17 Ιανουαρίου 2014

Μεταβίβαση πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Κομμωτήριο κάνει έναρξη σε χώρο όπου στεγαζόταν επίσης κομμωτήριο και αγοράζει τον πάγιο εξοπλισμό του. Τα ερωτήματα είναι τα εξής:
1. Τίθεται θέμα υπεραξίας;
2. Σε ποια άξια θα γίνει η αγορά σε περίπτωση που έχουν αποσβεσθεί πλήρως τα πάγια; 3. Επιβαρύνονται οι αγορές με χαρτόσημο και με ποιο ποσοστό;
4. Με ποιον τρόπο θα γίνει η απόδοση του χαρτοσήμου;
5. Το κόστος του χαρτοσήμου ποτέ ενημερώνει τα βιβλία;
6. Οι αγορές θα εμφανισθούν στον κωδικό 666 στην εκκαθαριστική ΦΠΑ;  
7. Για την αγορά εμπορευμάτων τα οποία επίσης πωλήθηκαν, ισχύουν τα ίδια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρχικά, αναφέρουμε ότι δεν υφίσταται θέμα υπεραξίας στη περίπτωση έναρξης εργασιών επιχείρησης, εντός έξι μηνών, σε χώρο όπου λειτουργούσε παλαιότερα άλλη επιχείρηση με την ίδια δραστηριότητα, και εφόσον δεν προκύπτει πραγματικό τίμημα μεταβίβασης (Πολ. 1169/2011). Επιπλέον, η αξία πώλησης καθενός παγίου είναι θέμα συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών και δεν εξαρτάται από την αναπόσβεστη αξία, με την οποία αυτό εμφανίζεται στα βιβλία του πωλητή. Εν τούτοις, ο πωλητής θα πρέπει να έχει υπόψη του τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 33, του ΦΠΑ, που καθορίζουν τον διακανονισμό της ετήσιας έκπτωσης του φόρου που επιβάρυνε την αγορά του παγίου (πενταετής διακανονισμός). Διευκρινίζεται, επίσης, ότι για την αγορά των παγίων θα εκδοθεί τιμολόγιο από τον πωλητή επί του οποίου θα υπολογισθεί ΦΠΑ. Χαρτόσημο θα υπολογισθεί μόνο στην περίπτωση που τα πάγια έχουν περιέλθει στον επιχειρηματία ύστερα από διακοπή της δραστηριότητάς του, με τη διαδικασία της αυτοπαράδοσης και συνεπώς τα πωλεί ως ιδιώτης, με τιμολόγιο που εκδίδει ο αγοραστής (τίτλος κτήσης). Στην περίπτωση αυτή η συνολική αξία των παγίων που θα αναγράφεται στον τίτλο κτήσης δε θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, αλλά με χαρτόσημο 3% πλέον την εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%, ήτοι συνολικά 3,6%. Το χαρτόσημο αυτό συνήθως βαρύνει τον αγοραστή, δηλαδή, η επιχείρηση που μεταβιβάζει τα πάγια και εκδίδει τον τίτλο κτήσης (πρώην τιμολόγιο αγοράς, Πολ. 1004/2013, άρθρο 6, παρ. 5) εισπράττει το συμφωνηθέν ποσό πλέον του χαρτοσήμου και το αποδίδει στη ΔΟΥ με την υποβολή χειρόγραφης δήλωσης.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στον κωδ. 666 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ θα προστεθεί και η αξία των οποιονδήποτε αγαθών που αγοράζονται από ιδιώτη, καθότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου (βλ. www.gsis.gr), στον κωδικό αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρούμενες εισροές, εκτός πεδίου ΦΠΑ.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.