Σεμινάρια rss feed

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 10o ΤΜΗΜΑ, 28 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 10o ΤΜΗΜΑ, 28 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2018

24 Ιουλίου 2018
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Ι. Βενιέρης Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν 4469/2017) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν 4549/2018

Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν 4469/2017) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν 4549/2018

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
GDPR & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

GDPR & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

19 Δεκεμβρίου 2012

Εκκαθάριση Ο.Ε.

ΟΕ επιχείρηση βρίσκεται σε εκκαθάριση και ο εκκαθαριστής πληροφορήθηκε από τους εταίρους ότι τα πολλά πάγια της επιχείρησης λείπουν (ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι τα έκλεψε). Ο ένας εκ των δύο εταίρων πιέζει τον εκκαθαριστή να ερευνήσει την υπόθεση και να στραφεί εναντίον του δεύτερου εταίρου δικαστικώς ώστε να βρεθούν τα πάγια που λείπουν. Τι έχει υποχρέωση να κάνει ο εκκαθαριστής; Μπορεί να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση χωρίς να βρεθούν τα πάγια που λείπουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρχικά, βάσει της κείμενης εμπορικής νομοθεσίας (άρθρα 780-783 και 778 του ΑΚ και άρθρο 49, του ΚΝ 2190/1920), αρμοδιότητα των εκκαθαριστών είναι να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Επίσης, ο εκκαθαριστής θα πρέπει να προβεί σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας κατά τον χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης (παρ.1, άρθρο 49, του ΚΝ2190/1920). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με βάση τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ότι υφίστανται μειώσεις των πάγιων στοιχείων που δεν δικαιολογούνται από νόμιμα παραστατικά ή άλλα πρόσφορα στοιχεία (δημόσια έγγραφα, τιμολόγια πώλησης, πρωτόκολλο καταστροφής), ο εκκαθαριστής θα προχωρήσει στην σύνταξη του ισολογισμού έναρξης της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα δεδομένα της πραγματικής απογραφής, απεικονίζοντας το ύψος της ζημίας λόγω της απώλειας – κλοπής του πάγιου εξοπλισμού. Κατά τη γνώμη μας, η αποδοχή (προσυπογραφή) της ανωτέρω απογραφής από τους εταίρους της ΟΕ, κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να διασφαλισθούν η ομαλή εξέλιξη της εκκαθάρισης και τα συμφέροντα του εκκαθαριστή. Τυχόν διαφορές μεταξύ των εταίρων που εγείρονται κατά το στάδιο της εκκαθάρισης δεν εμποδίζουν το έργο του εκκαθαριστή. Ωστόσο, ο εκκαθαριστής ενεργώντας προς το συμφέρον της εταιρείας μπορεί, κατά την κρίση του, να ασκήσει ένδικα μέσα προκειμένου να εισπραχθούν απαιτήσεις ή να αποκατασταθούν τυχόν απώλειες στην εταιρική περιουσία.

Σημειώνεται δε ότι το αποτέλεσμα της επίλυσης τυχόν χρηματικών διαφορών εφόσον τεκμηριώνεται επίσημα (ιδιωτικό συμφωνητικό, δικαστική απόφαση κ.λπ.) και επηρεάζει την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης (λήψη αποζημίωσης λόγω υπεξαίρεσης παγίου της εταιρείας), θα πρέπει να απεικονισθεί στα λογιστικά βιβλία. Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε παραίτηση της ιδιότητάς του για σπουδαίο λόγο, εφόσον δεν έχει ταυτόχρονα και την εταιρική ιδιότητα (άρθρο 752 του ΑΚ, βλ. και σελ. 535 του συγγράμματος του Ν. Ρόκα, «Το δίκαιο των προσωπικών εταιρειών», εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.