Σεμινάρια rss feed

ΚΝ 2190/1920 [Η ΑΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31.12.2018] vs Ν 4548/2018 [Η ΑΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2019]

ΚΝ 2190/1920 [Η ΑΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31.12.2018] vs Ν 4548/2018 [Η ΑΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2019]

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 26 Μαρτίου έως 18 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 26 Μαρτίου έως 18 Απριλίου 2019

26 Μαρτίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

13 Μαρτίου 2019

Από κοινού εκμετάλλευση αγροτικού μηχανήματος

Όταν δυο αγρότες (αδέλφια) πέραν της ατομικής επιχείρησης τους έχουν στην κατοχή τους & μια μηχανή συλλογής βάμβακος σε ποσοστό 50% έκαστος σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας αυτής. Δεδομένου ότι παρέχονται υπηρεσίες (από κοινού ή ατομικά) σε τρίτους αγρότες (συλλογή βαμβακιού) έναντι αμοιβής, υφίσταται υποχρέωση σε σύσταση εταιρείας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους με αγροτικά μηχανήματα; Σε περίπτωση μη σύστασης εταιρείας, αν προκύψει φορολογική παράβαση (μη έκδοση ΑΠΥ), η παράβαση θα καταλογισθεί & στους δυο αγρότες, δεδομένου ότι η μηχανή ανήκει στους δύο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Υποθέτουμε ότι οι δύο αγρότες του ερωτήματος ανήκουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών (άρθρο 41, του Κώδικα ΦΠΑ, Ν 2859/2000). Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 42, του παραπάνω Κώδικα, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου41, ως αγροτικές υπηρεσίες θεωρούνται οι παρεχόμενες από τους αγρότες με χειρωνακτική εργασία ή με τον συνήθη εξοπλισμό της εκμετάλλευσής τους, οι οποίες συμβάλλουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Στις υπηρεσίες αυτές μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και οι εργασίες σποράς και φύτευσης, καλλιέργειας, θερισμού, αλωνίσματος, δεματοποίησης, περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον, οι αγροτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του ως άνω νόμου, ως εργασίες για τις οποίες εφαρμόζεται ο κατ’ αποκοπή συντελεστής επιστροφής φόρου.

Επομένως, η λειτουργία αγροτικών μηχανημάτων δεν αποκλείει τον αγρότη από την ένταξή του στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 41,  με την επιφύλαξη των λοιπών προϋποθέσεων που προβλέπει το άρθρο αυτό. Αντιθέτως, η σύσταση εταιρείας, θα υποχρεώσει τους αγρότες να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (περ. α, παρ. 5, άρθρου 41).

Ακολούθως, από την υφιστάμενη νομοθεσία προκύπτει ότι η από κοινού εκμετάλλευση αγροτικού μηχανήματος δεν αποτελεί εμπόδιο στην άσκηση ατομικής δραστηριότητας από τους δύο αγρότες – συνιδιοκτήτες, όπως άλλωστε αποτελεί σύνηθες φαινόμενο σε άλλους κλάδους λ.χ. στους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ. Σημειώνεται δε ότι σε περίπτωση που ένας εκ των δύο αποφασίσει την διακοπή της αγροτικής του δραστηριότητάς, τότε προκύπτει θέμα πώλησης ή μίσθωσης προσοδοφόρου πράγματος ή δικαιώματος βάσει των διατάξεων του ΑΚ (άρθρο 638).

Για την παροχή υπηρεσιών μέσω του αγροτικού μηχανήματος σε τρίτους διακρίνονται δύο περιπτώσεις:

α) Παροχή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή ιδιώτες

Για τις εν λόγω πράξεις εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την αξία των παραδιδόμενων αγαθών ή το είδος και την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών (Πολ. 1191/2016, Πολ. 1201/2016). Υπογραμμίζεται ότι με βάση την παράγραφο 3, του άρθρου 41, του ΦΠΑ, η κατ’ αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται για παροχές (αγροτικών) υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Στην περίπτωση δε που οι αγρότες υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εκδίδονται ΑΠΥ προς ιδιώτες και ΤΠΥ προς επιχειρήσεις από τον αγρότη που χρησιμοποιεί το μηχάνημα κάθε φορά.

β) Παροχή σε υποκείμενους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Για τις εν λόγω πράξεις εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από τον λήπτη των υπηρεσιών στην περίπτωση, που όπως υποθέσαμε στην αρχή, οι αγρότες εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Αντιθέτως, αν οι αγρότες υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε εκδίδονται παραστατικά από τους ίδιους όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη περίπτωση.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.