Σεμινάρια rss feed

ΚΝ 2190/1920 [Η ΑΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31.12.2018] vs Ν 4548/2018 [Η ΑΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2019]

ΚΝ 2190/1920 [Η ΑΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31.12.2018] vs Ν 4548/2018 [Η ΑΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2019]

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 26 Μαρτίου έως 18 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 26 Μαρτίου έως 18 Απριλίου 2019

26 Μαρτίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

13 Φεβρουαρίου 2019

Ασφαλιστικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ σε μέλη Δ.Σ πιστωτικού συνεταιρισμού

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα , θα ήθελα να ρωτήσω εάν σε εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπόκεινται και οι αποζημιώσεις μελών Δ.Σ πιστωτικών συνεταιρισμών για την συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια. Διευκρινίζεται ότι η εγκύκλιος 4/2017 σε συνέχεια του νόμου 4387/2016 κάνει σαφή αναφορά μόνο σε μέλη Δ.Σ ανωνύμων εταιρειών και αγροτικών συνεταιρισμών. Εάν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, τότε με τι κωδικούς ΚΑΔ ΙΚΑ, Κωδ. Ειδικότητας, πακέτου κάλυψης και τύπο αποδοχών αποστέλλεται η αναλυτική περιοδική δήλωση; Με τους ίδιους που αναφέρει η εγκύκλιος 4/2017 για Α.Ε και αγροτικούς συνεταιρισμούς;

Απάντηση:

Ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων, η οποία έχει, κατά κανόνα, οικονομικούς σκοπούς. Στηρίζεται στην συνεργασία των μελών του, στη συνετή και επιμελή άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της διοίκησης και του προσωπικού του, ενώ στο πλαίσιο του αμιγώς πιστωτικού χαρακτήρα του,  αποσκοπεί στην γενικότερη οικονομική, και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του, μέσα από κοινές δράσεις αυτής της μορφής. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων του Πιστωτικού Συνεταιρισμού αναπτύσσονται και  πραγματώνονται στο πλαίσιο που διαγράφεται από τους νόμους της πολιτείας, τους ισχύοντες νομισματοπιστωτικούς κανόνες, καθώς και τις αποφάσεις και οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, από την άλλη πλευρά, δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε τομέα της αγροτικής οικονομίας και αποτελεί οικονομική οργάνωση με συλλογική καλλιέργεια, ή παραγωγή, επεξεργασία, διάθεση (εμπορία) αγαθών, δανειοδότηση των μελών του, αποζημιώσεις επί καταστροφών κ.λπ.

Στην εισηγητική έκθεση του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, αναφέρονται τα εξής:

«Ως προς την καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη - εργαζόμενου για τον κλάδο σύνταξης, αντιµετωπίζονται ως µισθωτοί οι ακόλουθες κατηγορίες ασφαλισµένων, υπό την επιφύλαξη του τεκμηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ΑΝ 1846/51:

α)…

β)…

γ) ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλµένοι, διευθύνοντες ή συµπράττοντες σύµβουλοι διοικητές εταιριών ή συνεταιρισµών εφόσον συνδέονται µε την εταιρεία µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας,

δ) τα πρόσωπα που διορίζονται ως µέλη διοικητικού συμβουλίου ΑΕ και λαµβάνουν αµοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αµοιβής,

ε) τα µέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισµών εφόσον λαµβάνουν αµοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αµοιβής,

στ)……»   

Το άρθρο 38 του ασφαλιστικού νόμου, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν 4488/2017, έχει ως ακολούθως:

«Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ. 1 του ΑΝ 1846/1951:

α……………….. 

β………………… 

γ. Ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι διοικητές εταιρειών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί του συνολικού ποσού των αμοιβών.

δ. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή.

ε. Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αμοιβής.

στ……………………….

ζ………………………… 

Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ».

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι αν ο νομοθέτης επιθυμούσε να συμπεριλάβει στην περίπτωση (ε) τα μέλη των ΔΣ κάθε κατηγορίας συνεταιρισμού (πιστωτικού, καταναλωτικού κλπ.), δεν θα αναφερόταν αποκλειστικά σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, αλλά θα διατύπωνε τον γενικό όρο: « τα μέλη ΔΣ συνεταιρισμών».

Αντιθέτως, αυτό σαφέστατα αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση (γ), όπου, ωστόσο, έχουμε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, με στελέχη (διευθυντές κ.λπ.) ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών (προφανώς κάθε μορφής συνεταιρισμών).

Συνεπώς, κατά την γνώμη μας, λόγω της ρητής αναφοράς του νομοθέτη σε μέλη ΔΣ αγροτικών συνεταιρισμών (περ. ε) και όχι συλλήβδην, σε «διευθυντές, διοικητές κ.λπ. συνεταιρισμών» (περ. γ), η συγκεκριμένη διάταξη έχει αποκλειστική και μονοσήμαντη εφαρμογή επί των αμοιβών μελών ΔΣ αγροτικών συνεταιρισμών.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.