27 Μαρτίου 2013

Εκδοση στοιχείων από εταιρεία ανακύκλωσης με τον νέο ΚΦΑΣ

Εταιρεία ανακύκλωσης μέχρι 31/12/12 τηρούσε βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών για τα αυτοκίνητα που παραλάμβανε για απόσυρση. Mε τον ΚΦΑΣ θα συνεχίσει τα τηρεί το βιβλίο;
Η ίδια εταιρεία παραλαμβάνει στην έδρα της αγαθά για ανακύκλωση όπως παλιοσίδερα, μπαταρίες, χαλκό κ.λπ. και εκδίδει αμέσως χειρόγραφο θεωρημένο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο αγοράς από ιδιώτες. Με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ μπορεί να εκδώσει τιμολόγιο αγοράς από ιδιώτη χειρόγραφο αθεώρητο, ή θα πρέπει να εκδίδει και δελτίο αποστολής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πριν την αντικατάσταση του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) και την κατάργηση των άρθρων του από το νέο ΚΦΑΣ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, Υποπαράγραφος Ε1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012) οι επιτηδευματίες που ασχολούνται με την πώληση μεταχειρισμένων αγαθών ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλίο μεταχειρισμένων (άρθρο 10, παρ. 5ιε του προϊσχύοντος ΚΒΣ). Από 1/1/2013, με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΑΣ, δεν υφίσταται πλέον η εν λόγω υποχρέωση. Λόγω της παύσης αυτής της υποχρέωσης, σταματά πλέον και η δυνατότητα έκδοσης αθεώρητων αποδείξεων λιανικής από τους συγκεκριμένους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών. Συνεπώς, από 29.3.2013 (λήξη της μεταβατικής περιόδου, βλ. Πολ. 1036/2013) θα πρέπει οι αποδείξεις λιανικών πωλήσεων να εκδίδονται με τη χρήση ΦΤΜ ή φορολογικού μηχανισμού βάσει των διατάξεων του Ν 1809/1988.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλίου που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. α, της παρ. 8, του άρθρου 45 του ΦΠΑ (για τις αγορές και πωλήσεις μεταχειρισμένων), δεν θίγεται από την καθιέρωση του ΚΦΑΣ και άρα εξακολουθεί να ισχύει για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 του ΦΠΑ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 5 του ΚΦΑΣ, όπως ερμηνεύτηκαν από την Πολ. 1004/2013 (ισχύς από 1.1.2013), δελτίο αποστολής μπορεί να μην εκδίδεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου η παραλαβή των αγαθών γίνεται από ιδιώτη ο οποίος δεν υποχρεούται σε έκδοση τιμολογίου, με την προϋπόθεση βεβαίως της έκδοσης τίτλου κτήσης των αγαθών αυτών (χωρίς να αποκλείεται και η έκδοση, προαιρετικά, τιμολογίου αγοράς). Ως τίτλος κτήσης (παρ. 5, άρθρο 6 της Πολ. 1004/2013) μπορεί να θεωρηθεί ένα συμφωνητικό, μία υπεύθυνη δήλωση ή ένα τιμολόγιο αγοράς όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των συμβαλλομένων και τα στοιχεία της συναλλαγής όπως αναλύονται στις παραγράφους 10 και 11, του άρθρου 6 της Πολ. 1004/2013. Διευκρινίζεται δε ότι δεν είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση τιμολογίου αγοράς για αγορές αγαθών από μη υπόχρεους σε έκδοση αυτού (π.χ. ιδιώτες), καθώς και για τις περιπτώσεις υπόχρεων που αρνούνται την έκδοση του, ή εκδίδουν τιμολόγιο με ανακριβές περιεχόμενο. Επομένως, όταν η εταιρεία ανακύκλωσης αγοράζει οποιαδήποτε αγαθά - υλικά από ιδιώτες θα πρέπει να εκδίδει υποχρεωτικά μόνο τον τίτλο κτήσης. Εφόσον η έκδοση του στοιχείου αυτού γίνεται κατά το χρόνο της παραλαβής των εν λόγω υλικών, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής. Σε κάθε περίπτωση, ο τίτλος κτήσης, καθώς και τιμολόγιο αγοράς εκδίδονται αθεώρητα.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.