Σεμινάρια rss feed

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΙI

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΙI

Δευτέρα & Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

9 Οκτωβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - Ι

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - Ι

Παρασκευή - Δευτέρα - Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

2 Φεβρουαρίου 2016

Κατεδάφιση κτιρίου και φορολογική αντιμετώπιση

Ανώνυμη εταιρεία εκδίδει νόμιμη άδεια κατεδάφισης του πρώτου ορόφου και στην συνέχεια εκδίδει νέα άδεια ανέγερσης του ορόφου αυτού. Κατά την κατεδάφιση υπήρχε αναπόσβεστη αξία του κτιρίου, ποσό το οποίο μεταφέρθηκε στις έκτακτες ζημιές. Είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση; Η αναπόσβεστη αξία μπορεί να χαρακτηριστεί οργανικό έξοδο και να εκπέσει της φορολογίας εισοδήματος;

 

Απάντηση:

Είναι απαραίτητη η διευκρίνιση, αν η αξία κτήσης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, του Α ορόφου παρακολουθείται διακεκριμένα, σε σχέση με το υπόλοιπο κτίριο. Αν δηλαδή έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, οπότε ο όροφος εμφανίζεται σε ιδιαίτερη μερίδα του Μητρώου Παγίων, ή αποτελεί μέρος της αξίας ολόκληρου του κτιρίου, άρα θα πρέπει να εξευρεθεί αναλογικώς η ιδιαίτερη αυτή αξία του.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι υπάρχει διακεκριμένη παρακολούθηση του  συγκεκριμένου ορόφου  του κτιρίου, κατά την χρονική στιγμή της κατεδάφισής του και ότι δεν έχει αποσβεστεί πλήρως, άρα υφίσταται αναπόσβεστη αξία, όπως αναφέρεται και στο ερώτημα. Σημειώνεται πάντως, ότι η αναπόσβεστη αξία παγίου το οποίο κατεδαφίζεται δεν μπορεί να χαρακτηριστεί οργανικό έξοδο. Τουλάχιστον, σε ότι αφορά την Λογιστική αναγνωρίζεται ως ζημιά.

Στον προηγούμενο ΚΦΕ (Ν 2238/1994), προβλεπόταν ρητά (περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 31), ότι: «η αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντος κτιρίου της επιχείρησης, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της». Ωστόσο, κατά την (τότε) άποψη της Διοίκησης (Πολ. 1093/2001 ) αν, λόγω ανωτέρας βίας, κρινόταν κατεδαφιστέο ένα κτίριο, η αναπόσβεστη αξία του, αναγνωριζόταν ως εκπεστέα δαπάνη, με την προϋπόθεση ότι ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, λαμβανομένων υπόψη και της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων είσπραξης ασφαλιστικών ή λοιπών αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ΚΦΕ (Ν 4172/2013, άρθρα 22 και 23), τίθενται γενικοί κανόνες ως προς την έκπτωση των δαπανών, με την ευρεία έννοια. Επιπλέον, στις περιπτώσεις των, περιοριστικά αναφερόμενων, μη εκπιπτομένων δαπανών (άρθρο 23, βλέπε και την Πολ. 1113/2015), δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση της αναπόσβεστης αξίας κατεδαφισθέντος κτιρίου. Συνεπώς, καταρχήν, η αξία αυτή μπορεί να μεταφερθεί στα αποτελέσματα, εφόσον πληρούνται οι κανόνες του άρθρου 22.

Τέλος, σύμφωνα με τα ΕΛΠ, η κατεδάφιση ακινήτου συνιστά παύση της αναγνώρισής του (παρ. 4, άρθρο 18, Ν 4308/2014). Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται (εκποιείται ή παραχωρείται), ή όταν δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση του. Η δεύτερη αυτή περίπτωση, κατά την γνώμη μας, προσιδιάζει με την κατεδάφιση. Υπό την έννοια αυτή, η ζημία που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης του ακινήτου, λόγω κατεδάφισης, προσδιορίζεται ως το μέγεθος της αναπόσβεστης αξίας του, κατά την χρονική στιγμή της ενέργειας αυτής. Περαιτέρω, η ως άνω ζημία, περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στον χρόνο που το ακίνητο παύει να αναγνωρίζεται.  

Για την ανέγερση του νέου ορόφου, αν είναι ιδιοπαραγόμενο πάγιο, θα τηρηθούν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 των ΕΛΠ.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.