Σεμινάρια Φορ. Δικαίου - Λογιστικής

Δείτε όλα τα σεμινάρια

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγματικών διαφορών
23.1.2023

Σύμφωνα με την παράγραφο 17 του άρθρου 5 των ΕΛΠ (Ν 4308/2014), για την διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος, η οικονομική οντότητα πρέπει να παρέχει στις αρμόδιες αρχές και στα ελεγκτικά όργανα, εφόσον ζητηθεί, την μετατροπή των ποσών που έχουν εκφραστεί σε αξίες ξένου νομίσματος, στο εθνικό νόμισμα (στην ...

Κύρωση (νέου) Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)
16.1.2023

Με τον νόμο 4987/2022 κυρώνεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος[1], νέος Κώδικας νομοθεσίας που αφορά στην Φορολογική Διαδικασία. Μετά την ψήφιση του ως άνω νόμου, καταργούνται οι κωδικοποιημένες διατάξεις του Μέρους Α, καθώς και το Παράρτημα του Ν 4174/2013 (προηγούμενος ΚΦΔ). Ως γνωστό, ...

Αποτίμηση του τελικού αποθέματος 31/12/2022
9.1.2023

Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 7α του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με μία γενικώς αποδεκτή μέθοδο. Αποδεκτές μέθοδοι, κατά κανόνα, είναι: Η μέθοδος του μέσου σταθμικού όρου (ΜΣΟ) Η μέθοδος της σειράς εξάντλησης των αποθεμάτων, ως προς την τιμή εισαγωγής (το πρώτο εισερχόμενο είναι ...

Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων
2.1.2023

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), το εισόδημα της κατηγορίας «κεφάλαιο», περιλαμβάνει τα εισοδήματα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και τα οποία προκύπτουν στο οικείο φορολογικό έτος, σε μετρητά ή σε είδος, με την μορφή: - μερισμάτων, - τόκων, - δικαιωμάτων, καθώς και το - εισόδημα από ...

Ο «ελιγμός» που επιχειρείται από τους παρέχοντες υπηρεσίες, αναφορικά με την έκδοση παραστατικού και την επιβάρυνση του ΦΠΑ
27.12.2022

Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000 ) και των ΕΛΠ (Ν 4308/2014 ), οι διαμορφωμένες τιμές πώλησης των αγαθών που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή, ο οποίος κατά βάση, είναι ιδιώτης, πρέπει να εμπεριέχουν όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις και ασφαλώς, το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ. Δεν συμβαίνει ...

Εκ περιτροπής απασχόληση και επίδομα Χριστουγέννων
19.12.2022

Όπως είναι γνωστό, κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά την διάρκεια αυτής, μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου μισθωτού, με έγγραφη ατομική σύμβαση, κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Υπενθυμίζεται ότι, εκ περιτροπής απασχόληση, θεωρείται η απασχόληση, κατά την οποία ο εργαζόμενος απασχολείται μικρότερο αριθμό ημερών ...

Οι συνέπειες από την μη διασύνδεση με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA
12.12.2022

Με το άρθρο 173 του Ν 4972/23-9-2022, προστίθενται διατάξεις στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, Ν 4174/2013). Οι νέες διατάξεις προβλέπουν κυρώσεις, αναφορικά με την μη διαβίβαση δεδομένων των στοιχείων (αποδείξεων) λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ). Συγκεκριμένα, στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προστίθεται άρθρο 54Η ως εξής: Όταν ...

Ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων
5.12.2022

Με τον, προσφάτως ψηφισθέντα, νόμο 4996/2022, καθορίζονται κανόνες, αναφορικώς με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Στον νόμο καθορίζονται επίσης και συγγενικά δικαιώματα, προς αυτά της πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία ισχύουν για ορισμένες μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Περαιτέρω, στο πλαίσιο του νέου ως άνω νόμου, ...

Διανοµή κερδών στους εταίρους/µέλη των Δικηγορικών Εταιρειών
28.11.2022

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του Ν 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) ορίζεται ότι η Δικηγορική εταιρεία (Αστική Επαγγελματική Δικηγορική εταιρεία) διανέµει αποκλειστικά µεταξύ των εταίρων, όπως αυτοί θα συµφωνούν κατά την αδέσµευτη κρίση τους, τα συνολικά κέρδη που προκύπτουν από την δραστηριότητα του νομικού προσώπου. Περαιτέρω, µε ...

Άδεια σε γονείς για την φροντίδα παιδιού-Μειωμένο ημερήσιο ωράριο
21.11.2022

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν 4808/2021 («Για την Προστασία της Εργασίας, Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας», Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης κ.λπ.»), οι εργαζόμενοι γονείς, όπως η έννοια του γονέα ορίζεται στο άρθρο 33 του ίδιου ως άνω ...

Παροχή τηλεργασίας από υπαλλήλους λόγω προβλημάτων υγείας
14.11.2022

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν 4807/2021 [«Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»]: «Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις υπαλλήλων με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων ...

Επιτόκιο για υπολογισμό τόκου φορολογικών οφειλών
7.11.2022

Στο άρθρο 53 του Ν 4174/2013 (ΚΦΔ), παράγραφος 1, αναφέρεται: «Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ...

Φορολόγηση ποσού αποζημίωσης λόγω διακοπής της σχέσης εργασίας
31.10.2022

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013) και με την επιφύλαξη της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 14: «φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή ...

Η Φορολογική μεταχείριση της αφανούς εταιρείας
24.10.2022

Απάντηση στο ερώτημα της φορολόγησης της αφανούς εταιρείας έδωσε η φορολογική διοίκηση με τη δημοσίευση του ερμηνευτικού εγγράφου, Ε.2076/2022. Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' του άρθρου 2 του Ν 4172/2013 ως «νομική οντότητα» νοείται κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν ...

Κεφαλαιοποίηση ή διανομή του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν 3299/2004
24.10.2022

Με την περίπτωση γ, της παραγράφου 1 του άρθρου 1, του αναπτυξιακού νόμου 3299/23-12-2004 («Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση»), κατά την περίοδο εκείνη, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δόθηκε στις επιχειρήσεις, συν τοις άλλοις, η δυνατότητα σχηματισμού συγκεκριμένης φορολογικής απαλλαγής, με κυρίαρχους στόχους, ...

Φορολόγηση του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
17.10.2022

Καταρχάς, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η διάκριση σε κατ’ επάγγελμα αγρότες και μη, δεν πρέπει να συγχέεται με την διάκριση των ασκούντων αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, αναφορικά με την ένταξή τους ή όχι, (όπως είναι η περίπτωση των αφανών) στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ. Για τους κατ’ επάγγελμα ...

Το Σχέδιο Λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)
10.10.2022

Αναφορικά με την υποχρεωτικότητα ή μη, της τήρησης του Σχεδίου των Λογαριασμών των ΕΛΠ (Ν 4308/2014, Παράρτημα Γ) αναρτήθηκε προσφάτως, Γνωμοδότηση του ΣΛΟΤ (ΑΠ 2334/13-9-2022), η οποία αποσαφηνίζει το εν λόγω θέμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 των ΕΛΠ, το Σχέδιο των Λογαριασμών του Παραρτήματος Γ, ...

Η Υποχρεωτική εγγραφή του αριθμού ΓΕΜΗ στα έγγραφα των υπόχρεων επιχειρήσεων
3.10.2022

Μια νέα αναταραχή έχει προκύψει αυτές τις ημέρες στα λογιστικά γραφεία άλλα και στα λογιστήρια των επιχειρήσεων. Αφορμή, η εφαρμογή του Ν 4919/2022 και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 22. Σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη διάταξη ο αριθμός ΓΕΜΗ αναγράφεται υποχρεωτικά: α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση ...

Η σωστή χρήση του ρήματος δημιουργώ και των παράγωγών του
3.10.2022

Να σας πω την αλήθεια, πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα, αναρωτήθηκα αν πρέπει να γράψω αυτό το σημείωμα, αν πρέπει δηλαδή να ασχοληθώ με ένα θέμα που βρίσκεται εκτός του χώρου στον οποίο δραστηριοποιούμαι και για το οποίο, ασφαλώς, δεν είμαι ειδικός. Ωστόσο, σκέφτομαι ότι ο σωστός χειρισμός της Ελληνικής ...

Η Λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας
29.9.2022

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), «οι οντότητες δύνανται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους. Οι οντότητες που αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο, πρέπει να αναγνωρίζουν όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Αντίθετα, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό ...

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.