7 Μαρτίου 2014

Στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων

Η εταιρεία πουλάει με τιμολόγιο ένα είδος σε: 1.έμπορο 2.αγρότη 3.ιδιώτη (με ΑΛΠ). Το είδος χρειάστηκε επισκευή και οι ανωτέρω το επιστρέφουν στην εταιρεία. Ερωτήσεις:

1. Ποια φορολογικά στοιχεία διακίνησης για την επιστροφή προς επισκευή θα εκδοθούν από τους άνω ξεχωριστά; (έμπορο, αγρότη, ιδιώτη).

2. Αν η εταιρεία το παραλάβει ασυνόδευτο από τους ανωτέρω, ποια φορολογικά στοιχεία πρέπει να εκδώσει κατά την παραλαβή προς επισκευή;

3. Όταν το επισκευάσει η εταιρεία με ποια φορολογικά στοιχεία διακίνησης, θα το επιστρέψει στους πελάτες της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

1.Με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Πολ. 1286/31.12.2013), με την οποία ορίστηκαν οι κατάλληλες δικλείδες για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που διακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση, καθιερώνεται δικαιολογητικό έγγραφο για την παρακολούθηση της αποστολής, παράδοσης, διακίνησης, παραλαβής των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, τα οποία διακινούνται με σκοπό, αποκλειστικά, την πώληση τους, απευθείας ή μέσω τρίτου.

2.Το έγγραφο αυτό μπορεί να φέρει ως τίτλο οποιαδήποτε λέξη ή φράση αποφασιστεί από τους υπόχρεους, όπως για παράδειγμα: «Δελτίο Αποστολής», «Συνοδευτικό Έγγραφο», «Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων», «Δελτίο Αποστολής Αποθεμάτων», « Έγγραφο Αποστολής Αποθεμάτων» κ.λπ.. Υπενθυμίζεται ότι ως αποθέματα, για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, είναι τα εμπορεύσιμα αγαθά (20.Εμπορεύματα, 21.Έτοιμα προϊόντα, 24. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, 25. Αναλώσιμα υλικά κ.λπ.).

3. Περαιτέρω, υπόχρεοι σε έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, είναι:

α) Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών.

β) Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ΚΦΑΣ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.).

γ) Αγρότες που εντάσσονται, από 1.1.2014 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι, οι αγρότες που παραμένουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ (από 1/1/2014), δεν υποχρεούνται στην έκδοση του παραπάνω εγγράφου, για την παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων τους.

4. Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις έκδοσης, αναφέρουμε τα εξής:

α) Το έγγραφο αυτό εκδίδεται σε κάθε περίπτωση παράδοσης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, ανεξαρτήτως εάν γίνει φυσική διακίνηση ή όχι και εφόσον δεν εκδόθηκε αμέσως κατά την παράδοση, τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικών συναλλαγών, αν πρόκειται για ιδιώτη.

β) Το έγγραφο αυτό εκδίδεται σε κάθε περίπτωση παραλαβής μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου (π.χ. αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, ιδιώτης κ.λπ.) και εφόσον δεν εκδίδεται αμέσως με την παραλαβή τους, τίτλος κτήσης  (βλέπε: παρ. 5,  άρθρου 6 του ΚΦΑΣ).

γ) Το έγγραφο αυτό εκδίδεται από πρόσωπο που ενώ έχει υποχρέωση, αρνείται την έκδοση αυτού.

5. Σε ότι αφορά την παραλαβή επιστρεφόμενων αποθεμάτων, επισημαίνεται ότι, το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται και κατά την παραλαβή αυτών, είτε η επιστροφή γίνεται από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών είτε από ιδιώτη, εφόσον δεν εκδίδεται αμέσως με την επιστροφή: πιστωτικό τιμολόγιο ή απόδειξη επιστροφής (αν είναι από ιδιώτη). Ωστόσο, στην περίπτωση της διακίνησης με σκοπό την επισκευή, σύμφωνα με την παρ. 8.7 της ΠΟΛ.1023/2014, δεν απαιτείται η έκδοση εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

6. Περαιτέρω, κατά την αποστολή εν συνεχεία των επισκευασμένων πλέον αγαθών προς τους πελάτες, θα πρέπει η επιχείρηση να εκδώσει ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (παροχής υπηρεσιών), ή ΑΛΣ (για παροχή υπηρεσιών), αναλόγως αν πρόκειται για υπόχρεο συναλλαγών, ή ιδιώτη, για την τιμολόγηση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται αμέσως το εν λόγω στοιχείο αξίας, θα πρέπει να εκδίδεται κατά την άποψή μας, έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, καθώς μπορεί μεν να μην συντελείται πώληση των αγαθών, αλλά εκκρεμεί (δευτερογενώς) η τιμολόγηση της αξίας της εργασίας που έχει ενσωματωθεί σε αυτά λόγω της επισκευής.

7. Τέλος, σε ότι αφορά το περιεχόμενο του εγγράφου των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, θα πρέπει σε αυτό να αναφέρονται τα δεδομένα του τιμολογίου των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ (ημερομηνία, στοιχεία συμβαλλομένων και στοιχεία συναλλαγής), πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του ΦΠΑ των αποθεμάτων. Επισημαίνεται ότι, από τα δεδομένα της παρ. 9 του άρθρου 6, δεν αναγράφονται οι ενδείξεις του δευτέρου εδαφίου αυτής (απαλλαγή από ΦΠΑ κ.λπ.).

Σημειώνεται επίσης ότι, σε σχέση με το (παλαιό) δελτίο αποστολής, στο έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων δεν αναγράφεται, μεταξύ άλλων, η ώρα παράδοσης ή αποστολής, ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου ή του πλωτού μέσου, ο τόπος αποστολής και ο τόπος προορισμού κ.λπ.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.