Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


ΔΕΕ υπόθ. C-431/2 [Φόρος εταιριών]
3.9.2023

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φόρος εταιριών. Προσαύξηση φορολογητέου εισοδήματος ΔΕΕ υπόθ. C-431/21, απόφ. της 13.10.2022 Το ΔΕΕ έκρινε ότι ρύθμιση του γερμανικού δικαίου, η οποία εισάγει υποχρέωση υποβολής στοιχείων τεκμηρίωσης των διασυνοριακών συναλλαγών νομικών οντοτήτων με συνδεδεμένα αλλοδαπά μέρη και η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής αφενός το ...

Tags: ΔΕΕ
ΣτΕ 1586/2022 [Mόνιμη εγκατάσταση - Απαλλαγή από ΦΠΑ]
3.9.2022

Mόνιμη εγκατάσταση. Απαλλαγή από ΦΠΑ ΣτΕ 1586/2022 Τμ. Β΄ 5μ. Από τη νομολογία του ΔΕΕ τόσο επί του άρθρου 9 της έκτης οδηγίας όσο και επί του άρθρου 44 της οδηγίας περί ΦΠΑ συνάγεται ότι υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος έχει εγκαταστήσει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του σε ...

Tags: ΣτΕ
ΑΠ 987/2022 [Προϋποθέσεις ακυρότητας καταγγελίας σύμβασης εργασίας]
3.9.2022

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Διάκριση εργασίας πλήρους από μερικής απασχόλησης. Εργασία τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα. Προϋποθέσεις ακυρότητας καταγγελίας σύμβασης εργασίας ΑΠ 987/2022 Τμ. Β2 Για τη συμφωνία μερικής απασχόλησης απαιτείται ο έγγραφος τύπος (συστατικός) και η μη τήρησή του συνεπάγεται την ακυρότητα (απόλυτη) του συγκεκριμένου όρου της σύμβασης εργασίας, που αφορά τη ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 380/2022 [Αποζημίωση για υπερεργασία, υπερωρίες και εκτός έδρας απασχόληση]
3.9.2022

Αποζημίωση για υπερεργασία, υπερωρίες και εκτός έδρας απασχόληση. Ορισμένο αγωγής ΑΠ 380/2022 Τμ. Β2 Υπερωριακή εργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 8 ή 9 ωρών ημερησίως για τους απασχολουμένους 6 ή 5 ημέρες την εβδομάδα αντιστοίχως, ενώ αντίθετα, ως προς τη συνδρομή υπερεργασίας κριτήριο αποτελεί η εβδομαδιαία (όχι ημερήσια) ...

Tags: ΑΠ
ΔΕΕ υπόθ, C-330/21 [ΦΠΑ. Δικαίωμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων]
3.8.2023

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΠΑ. Γυμναστήρια. Δικαίωμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕΕ υπόθ. C-330/21, απόφ. της 22.9.2022 Εταιρία κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποκείμενη σε ΦΠΑ για δραστηριότητα σχετική με «γυμναστήρια», παρέχει στους πελάτες της δικαίωμα εισόδου στους χώρους της, όπου μπορούν να χρησιμοποιούν όργανα για τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης και για την εκγύμνασή ...

Tags: ΔΕΕ
ΣτΕ 772/2022 [Επανέλεγχος περαιωθείσας χρήσης. Παραγραφή]
3.8.2022

Φορολογία εισοδήματος. Επανέλεγχος περαιωθείσας χρήσης εντός του χρόνου παραγραφής ΣτΕ 772/2022 Τμ. Β΄ 5μ. Με την ΣτΕ 172/2018, το Δικαστήριο εξετάζοντας τη νομιμότητα συμπληρωματικής πράξεως φορολογίας εισοδήματος, η οποία είχε μεν εκδοθεί εντός της κατʼ άρθρο 84 παρ. 1 του Ν 2238/1994 προθεσμίας πενταετούς παραγραφής, πλην, όμως, αφορούσε χρήση, ...

Tags: ΣτΕ
ΑΠ 246/2022 [Εργατικό ατύχημα. «Υπόλοιπο» κινδύνου]
3.8.2022

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Εργατικό ατύχημα. «Υπόλοιπο» κινδύνου. Αποζημίωση ΑΠ 246/2022 Τμ. Β2 Θάνατος εργαζομένου σε κολώνα της ΔΕΗ δίχως τον ενδεδειγμένο εξοπλισμό λόγω ηλεκτροπληξίας. Για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης σε συγγενείς του θανόντος, αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν προσώπων και όχι μόνο ...

Tags: ΑΠ
ΜΔΠρΠατρ 900/2022 [Αδήλωτη εργασία. Πίνακας προσωπικού]
3.8.2022

Αδήλωτη εργασία. Μη αναγραφή εργαζομένων στον πίνακα προσωπικού ΜΔΠρΠατρ 900/2022 Τμ. 3ο Η διάταξη του άρθρου 1 (περ. α΄) της υπʼ αριθ. Φ.11321/11115/802/2.6.2014 ΚΥΑ έχει υπαγορευθεί από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, και δη της αποτελεσματικής καταπολέμησης του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, ως εκ τούτου η εξυπηρέτησή του δικαιολογεί την ...

Tags: Διάφορα
ΣτΕ 1505/2022 [Καθυστέρηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ]
3.7.2022

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Αίτηση επαναφοράς πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Τόκοι λόγω καθυστέρησης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ ΣτΕ 1505/2022 Τμ. Β΄ 5μ. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 152 ΚΠολΔ θεσμός της επαναφοράς συνιστά έκτακτο ένδικο βοήθημα που επιδιώκει την ανατροπή της "κύρωσης" (: του απαράδεκτου, μεταξύ άλλων, διαδικαστικής πράξης διαδίκου) από την ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1275/2022 [Παραβάσεις ΚΒΣ. Νόθευση τιμολογίου]
3.7.2022

Παραβάσεις ΚΒΣ. Νόθευση τιμολογίου. Διάσταση μεταξύ πρωτοτύπου και στελέχους ως προς την αναγραφόμενη ημερομηνία ΣτΕ 1275/2022 Τμ. Β΄ 7μ. Η μεν μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου (άρθρο 5 παρ. 10 περ. α΄ Ν 2523/1997), κατά την ρητή διατύπωση του νομοθέτη, «έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της ...

Tags: ΣτΕ
ΜΕφΘεσ 176/2022 [Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Κριτήριο χορήγησης]
3.7.2022

ΕΡΓΑΤΙΚΑ   Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε νοσηλευτικό προσωπικό. Κριτήριο χορήγησής του ΜΕφΘεσ 176/2022 Η ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία -ειδικότερη εκδήλωση του άρθρου 22 παρ. 1 εδ. β΄ Σ- αναφέρεται μόνο σε εκείνους, που παρέχουν εξηρτημένη εργασία, με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Εντούτοις, ο κανών ίσης αμοιβής ...

Tags: Διάφορα
ΜΠρΠατρ 234/2022 [Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών]
3.7.2022

Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας. Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών. Καταχρηστικότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας ΜΠρΠατρ 234/2022 Από τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι αυτό που οδήγησε το εναγόμενο να καταγγείλει τις συμβάσεις εργασίας των εναγόντων ήταν η άρνηση των τελευταίων να αποδεχθούν την προταθείσα μείωση των αποδοχών τους. Η εν λόγω ...

Tags: Διάφορα
ΤρΔΕφΑθ 2423/2022 [Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας ]
3.6.2022

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου. Αδειοδότηση παρόχων. Εγκατάσταση εταιρειών σε κράτη-μέλη. Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα. Τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας   ΤρΔΕφΑθ 2423/2022 Τμ. 1ο Εφόσον η προσφεύγουσα εταιρεία εδρεύει στην Εσθονία, με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει και θέσει σε ισχύ τη Σύμβαση ...

Tags: ΕφΑθ
ΜΔΕφΑθ 2875/2022 [Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ]
3.6.2022

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ. Παραγραφή   ΜΔΕφΑθ 2875/2022 Τμ. 7ο H αίτηση της εφεσίβλητης δεν αφορά επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που καταβλήθηκε αχρεώστητα, αλλά ΦΠΑ εισροών, που προέρχεται από δαπάνες - γενικά έξοδα της εφεσίβλητης εταιρείας, οι οποίες επιβαρύνθηκαν νομίμως με ΦΠΑ, η επιστροφή του ...

Tags: ΕφΑθ
ΤρΔΕφΘεσ 788/2022 [Εργατικό ατύχημα]
3.6.2022

ΕΡΓΑΤΙΚΑ   Εργατικό ατύχημα. Συνδρομή αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της εργασίας και του ατυχήματος   ΤρΔΕφΘεσ 788/2022 Τμ. Β΄ Ως εργατικό ατύχημα, για την αναγνώριση δικαιώματος παροχών, θεωρείται κάθε βίαιο συμβάν, από το οποίο προκλήθηκε ανικανότητα για εργασία και το οποίο επήλθε κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή εξ αφορμής αυτού, ...

Tags: ΔΕφΘεσ
ΜΔΕφΠειρ 657/2022 [Σύμβαση διαχείρισης επιχείρησης (management)]
3.6.2022

Σύμβαση διαχείρισης επιχείρησης (management). Χρόνος έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Πρόστιμο ΚΒΣ   ΜΔΕφΠειρ 657/2022 Τμ. Στ΄ Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών εκδίδεται από τον επιτηδευματία είτε (i) με την είσπραξη (εν όλω ή εν μέρει) της σχετικής αμοιβής του, ακόμα κι αν αυτή λαμβάνει χώρα πριν από την παροχή της ...

Tags: ΕφΠειρ
ΜΔΕφΑθ 1063/2022 [Φορολογία ακινήτων]
3.4.2022

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φορολογία ακινήτων. Πραγματική φορολογητέα ύλη ΜΔΕφΑθ 1063/2022 Τμ. 5ο Αμφισβήτηση πρωτόδικης απόφασης από το εκκαλούν Δημόσιο. Προβάλλει ότι μη νόμιμα με την εκκαλούμενη απόφαση μειώθηκε η αγοραία αξία του ένδικου οικοπέδου, διότι η εν λόγω τιμή αφορά στον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις ...

Tags: ΕφΑθ
ΜΔΠρΚερκ 263/2022 [Έμμεση επιστροφή ΦΠΑ]
3.4.2022

Επιστροφή ΦΠΑ σε πρόσωπα μη εγκατεστημένα σε Χώρα της ΕΕ ΜΔΠρΚερκ 263/2022 Τμ. 2ο Προϋποθέσεις απαλλαγής από ΦΠΑ. Τελωνειακή παράβαση. Κατʼ άρθρο 142 Ν 2960/2001 τελωνειακή παράβαση που επισύρει τις προβλεπόμενες κατʼ άρθρο 147 του ως άνω νόμου κυρώσεις, συνιστά η μη τήρηση των διατυπώσεων του τελωνειακού κώδικα που ...

Tags: Διάφορα
ΜΔΕφΑθ 1548/2022 [Δανεισμός εργαζόμενου]
3.4.2022

  ΕΡΓΑΤΙΚΑ   Μη αναγραφή εργαζομένου σε πίνακα προσωπικού. Σύμβαση δανεισμού εργαζόμενου ΜΔΕφΑθ 1548/2022 Τμ. 11ο Από τις διατάξεις των άρθρων 361, 648 και 651 ΑΚ συνάγεται ότι είναι επιτρεπτή συμφωνία εργοδότη και μισθωτού, βάσει της οποίας ο εργοδότης θα παραχωρήσει, με τη μορφή δανεισμού εργαζομένου, τον μισθωτό σε τρίτον, ...

Tags: ΕφΑθ
ΜΔΕφΘεσ 541/2022 [Μερική απασχόληση]
3.4.2022

Σύμβαση μερικής απασχόλησης. Έγγραφος τύπος. Ακυρότητα σύμβασης. ΜΔΕφΘεσ 541/2022 Τμ. Ζ΄ Σύμφωνα με το άρθρο 38 Ν 1892/1990, για τη συμφωνία μερικής απασχόλησης απαιτείται έγγραφος τύπος, προβλέπεται δε η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιήσει στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάρτισή της με το ...

Tags: ΔΕφΘεσ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.