Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


ΤρΔΕφΑθ 309/2022 [Μη επίδειξη προς έλεγχο των τηρούμενων βιβλίων της επιχείρησης]
3.3.2022

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φόρος προστιθέμενης αξίας. Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού. Μη επίδειξη προς έλεγχο των τηρούμενων βιβλίων της επιχείρησης. Μη απόδειξη ύπαρξης περισσότερων φορολογητέων εκροών από των περιλαμβανόμενων στην εκκαθαριστική δήλωση   ΤρΔΕφΑθ 309/2022 Τμ. 8ο Ουδεμία επιρροή ασκεί στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, η αφορμή που αποτέλεσε το έναυσμα αυτού, ...

Tags: ΕφΑθ
ΤρΔΠρΑθ 5185/2022 [«Συμπληρωματικά» στοιχεία. Κινήσεις λογαριασμών]
3.3.2022

Φορολογία εισοδήματος. Κοινοποίηση φύλλου ελέγχου. Επιμήκυνση παραγραφής   ΤρΔΠρΑθ 5185/2022 Τμ. 32ο Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις σκέψεις 7 και 8 της παρούσας, δεν είναι «συμπληρωματικά» τα στοιχεία για τις κινήσεις των λογαριασμών, που διατηρούσε ο προσφεύγων, ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος με άλλα πρόσωπα, σε τράπεζες της ημεδαπής, ούτε ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΜΔΠρΚερκ 115/2022 [Χρόνος προσδιορισμού φορολογητέας αξίας]
3.3.2022

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας   ΜΔΠρΚερκ 115/2022 Τμ. 2ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. Τακτοποίηση ακινήτου. Κρίσιμος χρόνος προσδιορισμού φορολογητέας αξίας. Η αξία του ακινήτου επί της οποίας προσδιορίζεται το τέλος είναι αυτή του εκάστοτε έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από τις τυχόν μεταβολές ...

Tags: Διάφορα
ΑΠ 1320/2021 [Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Διαιτητική Απόφαση]
3.3.2021

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Διαιτητική Απόφαση   ΑΠ 1320/2021 Τμ. Β2 Επέκταση ισχύος και μετενέργεια Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) - Διαιτητικής Απόφασης (ΔΑ). Οι ΣΣΕ, που αφορούν τους εργαζόμενους περισσοτέρων ομοειδών ή συναφών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων (κλαδικές ΣΣΕ) ή τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος και των συναφών προς το επάγγελμα ...

Tags: ΑΠ
ΜΕφΑθ 655/2022 [Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Οικειοθελής αποχώρηση]
3.3.2022

Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Οικειοθελής αποχώρηση   ΜΕφΑθ 655/2022 Τμ. 3ο Από τον συνδυασμό των άρθ. 5 § 3 Ν 2112/1920 και 173, 200 και 288 ΑΚ συνάγεται, ότι σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του για λόγο που δεν οφείλεται σε ασθένεια βραχείας διάρκειας, ή λοχεία, ...

Tags: ΕφΑθ
ΣτΕ 97/2022 [Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών] με παρατ. Εμ. Βίτσα
3.2.2022

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών. Φορολογία νομικών προσώπων. Κατάργηση προϊσχύοντος καθεστώτος. Μη αντικείμενη στο Σύνταγμα η έκταση της φορολογικής υποχρέωσης πέραν του προηγούμενου της επιβολής έτους ΣτΕ 97/2022 Τμ. Β΄ 7μ. Φορολογία εισοδήματος. Ζήτημα συμφωνίας ή μη προς το άρθρο 78 παρ. 2 Σ του άρθρου 72 παρ. 12 ΚΦΕ ...

Tags: ΣτΕ
ΜΕφΠειρ 182/2022 [Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου]
3.2.2022

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με ΝΠΔΔ. Μετατροπή σε ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου   ΜΕφΠειρ 182/2022 Η εργαζόμενη-ενάγουσα προσελήφθη μεν τυπικά από συνεργαζόμενους ή εποπτευόμενους ή προστηθέντες από το εναγόμενο ΝΠΔΔ φορείς, αλλά ουσιαστικά από το ίδιο, την 1.11.1996 και απασχολήθηκε έκτοτε έως και τον χρόνο άσκησης της αγωγής της, ...

Tags: ΕφΠειρ
ΜΠρΗλείας 106/2022 [Εργαζομένη σε αρχόμενη κύηση]
3.2.2022

Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Εργαζομένη σε αρχόμενη κύηση   ΜΠρΗλείας 106/2022 Από τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1 Ν 1483/1984 και 10 ΠΔ 176/1997 προκύπτει αφενός ότι η προστασία από αυτές παρέχεται στην εργαζόμενη έγκυο γυναίκα ανεξάρτητα από την εκ μέρους του εργοδότη γνώση της εγκυμοσύνης της, αφετέρου ...

Tags: Διάφορα
ΣτΕ 2334/2021 [Φορολογική απαλλαγή ενεργειακών προϊόντων]
3.1.2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φορολογική απαλλαγή των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή (ή τη διατήρηση της ικανότητας παραγωγής) ηλεκτρικής ενέργειας ΣτΕ 2334/2021 Τμ. Β΄ 7μ. Τελωνειακές παραβάσεις. Επιβολή προστίμου και φορολογικών επιβαρύνσεων. Απαλλαγή από τον φόρο των ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συμμόρφωση προς την Οδηγία ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 394/2021 [Έκπτωση δαπάνης παροχής υπηρεσιών]
3.1.2021

Αοριστία τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Έκπτωση δαπανών ΣτΕ 394/2021 Τμ. Β΄ 7μ. Φορολογία εισοδήματος. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Έκπτωση, ως παραγωγικής, δαπάνης που αφορά σε παροχή υπηρεσιών. Για την έκπτωση αρκεί στο σχετικό τιμολόγιο να αναγράφεται το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή, χωρίς να απαιτείται η επί του τιμολογίου μνεία ...

Tags: ΣτΕ
ΜΔΠρΚερκ 114/2022 [Απαλλαγή ΑΕ από τέλη χαρτοσήμου]
3.1.2022

Απαλλαγή ανώνυμης εταιρείας από τα τέλη χαρτοσήμου ΜΔΠρΚερκ 114/2022 Τμ. 2ο Κάθε εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας περί κατάθεσης χρημάτων, χωρίς μνεία της αιτίας της, υπόκειται κατʼ αρχήν σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1%, εκτός αν ο φορολογούμενος ισχυρισθεί και αποδείξει ότι η εγγραφή αυτή ανάγεται σε σύμβαση ή πράξη ...

Tags: Διάφορα
ΣτΕ 148/2022 [Καθορισμός κατώτατου μισθού]
3.1.2022

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Καθορισμός κατώτατου μισθού. Προσαύξηση κατά τριετίες ΣτΕ 148/2022 Τμ. Δ΄ 5μ. Εγκύκλιος περί εφαρμογής τριετιών. Mη εκτελεστή πράξη. Εγκύκλιος με οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού. Άσκηση αίτησης ακυρώσεως της εγκυκλίου από συνδέσμους επιχειρήσεων ως εργοδοτικές οργανώσεις ισχυριζόμενοι ότι υφίστανται οικονομική επιβάρυνση από τον καθορισμό καταβλητέων αποδοχών ...

Tags: ΣτΕ
ΜΕφΠειρ 46/2022 [Διάκριση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και ανεξάρτητων υπηρεσιών]
3.1.2022

Διάκριση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών ΜΕφΠειρ 46/2022 Τμ. 3ο Διαχειριστής κοινωνίας (ξενοδοχειακής μονάδας) ορισθείς με δικαστική απόφαση και μηνιαίο μισθό. Μη υπαγωγή στην έννοια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 N 765/1943 συνάγεται ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει, ...

Tags: ΕφΠειρ
ΜΕφΠειρ 19/2022 [Κατάργηση ρητρών μονιμότητας]
3.1.2022

Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ΝΠΔΔ. Επιχείρηση κοινής ωφέλειας. Κατάργηση ρητρών μονιμότητας με βάση ΠΥΣ ΜΕφΠειρ 19/2022 Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, έχοντας εξ ορισμού ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών, για τους οποίους πρωτίστως ενδιαφέρεται το Κράτος, αποτελούν κατά κανόνα κατηγορία δημοσίων επιχειρήσεων. Αποφασιστικό στοιχείο για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως ...

Tags: ΕφΠειρ
ΣτΕ 1415/2021 [Αγοραπωλησία ακινήτου ως εισόδημα «άτυπης» εταιρείας]
3.12.2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Σύσταση άτυπης εταιρείας. Κέρδος από την αγοραπωλησία ακινήτων. Παράλειψη υποβολής φορολογικής δήλωσης ΣτΕ 1415/2021 Τμ. Β΄ 5μ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δεν μπορεί να είναι υποκείμενο φόρου εισοδήματος «άτυπη» εταιρεία. Έσφαλε το δικάσαν διοικητικό εφετείο κρίνοντας ότι μπορούσε να φορολογηθεί το κέρδος από αγοραπωλησία ...

Tags: ΣτΕ
ΜΔΠρΑθ 1024/2022 [Παραβάσεις ΚΒΣ]
3.12.2022

Παραβάσεις ΚΒΣ. Προθεσμία προσφυγής. Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης ΜΔΠρΑθ 1024/2022 Τμ. 30ο Προσφυγή κατά αποφάσεων του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΙΗ΄ Αθηνών με τις οποίες επιβλήθηκαν σε βάρος της προσφεύγουσας ετερόρρυθμης εταιρείας πρόστιμα για παραβάσεις συνιστάμενες: α) στη μη καταχώριση και την ανακριβή καταχώριση στοιχείων εξόδου ...

Tags: ΜΔΠρΑθ
ΜΔΕφΘεσ 16/2022 [Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού]
3.12.2022

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Κοινωνική ασφάλιση. Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Πράξη Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ). Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Απόδειξη ΜΔΕφΘεσ 16/2022 Τμ. Δ΄ Σε περίπτωση παραβάσεως εκ μέρους του εργοδότη της υποχρέωσης αναγραφής στον Πίνακα Προσωπικού των εργαζόμενων επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του, κατʼ εφαρμογή των διατάξεων της υπʼ αριθ. Φ.11321/11115/802/2-6-2014 ...

Tags: ΔΕφΘεσ
ΜΕφΠατρ 5/2022 [Οικειοθελείς παροχές εργοδότη]
3.12.2022

Οικειοθελείς παροχές εργοδότη. Ομαδική ασφάλιση. Χρόνος πλασματικής πλήρωσης αίρεσης ΜΕφΠατρ 5/2022 Ομαδική ασφάλιση είναι η ασφάλιση με την οποία, με μία ασφαλιστική σύμβαση ιδρύονται περισσότερες ασφαλιστικές σχέσεις, έτσι ώστε να υπάρχουν απέναντι στον ασφαλιστή ένας αντισυμβαλλόμενος και πολλοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις υπόκεινται στους ίδιους ...

Tags: Διάφορα
ΣτΕ 714/2021 [Τόκοι αλλοδαπής]
3.11.2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Αύξηση εσόδων από τόκους κεφαλαίου στην αλλοδαπή. Ζήτημα αξίωσης προς απόδοση τόκων στο πλαίσιο της διοίκησης αλλοτρίων ΣτΕ 714/2021 Τμ. Β΄ 5μ. Φορολογικές διαφορές. Οριστικές πράξεις του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) περί διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής. Απόρριψη προσφυγής. Αίτηση αναίρεσης. Μεταφορά ...

Tags: ΣτΕ
ΜΔΕφΑθ 234/2021 [Φορολογικός έλεγχος]
3.11.2021

Υποχρεώσεις επιτηδευματία για τήρηση εμπορικών βιβλίων. ΜΔΕφΑθ 234/2021 Tμ. 1o ΚΒΣ. Φορολογικός έλεγχος. Επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία. Κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων τρίτου φορολογούμενου. Κοινοποίηση έκθεσης κατάσχεσης σε τρίτο. Έννοια «τρίτου». Παράλειψη κοινοποίησης έκθεσης κατάσχεσης σε τρίτο. Τυπική πλημμέλεια. Μη επίκληση βλάβης. Μη ακύρωση καταλογιστικής πράξης. Εικονικές συναλλαγές. Αρχή αναδρομικής εφαρμογής ...

Tags: ΕφΑθ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.