14 Νοεμβρίου 2016

Καθεστώς ΦΠΑ φροντιστηρίου με αυτόματο πωλητή

Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (λόγω ύπαρξης αυτόματου πωλητή στον χώρο τού φροντιστηρίου). Καλύπτεται από την ΠΟΛ 1201/2015 για υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ 3ου τριμήνου 2015 έως και την 30/11/2015;

Απάντηση:

Το ερώτημα αφορά το περιβόητο θέμα της επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, που ταλαιπώρησε σε μέγιστο βαθμό τους εμπλεκόμενους (φροντιστήρια και γονείς) το καλοκαίρι του 2015. Αναφερόμαστε στην περ. ιβ, παρ. 1, άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000), «περί απαλλαγής από τον φόρο (στο εσωτερικό της χώρας) της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και των στενά συνδεομένων με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή», όπως ισχύει σήμερα.

Η παραπάνω περίπτωση αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 παρ. 1 εδ. α' του Ν 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20.11.2015), ισχύς από 20.7.2015. Προηγουμένως, είχε αντικατασταθεί αρχικά από το άρθρο 1 παρ.1β του Ν 4334/2015, ισχύς από 20.7.2015 σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο τρίτο παρ. 2 της από 18.7.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του Ν 4350/2015 (ΦΕΚ Α' 161), στη συνέχεια από το άρθρο 2 παρ. Δ υποπαρ. Δ2 περ. 1β του Ν 4336/2015, ενώ τα δυο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β' της παρ. 1 της υποπαραγράφου Δ.2 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του Ν 4336/2015 είχαν αντικατασταθεί από οκτώ νέα εδάφια από το άρθρο 63 παρ. 1 του Ν 4342/2015 (ΦΕΚ Α' 143), ισχύς από 31.8.2015 σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου.

Περαιτέρω, στο άρθρο 19 παρ. 2 - 6 του Ν 4346/2015, ορίζονται τα εξής:

Παρ. 2: Ο ΦΠΑ που προκύπτει προς καταβολή βάσει δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από 20.7.2015 έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του (δηλαδή την 20.11.2015), θεωρείται ως μη οφειλόμενος, υπό τον όρο της έκδοσης πιστωτικών φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο 3. Ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς και επιστρέφεται.

Παρ. 3: Οι υποκείμενοι που πραγματοποιούν πράξεις που εμπίπτουν στην περίπτωση ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α. Να υποβάλουν δήλωση μεταβολών έως 30.12.2015 για την ένταξή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ από 20.7.2015, εφόσον διενεργούν αποκλειστικά απαλλασσόμενες πράξεις και από την ημερομηνία αυτή είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (εκ του προηγούμενου νόμου).

β. Να εκδώσουν πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αντισυμβαλλόμενους τους, στην περίπτωση που έχουν εκδώσει αρχικά ή συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία που έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από 20.7.2015 έως και την 20.11.2015. Στην περίπτωση που ο λήπτης του αρχικού ή συμπληρωματικού φορολογικού στοιχείου είναι μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, απαιτείται η υπογραφή του λήπτη του στοιχείου στο σώμα αυτού, αναγράφοντας τα παρακάτω στοιχεία του:

ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ημερομηνία υπογραφής.

Ακολούθως, γίνεται αναφορά σε δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης, οι οποίες αν είχαν υποβληθεί δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, δηλαδή θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

Τέλος, τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4346/2015 λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων μεταβολών και δηλώσεων αποθεμάτων μετάταξης σε υποκείμενους στο ΦΠΑ που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 20.7.2015, καθώς και δηλώσεων ΦΠΑ από υποκείμενους που πραγματοποιούν αποκλειστικά απαλλασσόμενες πράξεις της ανωτέρω περίπτωσης ιβ', διαγράφονται. Τα ποσά που ενδεχομένως έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τους υποκείμενους με απόφαση των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ.

Συμπέρασμα: Η Πολ. 1201/2015, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 9.9.2015, ενώ ο Ν 4346/2015 (που επανέφερε το προηγούμενο απαλλασσόμενο καθεστώς), στις 20.11.2015 και εξ αυτού του λόγου στην Πολ. αναφέρονται οι προηγούμενοι νόμοι 4334/2015 και 4336/2015 (με τους οποίους είχε επιχειρηθεί η ένταξη της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης από φροντιστήρια κ.λπ. στον ΦΠΑ).

Υπό την έννοια αυτή, η Πολ. 1201/2015 παρέχει οδηγίες κατά το ενδιάμεσο στάδιο, ενόσω δηλαδή ίσχυε η υπαγωγή των φροντιστηρίων κ.λπ. στον φόρο, άρα δεν έχει εφαρμογή για την μετέπειτα κατάσταση. Ωστόσο, το φροντιστήριο του ερωτήματος ήταν ήδη σε κανονικό καθεστώς, για τον λόγο που αναφέρετε (ασχέτως, αν διενεργείται prorata) και επομένως, κατά την γνώμη μας, δεν καταλαμβάνεται από την ειδική μεταχείριση που προέβλεπε η Πολ., κατά το στάδιο που υπήρχε υπαγωγή στον ΦΠΑ, αφού λόγω του κανονικού καθεστώτος είχε υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων στις τακτικές προθεσμίες..

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.