Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


ΣτΕ Ολ 355/2023 [Αλληλέγγυα ευθύνη ΦΠ. Απόρριψη αίτησης απαλλαγής]
3.2.2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Απόρριψη αίτησης απαλλαγής φυσικού προσώπου από την αλληλέγγυα ευθύνη. Διοικητική διαφορά ουσίας ΣτΕ Ολ 355/2023 Η διαφορά που προκαλείται από την αμφισβήτηση της απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αιτήσεως περί απαλλαγής φυσικού προσώπου από την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη του για φορολογικά χρέη νομικού ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 315/2023 [Φόρος κληρονομιάς. Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές]
3.2.2023

Φόρος κληρονομιάς. Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές. Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας ΣτΕ 315/2023 Τμ. Β΄ 7μ. Μετά την έναρξη ισχύος του Ν 3091/2002, σε περίπτωση μεταβίβασης αιτία θανάτου μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο, ο φορολογούμενος αναγράφει στην οικεία φορολογική δήλωση την αντικειμενικώς προσδιοριζόμενη, με βάση την παρ. 4 του άρθρου ...

Tags: ΣτΕ
ΜΔΠρΑθ 16114/2022 [Δανεισμός εργασίας. Ασφαλιστικές εισφορές]
3.2.2022

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ   Γνήσια σύμβαση δανεισμού εργαζομένων. Πρόσωπο εργοδότη. Υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΜΔΠρΑθ 16114/2022 Τμ. 22ο Νόμιμη η συμφωνία δυνάμει της οποίας ο εργοδότης που έχει στη διάθεσή του τις υπηρεσίες κάποιου μισθωτού, παραχωρεί με τη συναίνεση του τελευταίου, τις υπηρεσίες του σε άλλον εργοδότη, ολικά ή κατά ένα ...

Tags: ΜΔΠρΑθ
ΣτΕ 88/2023 [Έκπτωση φόρου με βάση εικονικά τιμολόγια]
3.1.2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΠΑ. Έκπτωση φόρου με βάση εικονικά τιμολόγια. Επιβολή ειδικού προστίμου. Έκδοση νέας πράξης μετά τη δικαστική ακύρωση της πρώτης για τυπικό λόγο. Παραγραφή ΣτΕ 88/2023 Τμ. Β΄ 5μ. Από τη διάταξη του άρθρου 59 του ΚΦΠΑ συνάγεται ότι η εν γένει διαδικασία για την επιβολή του ...

Tags: ΣτΕ
ΑΠ 1394/2022 [Δικηγόροι. Έμμισθη εντολή με ΝΠΙΔ]
3.1.2022

ΕΡΓΑΤΙΚΑ   Σύμβαση έμμισθης εντολής με ΝΠΙΔ. Αυτοδίκαιη λύση με την κατάργηση του ΝΠΙΔ. Παραβίαση διατάξεων ουσιαστικού δικαίου με την επιδίκαση αποζημίωσης η οποία προβλέπεται μόνο όταν η συμβατική σχέση λυθεί με καταγγελία του εντολέα ΑΠ 1394/2022 Τμ. Β1 Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 63 (παρ. 4, ...

Tags: ΑΠ
ΣτΕ 835/2022 [Φορολογία εισοδήματος. Παραγωγικές δαπάνες]
3.12.2022

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φορολογία εισοδήματος. Παραγωγικές δαπάνες ΣτΕ 835/2022 Τμ. Β΄ 7μ. Από τις διατάξεις των άρθρων 31 Ν 2238/1994 και 12 ΚΒΣ προκύπτει ότι το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων, που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, εξευρίσκεται λογιστικώς, με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, μεταξύ ...

Tags: ΣτΕ
ΤρΔΕφΘεσ 963/2022 [Απαλλαγή από ευθύνη για μεταγενέστερες οφειλές]
3.12.2022

Παραίτηση αντιπροέδρου-διευθύνοντος συμβούλου. Απαλλαγή από ευθύνη για μεταγενέστερες οφειλές ΤρΔΕφΘεσ 963/2022 Τμ. Ζ΄ Από τις διατάξεις των άρθρων 115 παρ. 1 και 3 του ΚΦΕ και 55 περ. β΄ του ΚΦΠΑ συνάγεται ότι για τη γέννηση προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης των προσώπων που είναι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και ...

Tags: ΔΕφΘεσ
ΑΠ 1330/2022 [Διευθύνοντες υπάλληλοι. Κριτήρια]
3.12.2022

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Διευθύνοντες υπάλληλοι. Κριτήρια. Εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας ΑΠ 1330/2022 Τμ. Β1 Διευθύνων υπάλληλος θεωρείται εκείνο το πρόσωπο στο οποίο, συνεπεία των εξαιρετικών προσόντων του ή της ιδιάζουσας εμπιστοσύνης προς αυτό του εργοδότη-κυρίου της επιχειρήσεως, ανατίθενται καθήκοντα γενικότερης διευθύνσεως όλης της επιχειρήσεως ή σημαντικού ...

Tags: ΑΠ
ΜΔΠρΑθ 14136/2022 [Πρόστιμο Επιθεώρησης Εργασίας. Αρμοδιότητα ΤΔΔ]
3.12.2022

Προσφυγή κατά απόφασης προστίμου Επιθεώρησης Εργασίας. Αρμοδιότητα ΤΔΔ ΜΔΠρΑθ 14136/2022 Τμ. 25ο Μολονότι, με βάση την πρώτη παράγραφο του άρθρου 102 Ν 4808/2021, η νεοσυσταθείσα Επιθεώρηση Εργασίας αποτελεί, πλέον, ανεξάρτητη αρχή, έστω και χωρίς νομική προσωπικότητα, ωστόσο αυτό δεν θίγει την αρμοδιότητα των Διοικητικών Πρωτοδικείων για την εκδίκαση των ...

Tags: ΜΔΠρΑθ
ΣτΕ Ολ 2562/2022 [Αφορολόγητα αποθεματικά ΑΕ]
3.11.2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ*   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Αντισυνταγματική η φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ΑΕ ΣτΕ Ολ 2562/2022 Η φορολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 12 Ν 4172/2013 (ΚΦΕ) των αφορολόγητων αποθεματικών των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του ως άνω Κώδικα, καίτοι φέρεται να εξαρτάται, κατʼ αρχήν, από τη βούληση των τηρούντων ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1267/2022 [ΚΒΣ. Δικαστικός συμβιβασμός]
3.11.2022

Πρακτικά δικαστικού συμβιβασμού για πρόστιμο ΚΒΣ. Δεδικασμένο ΣτΕ 1267/2022 Τμ. Β΄ 7μ. Το υπογραφόμενο από την φορολογική αρχή και τον φορολογούμενο πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού έχει τα «αποτελέσματα αμετάκλητης δικαστικής απόφασης». Ο αποκλεισμός της περαιτέρω αμφισβήτησης του αντικειμένου της εξώδικης λύσης γίνεται προκειμένου να αποσαφηνισθεί ότι η βάσει αυτής φορολογική ...

Tags: ΣτΕ
ΑΠ 1308/2022 [Πρόσωπο εργοδότη]
3.11.2022

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Δανεισμός εργασίας. Πρόσωπο εργοδότη ΑΠ 1308/2022 Τμ. Β2 Στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εργοδότης θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δικαιούται να αξιώσει από τον εργαζόμενο την παροχή της συμφωνηθείσας εργασίας και υποχρεούται να καταβάλει σε αυτόν το συμφωνημένο μισθό. Συνήθως ο εργοδότης είναι το πρόσωπο που συμβάλλεται με ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 725/2022 [Μέλη ΔΣ ΑΕ. Φύση σχέσης εργασίας]
3.11.2022

Μέλη ΔΣ ΑΕ. Διάκριση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ΑΠ 725/2022 Τμ. Β1 Το μέλος του ΔΣ ΑΕ συνδέεται με το νομικό πρόσωπο της εταιρείας με σχέση εντολής. Αν για τις υπηρεσίες που προσφέρει λαμβάνει αμοιβή, η σχέση του χαρακτηρίζεται ως μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών, αφού, λόγω ...

Tags: ΑΠ
ΣτΕ 648/2022 [Φόρος μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης]
3.10.2022

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φορολογία εισοδήματος. Φόρος μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης ΣτΕ 648/2022 Τμ. Β΄ 5μ. Για τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία, από το συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος αυτή δικαιούται να εκπέσει κατʼ άρθρο 109 § 4 περ. γ ΚΦΕ: α) το ποσό του φόρου εισοδήματος της ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 644/2022 [Περαίωση φορολογικών υποθέσεων]
3.10.2022

Περαίωση φορολογικών υποθέσεων ΣτΕ 644/2022 Τμ. Β΄ 7μ. Στις διατάξεις του Ν 3259/2004 αποτυπώνεται η νομοθετική προσπάθεια για συγκερασμό του δημοσίου σκοπού της καταστολής της φοροδιαφυγής και της επιτασσόμενης από την αρχή της ασφάλειας δικαίου σαφούς και προβλέψιμης ρύθμισης περί επιβολής κυρώσεων (πρόστιμο ΚΒΣ). Ο νομοθέτης επιλέγει τη ρύθμιση ...

Tags: ΣτΕ
ΑΠ 1331/2022 [Αξίωση για επιδίκαση μισθών υπερημερίας. Καταχρηστικότητα]
3.10.2022

  ΕΡΓΑΤΙΚΑ Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Αξίωση για επιδίκαση μισθών υπερημερίας. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ΑΠ 1331/2022 Τμ. Β1 Υπερήμερος περί την αποδοχή της εργασίας καθίσταται ο εργοδότης που κατήγγειλε ακύρως (για οποιοδήποτε λόγο) την εργασιακή σύμβαση, εφόσον πλέον δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του μισθωτού. Το δικαίωμα του εργαζομένου να αξιώσει ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 905/2022 [Προσωπικό ΟΤΑ. Σύνταξη γήρατος]
3.10.2022

Προσωπικό ΟΤΑ. Σύνταξη γήρατος. Προθεσμία άσκησης αγωγής ΑΠ 905/2022 Τμ. Β2 Μόνιμο προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αίτηση οικειοθελούς αποχώρησης λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων λήψης σύνταξης γήρατος. Προθεσμία άσκησης αγωγής για αξίωση καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης. Από τις διατάξεις του άρθρου 204 παρ. 1, 3 ...

Tags: ΑΠ
ΔΕΕ υπόθ. C-431/2 [Φόρος εταιριών]
3.9.2023

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φόρος εταιριών. Προσαύξηση φορολογητέου εισοδήματος ΔΕΕ υπόθ. C-431/21, απόφ. της 13.10.2022 Το ΔΕΕ έκρινε ότι ρύθμιση του γερμανικού δικαίου, η οποία εισάγει υποχρέωση υποβολής στοιχείων τεκμηρίωσης των διασυνοριακών συναλλαγών νομικών οντοτήτων με συνδεδεμένα αλλοδαπά μέρη και η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής αφενός το ...

Tags: ΔΕΕ
ΣτΕ 1586/2022 [Mόνιμη εγκατάσταση - Απαλλαγή από ΦΠΑ]
3.9.2022

Mόνιμη εγκατάσταση. Απαλλαγή από ΦΠΑ ΣτΕ 1586/2022 Τμ. Β΄ 5μ. Από τη νομολογία του ΔΕΕ τόσο επί του άρθρου 9 της έκτης οδηγίας όσο και επί του άρθρου 44 της οδηγίας περί ΦΠΑ συνάγεται ότι υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος έχει εγκαταστήσει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του σε ...

Tags: ΣτΕ
ΑΠ 987/2022 [Προϋποθέσεις ακυρότητας καταγγελίας σύμβασης εργασίας]
3.9.2022

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Διάκριση εργασίας πλήρους από μερικής απασχόλησης. Εργασία τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα. Προϋποθέσεις ακυρότητας καταγγελίας σύμβασης εργασίας ΑΠ 987/2022 Τμ. Β2 Για τη συμφωνία μερικής απασχόλησης απαιτείται ο έγγραφος τύπος (συστατικός) και η μη τήρησή του συνεπάγεται την ακυρότητα (απόλυτη) του συγκεκριμένου όρου της σύμβασης εργασίας, που αφορά τη ...

Tags: ΑΠ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.