26 Ιουλίου 2016

Έσοδα παροχής υπηρεσιών σε πρακτορείο ΟΠΑΠ

Πρακτορείο ΟΠΑΠ (απλογραφικά βιβλία), συνάπτει σύμβαση με την εταιρεία "PAYZONE"ΑΕ με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών internet κλπ. Στην σχετική σύμβαση αναφέρεται ότι η εν λόγω παροχή δεν υπάγεται σε ΦΠΑ. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Υποχρεούται το πρακτορείο λόγω της συγκεκριμένης σύμβασης σε Φ.Τ.Μ για τις εν λόγω υπηρεσίες και κατά δεύτερον πώς θα απεικονίσουμε τα έσοδα/έξοδα; Σημειωτέον, ότι η εταιρεία αποστέλλει ανά μήνα Τ.Π.Υ που αναγράφει την τελική αξία που αγόρασε το πρακτορείο (π.χ. αγορά χρόνου ομιλίας).

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει ότι οι υπηρεσίες που προτίθεται να παράσχει το πρακτορείο ΟΠΑΠ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) υπηρεσία είσπραξης λογαριασμών τηλεφωνίας, ΔΕΗ κ.λπ. και β) υπηρεσία πώλησης χρόνου ομιλίας μέσω κινητού τηλεφώνου σε τρίτους. Ας δούμε τις δύο περιπτώσεις αναλυτικά:

Είσπραξη λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.

Στην προκειμένη περίπτωση το πρακτορείο θα πρέπει να εκδίδει απόδειξη λιανικών συναλλαγών προς τους ιδιώτες των οποίων οι λογαριασμοί πληρώνονται με τη μεσολάβησή του. Για τη χρήση του συστήματος της εταιρείας PAYZONE AE με την οποία συμβάλλεται το πρακτορείο, η πρώτη θα εκδίδει τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητή η αμοιβή της, σύμφωνά με τους όρους της σχετικής σύμβασης συνεργασίας. Η εν λόγω παροχή του πρακτορείου συνιστά απαλλασσόμενη πράξη και συνεπώς η σχετική αμοιβή δε θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ (περ. κε, της παρ.1 του άρθρου 22 του ΦΠΑ). Στα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης θα καταχωρισθεί ως έσοδο το ποσό της αμοιβής που αναγράφεται στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Ως έξοδο θα καταχωρισθεί το τιμολόγιο της εταιρείας, PAYZONE AE. 

Πώληση χρόνου ομιλίας

Για την πώληση χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας, το πρακτορείο εκδίδει αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς τους πελάτες του. Εν συνεχεία, βάσει του χρόνου που έχει πωληθεί εκδίδεται από την εταιρεία PAYZONE E το σχετικό τιμολόγιο πώλησης. Η δε προμήθεια που αποτελεί και το κέρδος του πρακτορείου, εμφανίζεται ως έκπτωση επί του ανωτέρω τιμολογίου. Στα λογιστικά βιβλία θα εμφανισθεί ως έσοδο το ποσό που προκύπτει από τις λιανικές συναλλαγές και ως έξοδο το ποσό του τιμολογίου της εταιρείας, μετά την χορηγούμενη έκπτωση. Τονίζεται ότι στην προκειμένη περίπτωση οι εν λόγω πράξεις δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ καθότι ο αναλογών φόρος καταβάλλεται από την επιχείρηση κινητής τηλεφωνίας κατά το χρόνο διάθεσης του χρόνου ομιλίας (παρ. 9, του άρθρου 19, του κώδικα ΦΠΑ, βλέπε και Έγγραφο με Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦΑ 1068651ΕΞ2016/15.4.2016). Ωστόσο, η συγκεκριμένη πράξη θεωρείται φορολογητέα για το σκοπό του ΦΠΑ και όχι απαλλασσόμενη όπως η πώληση τυχερών παιγνίων από την ΟΠΑΠ ΑΕ (περ. κζ, της παρ. 1, του άρθρου 22, του ΦΠΑ).

Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι η υπηρεσία της πώλησης του χρόνου ομιλίας υπάγεται σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου το πρακτορείο θα πρέπει με δήλωσή του (στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ) να υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς του φόρου (βλέπε και Έγγραφο με Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦΑ 1068651ΕΞ2016/15.4.2016). Σημειώνεται δε ότι από την κείμενη νομοθεσία δεν προκύπτει η δυνατότητα απαλλαγής του πρακτορείου από την έκδοση αποδείξεων μέσω μηχανισμού ή ταμειακής μηχανής για τις ανωτέρω δραστηριότητες που προτίθεται να ασκήσει, με εξαίρεση την περίπτωση που εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39, του ΦΠΑ (καθεστώς μικρών επιχειρήσεων, βλ. και Πολ. 1002/2014).

Για ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε το ως άνω Έγγραφο της ΓΓΔΕ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 15/04/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦΑ 1068651ΕΞ2016

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ

 

Θέμα:

Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου από τα πρακτορεία ΟΠΑΠ

Κατόπιν της υποβολής πλήθους ερωτημάτων σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις, από πλευράς ΦΠΑ, των πρακτορείων ΟΠΑΠ για πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού που υπογράφεται μεταξύ των πρακτορείων ΟΠΑΠ και της εταιρείας «Payzone Ελλάς Α.Ε.» (στο εξής Εταιρεία), το εκάστοτε συνεργαζόμενο πρακτορείο ΟΠΑΠ αναλαμβάνει να προωθεί και να διαθέτει στους καταναλωτές, μέσω του ηλεκτρονικού τερματικού της αντισυμβαλλόμενης Εταιρείας, υπηρεσία που αφορά στην πώληση, στην ονομαστική τους αξία, κωδικών αριθμών ανανεώσεως χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου, οι οποίοι εκδίδονται από αντίστοιχες εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Το συνεργαζόμενο πρακτορείο εισπράττει το ποσό της ονομαστικής αξίας και ταυτοχρόνως εκδίδει μέσω του τερματικού σχετική εκτύπωση, στην οποία αναγράφονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του πρακτορείου ΟΠΑΠ, το εισπραττόμενο από τον αγοραστή ποσό, το όνομα της εταιρείας τηλεπικοινωνιών στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο προϊόν που επιλέχθηκε από τον αγοραστή, η ημερομηνία της συναλλαγής και ο κωδικός αριθμός ανανέωσης. Για τις ανωτέρω πωλήσεις, το συνεργαζόμενο πρακτορείο ΟΠΑΠ παρακρατά ένα ποσό το οποίο ορίζεται ως «προμήθεια» και απεικονίζεται με τη μορφή έκπτωσης επί της ονομαστικής αξίας στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εκδίδεται από την Εταιρεία προς το πρακτορείο ΟΠΑΠ.

2. Από πλευράς ΦΠΑ, η πώληση κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας και διαδικτύου αποτελεί παροχή υπηρεσίας που εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα ΦΠΑ (N.2859/2000), σύμφωνα με τις οποίες ως παροχή υπηρεσιών θεωρείται η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού.

3. Για την ανωτέρω δραστηριότητα δεν προβλέπεται, από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ , απαλλαγή από το ΦΠΑ, όπως για τις υπηρεσίες τυχερών παιγνίων (περ. κζ΄) και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών (περ. κε΄), που παρέχουν με απαλλαγή από το ΦΠΑ τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, χωρίς να δικαιούνται έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.

4. Περαιτέρω, με την παράγραφο 9 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπεται ότι στην πώληση καρτών τηλεπικοινωνίας, καθώς και σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησης αυτών χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο φόρος που αναλογεί για τις πωλήσεις αυτές καταβάλλεται από την επιχείρηση παροχής των υπηρεσιών κατά το χρόνο διάθεσης αυτών.

Οι υποκείμενοι που μεσολαβούν στη διάθεση αυτών στο κοινό δεν επιβαρύνουν με φόρο την παράδοση αυτή, έχουν όμως δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ .

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, πέραν της απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ δραστηριότητάς τους, παρέχουν και φορολογητέες υπηρεσίες για τις οποίες οφείλουν να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Λόγω του ότι το σύνολο του ΦΠΑ που αναλογεί στην τιμή λιανικής πώλησης (ονομαστική αξία) του χρόνου ομιλίας και διαδικτύου αποδίδεται στο Δημόσιο από τον πάροχο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τα πρακτορεία ΟΠΑΠ για τις πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου δεν υποχρεούνται σε απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας εκροών, ούτε έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στη δικαιούμενη από την αντισυμβαλλόμενη Εταιρεία αμοιβή για τις δικές της υπηρεσίες.

Ωστόσο, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των λοιπών εισροών που ενδεχομένως πραγματοποιούν και αφορούν αποκλειστικά την ανωτέρω δραστηριότητα. Επίσης, δικαιούνται έκπτωσης του ΦΠΑ των κοινών εισροών τους που αφορούν και στην απαλλασσόμενη και στη φορολογητέα δραστηριότητά τους. Για να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα, οφείλουν να προσδιορίζουν το ποσοστό του εκπιπτόμενου ΦΠΑ βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του Κώδικα ΦΠΑ .

Σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται σε υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ , δηλώνοντας τόσο τις εκροές τους χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και τις απαλλασσόμενες εκροές τους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.