18 Νοεμβρίου 2015

Επιστροφή ΦΠΑ σε λογιστικό γραφείο

Έχοντας κάνει έναρξη επαγγέλματος την 1/1/2014 ως λογιστής, ποια η διαδικασία επιστροφής του πιστωτικού ΦΠΑ, το οποίο προκύπτει απλά απ' την διαφορά του ΦΠΑ εσόδων από παροχή υπηρεσιών με τον ΦΠΑ εξόδων (διάφορα έξοδα που εκπίπτουν τον ΦΠΑ και αγορά παγίων που εκπίπτουν επίσης). Τέλος ποιος ο ρόλος του κωδικού 503 της περιοδικής ΦΠΑ και ποια επιλογή πρέπει να διαγραμμίσω στον κωδικό 504 δηλ της αιτίας επιστροφής. Ευχαριστώ πολύ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κώδικα ΦΠΑ (μετά τις αλλαγές που έγιναν με τον Ν 4281/2014),  ο φόρος επιστρέφεται εφόσον:

α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο εξαρχής αχρεωστήτως ή

β) το αχρεώστητο ποσό προκύπτει από επιγενόμενο λόγο στις κάτωθι περιπτώσεις:

 - προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση ή σε περίπτωση μεταφοράς του η έκπτωση δεν κατέστη δυνατή ή, 

 - αφορά πράξεις, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν 2859/2000, καθώς και πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών-εισροών ή

 - αφορά αγαθά επένδυσης, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν 2859/2000.

Αν εμπίπτετε σε κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες:

Επί του παρόντος, παρά το σχεδιασμό που υπάρχει για ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής όλων των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ, εξακολουθεί γενικά να ισχύει η προβλεπόμενη από την ΠΟΛ. 1073/2004 διαδικασία[1]. Σύμφωνα με αυτή υποβάλλεται χειρόγραφα αίτηση επιστροφής ΦΠΑ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και συνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία κατά περίπτωση μπορεί να είναι:

α) Αίτηση επιστροφής εις διπλούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου, όπως το συνημμένο στην παραπάνω ΠΟΛ υπόδειγμα 1. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μετά την υποβολή των δηλώσεων του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α.

β) Αναλυτική κατάσταση για το σύνολο των πράξεων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 1[2] της παραπάνω ΠΟΛ, από την οποία θα προκύπτουν :

- Το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού παραστατικού παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης τυχόν πιστωτικού τιμολογίου ή των διασαφήσεων εισαγωγής.

- Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ ή η χώρα του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών για τις πράξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ενώ για τις πράξεις της περίπτωσης γ΄ του ίδιου άρθρου τα προαναφερόμενα στοιχεία για τον προμηθευτή των αγαθών ή των τελωνείων εισαγωγής.

- Ο αριθμός και η ημερομηνία δικαιολογητικού, με βάση το οποίο πραγματοποιήθηκε η απαλλασσόμενη συναλλαγή, όπως το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. ή Δελτίο Προμήθειας Υλικών και Αντικειμένων ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό με το οποίο πραγματοποιήθηκε συναλλαγή χωρίς Φ.Π.Α. όπου αυτό προβλέπεται.

- Η συνολική αξία των πράξεων αυτών που απαλλάσσονται του φόρου ή για τις οποίες προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου.

- Επίσης, για τις πράξεις του άρθρου 24 στην κατάσταση θα συμπληρώνονται και τα στοιχεία της διασάφησης εξαγωγής, ενώ για πράξεις του άρθρου 28 θα συμπληρώνονται και τα παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των αγαθών στα άλλα κράτη μέλη.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, προκειμένου για τις πράξεις της περίπτωσης γ', με την οποία δηλώνει ότι τα επενδυτικά αγαθά δεν προορίζονται για μεταπώληση, ότι θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων ή απαλλασσομένων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (έστω και κατά ποσοστό), καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους. Ειδικά, για τις κατασκευές ακινήτων ο υποκείμενος υποβάλλει με την πρώτη αίτηση, σε φωτοτυπία, τα σχετικά με την επένδυση στοιχεία. Κάθε αίτημα επιστροφής θα συνοδεύεται και από τις σχετικές επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, από τον επιβλέποντα μηχανικό, από τις οποίες να προκύπτει αναλυτικά για το διάστημα που ζητείται η επιστροφή, το είδος των εργασιών κατά ποσότητα και μονάδα μέτρησης.

δ) Κατάσταση για πράξεις της περίπτωσης δ΄[3], στην οποία θα αναφέρονται οι αγορές και οι πωλήσεις της φορολογικής ή διαχειριστικής περιόδου για την οποία ζητείται η επιστροφή κατά συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσοστό συμμετοχής τους στις συνολικές αγορές ή πωλήσεις της ίδιας περιόδου αντίστοιχα, καθώς και τα ποσά και ποσοστά της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η οποία συνυποβάλλεται σε κάθε περίπτωση με την αναλυτική κατάσταση και στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συναλλαγές που θεμελιώνουν το δικαίωμα επιστροφής έχουν πραγματοποιηθεί, τα αναγραφόμενα στην υποβαλλόμενη κατάσταση είναι ακριβή και αληθή και ότι τα σχετικά παραστατικά που μνημονεύονται υπάρχουν και φυλάσσονται στην επιχείρηση.
Όσον αφορά τον κωδικό 503 της δήλωσης ΦΠΑ προς το παρόν χρησιμοποιείται μόνο για την αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ μεγαλύτερου από τριάντα ευρώ (30,00 €), το οποίο προκύπτει από εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση η οποία υποβάλλεται λόγω εσφαλμένου προσδιορισμού χρεωστικού ποσού σε προηγούμενη/ες δήλωση/εις για την ίδια φορολογική περίοδο, διαγράφει αντίστοιχα την δημιουργηθείσα οφειλή και σε περίπτωση καταβολής μέρους ή όλης της οφειλής το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται. Σχετικές ΠΟΛ.1104/2015 και 1191/2015.


[1] «Μέχρι την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης επιστροφής, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004, όσον αφορά τον τρόπο υποβολής της αίτησης, τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν καθώς και τις ενέργειες της Δ.Ο.Υ. για τη διαχείριση της αίτησης» (ΠΟΛ.1067/2013).

[2] α) πράξεις των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον για τις πράξεις αυτές προβλέπεται άμεση απαλλαγή,

β) πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου,

γ) εισαγωγές , αγορές, κατασκευές επενδυτικών αγαθών, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α,
 

[3] δ) εκροές υπαγόμενες σε χαμηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α. από εκείνο των εισροών τους

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.