Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λογιστικά και φορολογικά αποτελέσματα
20.6.2022

Στο άρθρο 21 («Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα») και στην παράγραφο 1 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), αναφέρεται ότι «ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις». Εν συνεχεία στην παράγραφο 2 ...

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 1/6/2022
13.6.2022

Με το άρθρο 45 του Ν 4670/2020 [«Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις»], αντικαθίσταται το άρθρο 97 του Ν 4387/2016, ως ακολούθως: «Από την 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ...

Τέλος Ανακύκλωσης στα προϊόντα τα οποία περιέχουν PVC
6.6.2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν 4819/2021, επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης από 1ης Ιουνίου 2022 για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Για τον προσδιορισμό των εν λόγω προϊόντων δίδονται επιπλέον διευκρινίσεις με ...

Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία
30.5.2022

Ως γνωστό, με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 29, του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), φορολογούνται τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και από επιχειρηματική δραστηριότητα: «1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε ...

Αλλαγές στους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ
26.5.2022

Με την ψήφιση του 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και ...

Η περίπτωση εμφάνισης αρνητικού κόστους πωληθέντων (Πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν 4308/2014)
23.5.2022

Το σημείωμά μας αναφέρεται στην περίπτωση των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 των ΕΛΠ (Ν 4308/2014), δηλαδή στις οικονομικές οντότητες που είναι προσωπικές εταιρείες (ΕΕ, ΟΕ), ατομικές επιχειρήσεις, ή άλλες οντότητες, οι οποίες υποχρεούνται από φορολογική ή διαφορετική νομοθετική διάταξη, στην εφαρμογή του ως άνω νόμου ...

Πώληση περιουσιακού στοιχείου με επαναμίσθωση
17.5.2022

(ΕΛΠ, Ν 4308/2014 άρθρο 18, παρ. 5, περ. γ & Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του Ν 4308/2014) Η περίπτωση αφορά πώληση περιουσιακού στοιχείου, συνήθως ακινήτου, το οποίο στη συνέχεια αναμισθώνεται με χρηματοδοτική μίσθωση. Η λογιστική αντιμετώπιση από τον πωλητή, αναφέρεται ως εγγυημένος δανεισμός, δηλαδή ανάληψη δανείου υπό την ...

Απλοποιήσεις και απαλλαγές από διάφορες υποχρεώσεις των ΕΛΠ, των πολύ μικρών οντοτήτων
18.3.2019

Α. Γενικά Στο άρθρο 30 του Ν 4308/2014, αναφέρονται απλοποιήσεις και απαλλαγές από κάποιες ρυθμίσεις του νόμου, κατά κατηγορία οντοτήτων, ως εξής: Πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του Ν 4308/2014. [η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην ...

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ
11.2.2019

Άρθρο 19 Ν 4308/2014 1. Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. 2. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. 3. Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού ...

Η υποβολή διακεκριμένων φορολογικών δηλώσεων από τους συζύγους
2.1.2019

Με νομοθετική ρύθμιση, δια της οποίας προσαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 67 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013) στην απόφαση του ΣτΕ 330/2018, παρέχεται πλέον η δυνατότητα της υποβολής διακεκριμένων φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, από τους συζύγους. Η ως άνω διάταξη του ΚΦΕ είχε αντικατασταθεί τελευταία φορά από την παράγραφο 2 του ...

Η προσαρμογή του ΚΦΕ στην έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τους κανόνες των ΕΛΠ (Ν 4549/2018)
5.11.2018

Με τον νόμο 4549/2018 (άρθρο 115, παρ. 5α), επιτέλους (!) προσαρμόστηκε ο ΚΦΕ (άρθρο 24) στον σωστό όρο της χρηματοδοτικής μίσθωσης, εγκαταλείποντας τον αντίστοιχο, κατά την γνώμη μου, άστοχο όρο, της «χρηματοοικονομικής» μίσθωσης. Παράλληλα, καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 24 και προσαρμόζεται ολόκληρη η διάταξη της περ. β, της ...

Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου 4308/2014
16.8.2018

Α. Λογιστικές οντότητες Οι οντότητες που υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Ν 4308/2014, περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, από 1/1/2015, είναι τα νομικά πρόσωπα που έχουν την μορφή των κεφαλαιουχικών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), ή των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, Δικηγορικές Εταιρείες), καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις. Στις ατομικές επιχειρήσεις ...

Προσωρινές λογιστικές διαφορές Η περίπτωση της απόσβεσης παγίου που πωλείται
11.6.2018

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), το λογιστικό σύστημα που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η οντότητα, θα πρέπει να παρακολουθεί τόσο την λογιστική βάση, όσο και την φορολογική βάση των στοιχείων που αφορούν έσοδα, έξοδα, περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό), υποχρεώσεις προς τρίτους ...

Ελάχιστο εισόδημα από κεφάλαιο (πχ τόκους) και προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων
7.5.2018

Φορολογούμενος δεν απέκτησε εισοδήματα κατά το προηγούμενο έτος 2017, πλην ενός μικρού ποσού τόκων. Φιλοξενείται από τους γονείς του, ως προς την κύρια διαμονή του, ωστόσο έχει πλήρη κυριότητα σε κατοικία (διαμέρισμα) κατά ποσοστό 25%, στην επαρχία. Το διαμέρισμα αυτό, έχει επιφάνεια 80 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους 40 τ.μ., ενώ ...

Η Εργατική Πρωτομαγιά 2018, ως υποχρεωτική αργία
30.4.2018

Ως γνωστόν, οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 4 του Β.Δ. 748/1966), μετά την ψήφιση του Ν 4448/2017, είναι οι παρακάτω: 1. Η 25η Μαρτίου-Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 2. Η Δεύτερη ημέρα του Πάσχα 3. Η 15η Αυγούστου-Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 4. Η 25η Δεκεμβρίου-Εορτή της γεννήσεως του ...

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών 2017 και 2018
20.2.2018

Στο Σημείωμα Σύνταξης της 20/11/2017, που αναρτήθηκε την ίδια ημέρα στο site του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», σχολίασα με έντονο τρόπο την νομοθέτηση της διαφορετικής βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, για το 2018 και εφεξής, σε σχέση με το 2017, αλλά και σε σχέση με το φορολογητέο εισόδημα, υπό την έννοια, ότι ...

Ο προβληματισμός από την διακεκριμένη φορολόγηση των εισοδημάτων
12.2.2018

Στο Σημείωμα της προηγούμενης εβδομάδας, παραθέτοντας τις νομοθετικές φορολογικές ρυθμίσεις εμπροσθοβαρούς δημοσιονομικής πολιτικής, δηλαδή την αλλαγή της κλίμακας φορολογίας του άρθρου 15 του ΚΦΕ από 1/1/2020 και την μείωση του ιδιότυπου αφορολόγητου του άρθρου 16, επίσης από 1/1/2020 (ή 1/1/2019, αναλόγως), καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι σε φόρο θα υπάγονται εφεξής ...

Το μειωμένο αφορολόγητο, από 1/1/2019;
5.2.2018

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 4472/2017, η παρ. 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ (φορολογική κλίμακα) θα αντικατασταθεί από 1/1/2020, με σχετικό όφελος για τους φορολογούμενους, υπό την προϋπόθεση όμως και στον βαθμό που δεν προκαλείται απόκλιση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στο Πρόγραμμα Οικονομικής ...

Το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών και φορητών υπολογιστών
29.1.2018

Με το άρθρο 67 του Ν 4484/2017, προστέθηκε στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000), η παράγραφος 5 (ισχύς από 1/8/2017), βάσει της οποίας, οι παραδόσεις, από υποκείμενο στον ΦΠΑ σε άλλον υποκείμενο στον φόρο, κινητών τηλεφώνων, δηλαδή συσκευών που έχουν κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο ...

Η απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ, κατά τα ΕΛΠ
22.1.2018

Σύμφωνα με το άρθρο 15α του ΚΝ 2190/1920 (περί ΑΕ), όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την υπογραφή του ΠΔ 498/1987, στο καταστατικό της ΑΕ μπορεί να ορίζεται ότι η ΓΣ των μετόχων με απόφασή της, είναι δυνατόν να προβαίνει σε μερική ή σε ολική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου (ΜΚ) της εταιρείας. ...

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.