13 Μαρτίου 2019

Κληρονομιά από εξωτερικό Γάλλου υπηκόου

Γαλλίδα σύζυγος με ελληνική υπηκοότητα και μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, κληρονομεί από την γιαγιά της (Γαλλίδα υπήκοο) χρήματα στην Γαλλία, καταβάλλοντας φόρους κ.λπ. σύμφωνα με το Γαλλικό δίκαιο.

Μπορεί να δικαιολογήσει την μεταφορά κάποιων ποσών στην Ελλάδα (για να καλύψει τεκμήρια) και με ποιο δικαιολογητικό; Υπάρχει υποχρέωση υποβολής φόρου κληρονομιάς και στην Ελλάδα; Σε ποιο κωδικό του Ε1 πρέπει να τα αναγράψει τα ποσά;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου  1β, του άρθρου 3, του Ν 2961/2001 (Κώδικας φόρου κληρονομιών, γονικών παροχών κ.λπ.):

«σε φόρο κληρονομιάς υποβάλλεται  η κείμενη στην αλλοδαπή ενσώματη ή ασώματη κινητή περιουσία Έλληνα υπηκόου, που έχει την κατοικία του οπουδήποτε, καθώς και αλλοδαπού που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της διάταξης της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25».

Επιπλέον, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης  ε, της παραγράφου 2, του άρθρου 25, του παραπάνω Κώδικα:

«απαλλάσσεται από τον ως άνω φόρο η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή Έλληνα υπηκόου που είναι εγκατεστημένος σε αυτή για δέκα (10) τουλάχιστον συναπτά έτη. Δεν περιλαμβάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητας τους αυτής».

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διατάξεις του Ν 2961/2001, καταλαμβάνουν τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης της κινητής ή ακίνητης κληρονομητέας περιουσίας. Επομένως, η σύζυγος της προκείμενης περίπτωσης θα πρέπει να καταβάλλει φόρο κληρονομιάς στην Ελλάδα βάσει των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 29 του εν λόγω νόμου. Σημειώνεται ότι από τον φόρο που πρόκειται να βεβαιωθεί στην Ελλάδα εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή (βλ. άρθρο 32, του Ν 2961/2001).

Εν συνεχεία, το ως άνω κληρονομηθέν ποσό δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών, καθώς και απόκτησης στοιχείων των άρθρων 31 και 32 του ΚΦΕ, ως κληρονομιά χρηματικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης  στ, της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του ΚΦΕ. Βάσει των ανωτέρω και προκειμένου η φορολογούμενος να τύχει μείωσης ή κάλυψης των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, το κληρονομηθέν κεφάλαιο θα συμπληρωθεί στους κωδ. 781-782 του πίνακα 6, του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σημειώνεται δε ότι για την αιτιολόγηση της κληρονομιάς απαιτείται η υποβολή της οικείας φορολογικής δήλωσης του φόρου κεφαλαίου μέχρι την λήξη τους έτους εντός του οποίου έλαβε χώρα η κληρονομία και σύμφωνα με την προθεσμία της παραγράφου 1β, του άρθρου 62, του Ν 2961/2001.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.