5 Ιανουαρίου 2015

Βεβαίωση αποδοχών σε αλιεργάτες

Ατομική επιχείρηση αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ απασχολεί εποχιακά αλλοδαπούς αλιεργάτες για 9 μήνες. Ασφαλίζονται στον ΟΓΑ και ο εργοδότης πληρώνει τις εισφορές τους πρώτα ανά 6μηνο και τώρα ανά 2μηνο στην τράπεζα. Η αμοιβή τους είναι η κατώτερη βάσει της ΕΓΣΣΕ και αμείβονται ανά μήνα βάσει την ημερών που εργάσθηκαν. Ο εργοδότης είναι υπόχρεος σε παρακράτηση ΦΜΥ - Οριστική δήλωση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τις διατάξεις του φορολογικού νόμου 4172/2013 όπως ισχύει και εφαρμόζεται από 1/1/2014, μέχρι σήμερα δεν προκύπτει η υποχρέωση υποβολής οριστικής – ετήσιας δήλωσης για τους φόρους που η επιχείρηση παρακράτησε κατά την πληρωμή αμοιβών, εντός του οικείου φορολογικού έτους. Σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 64 (αμοιβές προς επιχειρήσεις), καθώς και την παρ. 4, του άρθρου 60 (αμοιβές σε μισθωτούς), λεπτομέρειες αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων καθορίζονται με την έκδοση και δημοσίευση σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Μέχρι στιγμής, δεν υφίσταται υπουργική απόφαση για την φορολόγηση των εισοδημάτων του έτους 2014. Για το προηγούμενο έτος 2013, η Πολ. 1039/2014 (Παράρτημα 1) προέβλεπε την υποβολή ηλεκτρονικών καταστάσεων για τις αμοιβές προς μισθωτούς, καθώς και προς αμειβόμενους με εργόσημο. Ωστόσο, η σχετική υποχρέωση υπήρχε από το ασφαλιστικό ταμείο (ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.λπ.) και όχι από την πλευρά του εργοδότη (βλ. συχνές ερωτήσεις Ε7 2014). Όσον αφορά την υποχρέωση υποβολής προσωρινών δηλώσεων για την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου (Πολ. 1217/2014) από τους εργοδότες που αμείβουν το προσωπικό τους με εργόσημο αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση από την πλευρά του υπουργείου οικονομικών, θεωρούμε ότι η εν λόγω υποχρέωση καταλαμβάνει τον οικείο ασφαλιστικό φορέα και όχι το πρόσωπο του εργοδότη.

Κατά την γνώμη μας, θα υποχρεωθεί ο εργοδότης (για το 2014) στην ηλεκτρονική αποστολή βεβαιώσεων, ενώ η γνωστή μας οριστική δήλωση, θα προκύπτει από την διασταύρωση με τα στοιχεία του ασφαλιστικού φορέα, ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος για την αποστολή της.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.