Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

30 Ιουλίου 2012

Ενεχυρίαση ανωνύμων μετοχών

Πως γίνεται η ενεχυρίαση ανωνύμων μετοχών ΑΕ (ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων); Πρέπει να εκδοθούν οπωσδήποτε τίτλοι μετοχών; Δεν έχουν εκδοθεί ως σήμερα, πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση. Η σύμβαση υπόκειται σε χαρτοσήμανση; Και αν ναι, ισχύει και γι' αυτήν το 2% της αξίας της σύμβασης; Σημειωτέον ότι η κύρια σύμβαση (η αιτία της οφειλής) είναι σωρευτική αναδοχή χρέους, η οποία επίσης δεν έχει χαρτοσημανθεί. Ποιες είναι οι συνέπειες της παράλειψης της χαρτοσήμανσης στο κύρος της σύμβασης, εν προκειμένω της σύστασης ενεχύρου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει ότι η ΑΕ έχει αναλάβει την εξυπηρέτηση χρέους (αναδοχή χρέους = ανάληψη ευθύνης για την εξόφληση χρέους), το οποίο προφανώς την αφορά και προς εξασφάλιση του δανειστή, έγινε σύσταση ενεχύρου επί μετοχών της. Ως γνωστό, οι μετοχές είναι τίτλοι (οριστικοί ή προσωρινοί) στους οποίους ενσωματώνεται το δικαίωμα της συμμετοχής στην εταιρεία και της απόληψης κερδών, με την σαφή προϋπόθεση ότι η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών συντελείται εξ αιτίας της κατοχής των τίτλων (μετοχών). Φυσικά, αυτό ισχύει για τις ΑΕ που οι μετοχές τους δεν είναι εισηγμένες σε Χρηματιστηριακή Αγορά, δεδομένου ότι στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2396/1996, περί άυλων μετοχών, οι οποίες «κινούνται» εντός του συστήματος των άυλων τίτλων (ΣΑΤ). Συνεπώς, η μετοχή είναι κινητό πράγμα και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται από τον Αστικό Κώδικα (ΑΚ), ενώ ο κύριος, δηλαδή ο κάτοχος αυτής, είναι αυτός που μετέχει στην εταιρεία και απολαμβάνει των ενσωματωμένων δικαιωμάτων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ΑΚ (άρθρο 1209), σε ξένο κινητό πράγμα μπορεί να συσταθεί δικαίωμα ενεχύρου (άρα, εμπράγματο δικαίωμα), για την εξασφάλιση απαίτησης με την προοπτική της προνομιακής ικανοποίησης του δανειστή από το πράγμα. Για την σύσταση του ενεχύρου απαιτείται παράδοση του πράγματος από τον κύριο στον δανειστή, με την συμφωνία ότι ο τελευταίος αποκτά ενέχυρο στο πράγμα. Επομένως, σε ότι αφορά μετοχές, δεν απαιτείται η έκδοση νέων που θα φέρουν τα στοιχεία του ενεχύρου, αλλά οι υπάρχουσες, χαρακτηρίζονται ως ενεχυριασμένο πράγμα. Πάντως, η συμφωνία πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ή ενδεχομένως με ιδιωτικό, το οποίο όμως θα φέρει βέβαιη χρονολογία (επικύρωση από δημόσια ή δικαστική αρχή). Στο παραπάνω συμφωνητικό έγγραφο θα πρέπει να προσδιορίζεται τόσο η απαίτηση (στην προκειμένη περίπτωση του ερωτήματος, από την πλευρά της ΑΕ, η αναδοχή του χρέους σημαίνει ότι κάποιος τρίτος απαιτεί), όσο και η πλήρης περιγραφή των μετοχών, δηλαδή του ενεχυριαζόμενου πράγματος (ΑΚ, άρθρο 1211).

Κατά τη σύσταση ενεχύρου ανωνύμων τίτλων εφαρμόζονται οι διατάξεις για το ενέχυρο των κινητών πραγμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 1244 του ΑΚ, εφόσον οι τίτλοι παραδόθηκαν στον δανειστή, το δικαίωμα του ενεχύρου εκτείνεται και στα μερισματόγραφα. Επί πλέον δε, αν δεν ορίστηκε διαφορετικά στο ενέχυρο μετοχών εταιρείας, ο δανειστής έχει δικαίωμα να μετέχει στις συνελεύσεις των μετόχων, όσο διαρκεί το ενέχυρο (ΑΚ 1245). Ωστόσο, ως προς το θέμα αυτό, πρέπει να έχουμε υπόψη μας το άρθρο 60 του ΚΝ 2190/1920, το οποίο προβλέπει φυλάκιση ή επιβολή χρηματικής ποινής, στις περιπτώσεις που κάποιος (ενεχυρούχος δανειστής) ψηφίζει στις γενικές συνελεύσεις, δια μετοχών που κατέχει λόγω ενεχύρου, χωρίς να έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο προηγουμένως. Προφανώς, ο νομοθέτης επιθυμεί να διακρίνει την περίπτωση, κατά την οποία έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δανειστή και της εταιρείας που ενεχυρίασε τις μετοχές, σε ότι αφορά το δικαίωμα ψήφου. Στην πράξη, πάντως αποφεύγεται να δοθεί τέτοιο δικαίωμα στον δανειστή.

Σε ότι αφορά την χαρτοσήμανση, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τέλη χαρτοσήμου είναι μια τυπική φορολογία, με την έννοια ότι σε χαρτοσήμανση υπόκειται το έγγραφο και όχι το αντικείμενο του περιεχομένου του εγγράφου (δάνειο, σύμβαση κ.λπ.).

Ως προς την χαρτοσήμανση του εγγράφου της συμφωνίας παράδοσης των μετοχών, λόγω σύστασης ενεχύρου επ αυτών, η σχετική διάταξη της παρ. 5, του άρθρου 15α, αναφέρεται σε επιβολή τέλους χαρτοσήμου 5 τοις χιλίοις, για δάνεια συναπτόμενα στο Χρηματιστήριο, με ενέχυρο χρεογράφων και όχι σε κάθε σύσταση ενεχύρου. Ωστόσο, επειδή η σύσταση ενεχύρου καλό είναι να γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, προφανώς ο συμβολαιογράφος ως δημόσιος λειτουργός θα σας ενημερώσει για την επιβολή, ή όχι του τέλους αυτού.

Τέλος, ως προς την αναδοχή του χρέους, ως αυτοτελούς σύμβασης, ο ΚΤ Χαρτοσήμου προβλέπει στα άρθρα 13 (παρ. 1α) και 15 (παρ. 1α), την επιβολή τέλους 2% ή 3%, ανάλογα με την ιδιότητα.

Υπογραμμίζεται, ότι ο ΚΤ Χαρτοσήμου ως φορολογικός νόμος είναι δημόσιας τάξης, συνεπώς έχει καθολική εφαρμογή και η μη τήρησή του καθιστά μη σύννομα τα σχετικά έγγραφα που δεν χαρτοσημάνθηκαν.

Σημείωση: Επισημαίνεται για περαιτέρω διευκρίνιση, ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 (παρ. 1) του ΚΝ 2190/1920, απαγορεύεται η ΑΕ να λαμβάνει δικές της μετοχές ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν, αλλά και ενδεχομένως για την εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της. Υποθέτουμε ότι το ερώτημα δεν αφορά σε τέτοια περίπτωση.

30.7.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.