Σεμινάρια rss feed

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

1 Μαρτίου 2017
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. LSE, Δικηγόρος
ΖΗΤHΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΕΞΥΓIΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚHΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑΣ YΣΤΕΡΑ ΑΠO ΤΟ Ν 4446/2016
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

14 Μαρτίου 2017
Σπ. Ανδρίτσος Δικηγόρος, ΜΔ, LLM, Υπ. ΔΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Παρασκευή & Σάββατο
Π. Πανταζόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΔΙΚ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


Βλέπετε αποτελέσματα από την κατηγορία
Για να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες κατηγορίες πατήστε "Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα" και μετά "Καθαρισμός"
[ PDF] ΕγκΥπΟικ ΔΕΦΚΦ/Α/1025336/17.2.2017
23.2.2017

Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο. ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ ΔΔΘΤΟΚ/Α/102730/22.2.2017
23.2.2017

Kοινοποίηση της Απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 30ης Ιουνίου 2016 (υπόθεση Τ424/13) ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ 153734/2016/0092/10.2.2017
16.2.2017

Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/2016 ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ 153731/2016/0092/10.2.2017
16.2.2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν. 4387/2016 ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ 153726/2016/0092/10.2.2017
16.2.2017

Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 16 του ν. 4387/2016. ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ ΔΕΦΚΦ/Γ/1021482/9.2.2017
14.2.2017

Κοινοποίηση της με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1014291 ΕΞ2017/30-1-2017 AYO «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ2016/22-12-2016 (ΦΕΚ 4241 Β) ΑΥΟ «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ Δ24α/Φ32/ΓΠοικ6425/139/13.2.2017
14.2.2017

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4445/2016 ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ Φ80000/οικ5547/248/7.2.2017
8.2.2017

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ ΔΕΦΚΦ/Δ/1017119/2.2.2017
7.2.2017

Κοινοποίηση της παραγράφου 1 άρθρου 103 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α) -Τροποποίηση άρθρου 39 του ν.2960/2001(ΦΕΚ 265/Α)- Λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ ΔΤΔ/Γ/1016093/1.2.2017
3.2.2017

Κοινοποίηση λεπτομερειών για την εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με το θεσμό του εγκεκριμένου εμπόρου στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ ΔΕΑΦ/Β/1015698/31.1.2017
3.2.2017

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 κατά τη μεταβίβαση ευρεθέντος αυτοκινήτου οχήματος σε ασφαλιστική εταιρεία για το οποίο έχει προηγουμένως καταβληθεί αποζημίωση λόγω κλοπής ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/43/112144/25.1.2017
27.1.2017

Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017 ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ 2/14537/13.5.2016
27.1.2017

«Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012» ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ ΔΕΑΦ/Β/1010732/23.1.2017
25.1.2017

Χρόνος απόκτησης εισοδήματος επιχορηγήσεων που εισπράττουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από φορείς Γενικής Κυβέρνησης ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ ΔΕΦΚΦ/Δ/1010042/23.1.2017
24.1.2017

Κοινοποίηση του άρθρου 118 του Ν.4446/2016 (ΥΕΚ 240 Α/22.12.2016) – Διατήρηση μείωσης συντελεστών ΥΠΑ σε ορισμένα νησιά ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ ΔΕΦΚΦ/Δ/1009976/23.1.2017
24.1.2017

Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1203/28.12.2016 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε – Απαλλαγή ΥΠΑ κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ ΔΕΑΦ/Β/1008198/16.1.2017
19.1.2017

Κοινοποίηση της αριθ.249/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη φορολόγηση του αποθεματικού ανώνυμης εταιρείας, το οποίο σχηματίσθηκε κατά τις διατάξεις του ν.2238/1994 και, μετά τη μετατροπή της εταιρείας αυτής σε Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) μεταφέρθηκε ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια της τελευταίας, χωρίς να διανεμηθεί ή ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ ΔΔΘΤΟΚ/Α/1004825/12.1.2017
19.1.2017

Αλλαγή επωνυμίας μιας εταιρείας που υπόκειται στο δασμό αντιντάμπινγκ των συνεργαζόμενων παραγωγών-εξαγωγέων όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων παρασκευασμένων ή διατηρημένων εσπεριδοειδών (συγκεκριμένα μανταρινιών κλπ) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ ΔΕΑΦ/1004570/5.1.2017
16.1.2017

Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων, σε κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες. ...

Tags: ΕγκΥπΟικ
[ PDF] ΕγκΥπΟικ ΔΕΑΦ/1000637/2.1.2017
16.1.2017

Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α’) ...

Tags: ΕγκΥπΟικ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.