13 Μαρτίου 2013

Εκδοση στοιχείων διαφόρων υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών

Από 01/01/2013 βάσει του Ν.4093/2012 ποια υποχρέωση για έκδοση φορολογικών στοιχείων έχουν:
Α)  Τα λογιστικά γραφεία με εισόδημα από (Δ) πηγή με προσωπικό;
     ΑΠΥ θεωρημένες για ιδιώτες ή με χρήση Φ.Τ.Μ..;
Β)  Οι παιδικοί σταθμοί;
Γ) Ομόρρυθμη εταιρεία με χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών επαγγελματικών οχημάτων & μεταλλοτεχνία επαγγελματικών οχημάτων χωρίς λιανική πώληση ή παροχή. Χρειάζεται Φ.Τ.Μ.,  μηχανισμός ή μπορεί να συνεχίσει το θεωρημένο ΤΔΑ & αθεώρητο ΤΠΥ ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, δόθηκαν πρόσφατα από τη διοίκηση με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1036/2013.

Α. Σύμφωνα με αυτές οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, όπως οι λογιστές, εκδίδουν πλέον Τ.Π.Υ. αθεώρητο για τις συναλλαγές τους με λοιπούς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (προηγούμενη ονομασία: επιτηδευματίες) και απόδειξη λιανικής συναλλαγής για υπηρεσίες που παρέχουν σε ιδιώτες. Η απόδειξη λιανικής συναλλαγής, εφόσον ασκείται ελευθέριο επάγγελμα, μπορεί να εκδίδεται είτε από χειρόγραφο θεωρημένο στέλεχος, είτε μηχανογραφικά με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Στο βαθμό που το εισόδημα που αποκτάτε έχει χαρακτηριστεί ως Δ πηγής (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) λόγω των χαρακτηριστικών ή της νομικής μορφής της επιχείρησης, ισχύει η έκδοση αθεώρητων Τ.Π.Υ. προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, αλλά για τις συναλλαγές με ιδιώτες υπάρχει υποχρέωση έκδοσης Α.Π.Υ. με χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανογραφικά με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Β. Σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και τις οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/2013, αλλά και την ΠΟΛ.1036/2013 προκύπτει συνδυαστικά ότι οι υπόχρεοι τήρησης καταστάσεων ασφαλούς απεικόνισης συναλλαγών (πρώην πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5, του άρθρου 10 του ΚΒΣ), εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης αθεώρητων Α.Π.Υ όπως προέβλεπε η ΠΟΛ.1083/2003. Υπόχρεοι ασφαλούς απεικόνισης συναλλαγών είναι μεταξύ άλλων και οι εκμεταλλευτές εκπαιδευτηρίου. Ωστόσο οι παιδικοί σταθμοί, βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν θεωρούνται εκπαιδευτήρια. Έτσι στην ΠΟΛ.1004/2013 διευκρινίστηκε ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν είναι υπόχρεοι τήρησης κατάστασης ασφαλούς απεικόνισης συναλλαγών. Κατόπιν τούτου δεν έχουν τη δυνατότητα έκδοσης αθεώρητων Α.Π.Υ και δεδομένου ότι η πηγή του εισοδήματος τους είναι η εμπορική επιχείρηση δεν έχουν και τη δυνατότητα έκδοσης θεωρημένων χειρόγραφων Α.Π.Υ . Θα πρέπει κατά συνέπεια μέχρι τις 29/3/2013 (προθεσμία που τέθηκε με την ΠΟΛ.1036/2013) να φροντίσουν να εκδίδουν απόδειξη λιανικών συναλλαγών με χρήση ΦΤΜ ή μέσω Η/Υ με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Γ. Όσον αφορά τέλος την Ο.Ε. για την χονδρική πώληση των εμπορευμάτων της, αφού δεν πραγματοποιεί λιανικές συναλλαγές ή παροχή υπηρεσιών, εκδίδει Δ.Α. και τιμολόγιο πώλησης ή συνενωμένο Τ-ΔΑ. Τόσο το Δ.Α. όσο και το συνενωμένο Τ-Δ.Α. εξακολουθούν να εκδίδονται θεωρημένα εάν πρόκειται για χειρόγραφα ή με σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. εάν εκδίδονται μηχανογραφικά. Για τυχόν λιανική πώληση που θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον θα υπάρχει υποχρέωση έκδοσης απόδειξης λιανικής συναλλαγής (πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) με χρήση ΦΤΜ ή με σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. εάν εκδίδεται μηχανογραφικά.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.