Σεμινάρια rss feed

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2018

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2018

Πέμπτη 3 Μαϊου 2018
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Δευτέρα & Τρίτη 7 Μαϊου 2018
Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Principal, Tax Services, Deloitte Greece
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

Παρασκευή 11 Μαϊου 2018
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Δευτέρα 14 Μαϊου 2018
Π. Ραπανάκης Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθρογράφος,
Συγγραφέας - Εισηγητής Σεμιναρίων
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη & Παρασκευή 16 Μαϊου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

Πέμπτη 24 Μαϊου 2018
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

8 Σεπτεμβρίου 2016

Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρία για κάλυψη ζημίων

Εξακολουθούν να είναι σε ισχύ με το Ν. 4172/2013 οι 1008989/121/Α0012/6.2.1995 και 1092921/1790/ Α0012/23.10.2000 διαταγές, σύμφωνα με τις οποίες, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται για κάλυψη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών, κατά πάγια διοικητική και δικαστική νομολογία, δεν αποτελούν εισόδημα ή έχουν καταργηθεί μετά την 1-1-2014;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την παρ. 25. του άρθρου 72 του «νέου» ΚΦΕ (Ν 4172/2013), από την έναρξη ισχύος του, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν 2238/1994, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. 

Περαιτέρω, οι διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 21, του ΚΦΕ καθορίζουν την έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα ως το θετικό ποσό που προκύπτει αν από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές αφαιρεθούν οι επιχειρηματικές δαπάνες, οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Επιπλέον, οι ως άνω διατάξεις ορίζουν ότι στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης.

Ωστόσο, για σκοπούς φορολογίας, ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους.

Κατά την γνώμη μας, οι αποζημιώσεις που περιγράφονται στο ερώτημα δεν συνιστούν επιχειρηματική συναλλαγή.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, κατ’ αρχάς, οι παραπάνω αποζημιώσεις λόγω ατυχήματος, που καταβάλλονται σε επιχείρηση όχι στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, αλλά ως αντιστάθμισμα επελθούσας ζημιάς, δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του εσόδου και ως εκ τούτου δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα. Απεναντίας, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται προς τους εργαζόμενους που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (παρ. 3, του άρθρου 12, του ΚΦΕ) θεωρούνται ρητά από τις οικείες διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα από μισθωτή εργασία, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πολλές από τις αποζημιώσεις αυτές απαλλάσσονται της φορολογίας (περ. α και β, παρ. 1, άρθρο 14) ή φορολογούνται αυτοτελώς (παρ. 3, του άρθρου 15). 

Η άποψή μας είναι (με δεδομένο ότι δεν ξεκαθαρίζεται το θέμα στις μέχρι σήμερα εκδοθείσες εγκυκλίους), ότι το πλαίσιο των παλαιότερων αποφάσεων που αναφέρετε στο ερώτημά σας, καθώς και της επίσης σχετικής, για το ίδιο θέμα, απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου 1093948/1782/Α0012/7.11.2008, συνάδει και με όσα σχετικά ορίζονται στον «νέο» ΚΦΕ (Ν. 4172/2013). Επομένως, παρόλο που από τις οικείες διατάξεις του άρθρου 21, δεν προκύπτει άμεσα η απαλλαγή των αποζημιώσεων από το φόρο εισοδήματος, θεωρούμε ότι τα εν λόγω ποσά που καταβάλλονται προς αποκατάσταση ζημιών δεν αποτελούν εισόδημα, αλλά μειώνουν τα έξοδα αποκατάστασης της ζημίας (σε πάγιο εξοπλισμό και σωματικές βλάβες προσώπων) που υπέστη η επιχείρηση ως συνέπεια του ατυχήματος.

Σημειώνεται ότι διαφορετική είναι η περίπτωση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για την αποκατάσταση διαφυγόντος κέρδους της επιχείρησης. Την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να έχουν και τυχόν ποσά αποζημιώσεων κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ύψος των εξόδων προς αποκατάσταση ζημιών της επιχείρησης (αν υπάρξει τέτοια περίπτωση).

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.