημά σας, οι συμμετέχοντες σε εμπορικές εταιρείες, καταθέτουν συχνά, ως προσωρινή ταμειακή διευκόλυνση, διάφορα χρηματικά ποσά, με τα οποία πιστώνονται οι εταιρικοί λογαριασμοί. Στη δική σας περίπτωση, δε λαμβάνουν χώρα ταμειακές καταθέσεις αλλά εξοφλούνται υποχρεώσεις τις εταιρείας κατευθείαν από τον προσωπικό λογαριασμό του εταίρου. Αυτό συνιστά κατά τη γνώμη μας, ταμειακή διευκόλυνση. Οι πληρωμές αυτές, στη φορολογία χαρτοσήμου τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης σε σχέση με τα δάνεια. Ειδικότερα, δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου 1%,  σύμφωνα με τη διάταξη του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5γ του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου. Η καταβολή του τέλους χαρτοσήμου υπολογίζεται επί του κατατεθέντος χρηματικού ποσού και καταβάλλεται στο Δημόσιο (αρμόδια ΔΟΥ) μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα του επόμενου της εγγραφής των πράξεων στα λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 3, του Κώδικα Χαρτοσήμου.

Οι δε λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας θα πρέπει να γίνονται με χρέωση του λογαριασμού εξόδου της ομάδας 6 του λογιστικού σχεδίου και πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή της ομάδας 5. Εν συνεχεία, και με την εξόφληση του προμηθευτή από τον εταίρο χρεώνεται ο λογαριασμός του προμηθευτή της ομάδας 5 και πιστώνεται ο λογαριασμός 53.05 -  Μερίσματα, προμερίσματα και άλλα ποσά συναφούς φύσης πληρωτέα (βλ. Παράρτημα Γ, του Ν. 4308/2014), που αφορά τον εταίρο ή διαχειριστή, με το ποσό της εξόφλησης.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.