19 Δεκεμβρίου 2016

Πώληση ΕΙΧ που είχε αγοραστεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν 2859/2000

Επιχείρηση ενοικιάσεως αυτοκινήτων αγόρασε μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο με τις διατάξεις του άρθρου 45 του νόμου 2859/2000 (Περιθώριο κέρδους).

Τώρα θέλει να πουλήσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σε ιδιώτη.

Θα χρεώσει ΦΠΑ ;


Απάντηση: 

Το άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000) «προέρχεται» από την κωδικοποίηση του αρχικού νόμου 1642/1986, στον οποίο είχε προστεθεί ως άρθρο 36α με τις παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 7 του Ν 2275/1994 και με τον τίτλο: «Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στον φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας». Από το Υπουργείο Οικονομικών εκδόθηκε η Πολ. 1104/1995 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των νέων (τότε) διατάξεων.

Το παραπάνω ειδικό καθεστώς επιβολής ΦΠΑ εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μεταπώλησης των μεταχειρισμένων αγαθών από τον υποκείμενο στον φόρο μεταπωλητή, ο οποίος τα αγόρασε από πρόσωπα τα οποία είχαν επιβαρυνθεί με φόρο ως τελικοί καταναλωτές, κατά το στάδιο της αγοράς τους, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά (δηλαδή οι προμηθευτές του υποκείμενου στον φόρο) δεν είχαν δικαίωμα να εκπέσουν ή να τους επιστραφεί, ο ΦΠΑ που επιβάρυνε την απόκτηση των αγαθών αυτών. Εξ αιτίας αυτού του λόγου και για την αποφυγή της διπλής φορολογίας κατά την μεταπώληση, εφαρμόζεται το ως άνω ειδικό καθεστώς (από 1/1/1995) που προβλέπει την επιβολή ΦΠΑ στο περιθώριο μικτού κέρδους, το οποίο πραγματοποιεί ο υποκείμενος στον φόρο μεταπωλητής από τις παραδόσεις των εν λόγω αγαθών.

Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς είναι προαιρετική. Ως αποδεικτικά στοιχεία προβλέπονται:

(α) τιμολόγιο εφόσον ο μεταπωλητής, για κάθε παράδοση του με το ειδικό καθεστώς , αναγράφει την ένδειξη «παράδοση με το καθεστώς του άρθρου 45 - ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος»

(β) «Βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86» του προμηθευτή του υποκείμενου στον φόρο μεταπωλητή κατά τη στιγμή της παράδοσης του αγαθού. Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται από πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 εκτός του υποκείμενου στον φόρο μεταπωλητή (ιδιώτης, ΝΠΔΔ, μη υποκείμενο στον ΦΠΑ, που παραδίδει αγαθό επένδυσης), και ανεξάρτητα από το γεγονός αν ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής έχει υποχρέωση να εκδώσει τιμολόγιο αγοράς ή τίτλο κτήσης. Με την «Βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση», ο προμηθευτής βεβαιώνει την ιδιότητα του (κυρίως ιδιώτης ή ΝΠΔΔ) και δηλώνει ότι, για το παραδιδόμενο στον υποκείμενο στον φόρο μεταπωλητή αγαθό, δεν έχει τύχει απαλλαγής από ΦΠΑ, ή δεν έχει εκπέσει ή δεν του έχει επιστραφεί ο ΦΠΑ, κατά την αγορά του αγαθού, την ενδοκοινοτική του απόκτηση ή την εισαγωγή του. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραδιδόμενο αγαθό εξατομικεύεται με αριθμούς ή άλλα στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στη βεβαίωση - υπεύθυνη δήλωση (π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, κινητήρα και πλαισίου του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, ή άλλου μεταφορικού μέσου).

Συνεπώς, η επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων όταν αγόρασε το συγκεκριμένο ΙΧΕ από τον μεταπωλητή (που είχε επιλέξει την ένταξή του στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 45), έλαβε τιμολόγιο με την ένδειξη: «Παράδοση με το καθεστώς του άρθρου 45 - ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος». Η τιμή πώλησης που αναγραφόταν στο τιμολόγιο περιελάμβανε τυχόν παρεπόμενα έξοδα κ.λπ., καθώς επίσης και τον ΦΠΑ, που αφορούσε στην παράδοση του αυτοκινήτου, δεδομένου ότι ο φόρος αυτός δεν εμφανιζόταν ξεχωριστά στο παραστατικό. Υπό την έννοια αυτή, η επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων δεν είχε και δεν άσκησε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που βρισκόταν ενσωματωμένος στην τιμή παράδοσης.

Επομένως, κατά την  πώληση του ΙΧΕ δεν θα χρεωθεί ΦΠΑ, με αναγραφή της απαλλακτικής διάταξης της περ. κθ, του άρθρου 22, εφόσον για το αγαθό αυτό δεν έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί άμεσα, δικαίωμα έκπτωσης.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.