3 Δεκεμβρίου 2015

Εισόδημα από μπλοκάκι και ΦΜΥ

Μεταφραστής προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μεταφραστική εταιρεία με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών που δεν έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ και σε ιδιώτες (χωρίς συμφωνητικά). Οι αμοιβές από ιδιώτες δεν ξεπερνούν το 25% των ακαθάριστων εσόδων του. Α) Το εισόδημα που εισπράττει θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία ή από επιχειρηματική δραστηριότητα. Β) Η εταιρεία που λαμβάνει τις υπηρεσίες του οφείλει να υποβάλλει κάθε μήνα δήλωση ΦΜΥ είτε το εισόδημα του μεταφραστή θεωρηθεί εισόδημα από μισθωτή εργασία είτε από επιχειρηματική δραστηριότητα;

ΑΠAΝΤΗΣΗ

Καταρχάς επισημαίνουμε  ότι στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν κατατίθεται το «σώμα» της σύμβασης, ωστόσο πρέπει να υποβάλλεται (με ηλεκτρονικό τρόπο, πλέον) ο τριμηνιαίος πίνακας με στοιχεία της σύμβασης και από τους δύο συμβαλλόμενους, ο κάθε ένας στην δική του Δ.Ο.Υ., (βάσει της 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/18.7.2000 Α.Υ.Ο., άρθρο 8, παρ. 16 του Ν 1882/1990). Ο πίνακας υποβάλλεται για συμβάσεις που έχουν συναφθεί εντός ημερολογιακού τριμήνου (μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, ήτοι: την 20/4, 20/7, 20/10 και 20/1/επόμενου έτους) και έχει ισχύ μέχρι την ημερομηνία που λήγει η σύμβαση. Αν προκύπτει ανανέωση της σύμβασης, επανυποβάλλεται με τις ίδιες προϋποθέσεις.  Αν δεν έχει υποβληθεί ο πίνακας, είναι ένα ζήτημα, το οποίο ωστόσο δεν θα επηρεάσει, με την επιφύλαξη των παρατηρήσεων και ευρημάτων του ελέγχου, τον τρόπο φορολογίας του εισοδήματος, υπό την έννοια ότι μπορεί να υποβληθεί και εκπρόθεσμα.

Περαιτέρω, ο μεταφραστής ανήκει στην κατηγορία των πρώην ελευθέρων επαγγελματιών του άρθρου 48 του Ν 2238/94 (παλαιός ΚΦΕ), άρα δεν έχει την εμπορική ιδιότητα. Με την υπόθεση ότι ως έδρα της δραστηριότητάς του χρησιμοποιεί την κατοικία του και όχι κάποια άλλη επαγγελματική στέγη (πχ  γραφείο) και ότι δεν αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, απομένει να εξετάσουμε την τρίτη προϋπόθεση που είναι η προέλευση των ακαθαρίστων εσόδων του.

Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2, για τους σκοπούς του ΚΦΕ, εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:

α)……β)........γ) ……δ) ……ε)………

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες.   Οι διατάξεις αυτές, δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις παραπάνω περιπτώσεις α’ έως ε’.

Συνεπώς, αν όντως οι αμοιβές του μεταφραστή του ερωτήματος, κατά ποσοστό 75% και πλέον, προέρχονται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο συμβάλλεται, θα φορολογηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ΚΦΕ. Στην περίπτωση αυτή, από τα ακαθάριστα έσοδα θα αφαιρεθούν μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές του. Υπενθυμίζεται ότι κατά την διάρκεια της χρήσης, τηρεί κανονικά τα απλογραφικά του βιβλία και υποβάλλει τις δηλώσεις ΦΠΑ, ανεξαρτήτως αν τα έξοδα που καταγράφει (πλην των ασφαλιστικών του εισφορών), δεν θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του καθαρού φορολογητέου εισοδήματός του, εφόσον τελικώς, θα φορολογηθεί βάσει των διατάξεων για την φορολόγηση της μισθωτής εργασίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η παρακράτηση φόρου θα διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 64 του ΚΦΕ, ήτοι θα παρακρατείται φόρος 20% (αν το παραστατικό εκδίδεται σε ποσό μεγαλύτερο των 300 ευρώ) και όχι βάσει της κλίμακας που ισχύει για την μισθωτή εργασία. Αυτό γιατί, η φορολόγηση του συγκεκριμένου επαγγελματία με την κλίμακα των μισθωτών, γίνεται κατά παρέκκλιση και όχι γιατί πράγματι αυτός είναι μισθωτός.      

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.