Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ

Κρυπτονομίσματα, εικονικά – ψηφιακά νομίσματα
27.11.2023

Αφορμή παίρνω από δημοσίευμα στον ημερήσιο Τύπο που φέρει την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, να παραδέχεται ότι ο γιος της απέτυχε σε όλες σχεδόν τις επενδυτικές του κινήσεις σε κρυπτονομίσματα (crypto). Το αξιοσημείωτο είναι ότι η ίδια η πρόεδρος της ΕΚΤ, όχι μόνο είχε προειδοποιήσει τον ...

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα και πρωτογενές αποτέλεσμα
20.11.2023

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, πλεόνασμα ή έλλειμμα, σχετίζεται με τον κρατικό προϋπολογισμό. Όταν το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού (φόροι, κοινωνικές εισφορές, δάνεια κ.λπ.), υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες δαπάνες/έξοδα που εγγράφονται σε αυτόν (παροχές σε εργαζόμενους, κοινωνικές παροχές, τόκοι κ.λπ.), τότε σχηματίζεται δημοσιονομικό πλεόνασμα. Αντιθέτως, όταν οι προβλεπόμενες δαπάνες/έξοδα που ...

Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία (βιβλία)
13.11.2023

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν 4308/2014, για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ο τρόπος με τον οποίο καταχωρίζονται οι συναλλαγές στα λογιστικά βιβλία (αρχεία), καθορίζει και το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Ως (οικονομική) οντότητα ορίζεται «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός ...

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, στο στόχαστρο
7.11.2023

Η εταιρική σύμπραξη, εμπορική, παραγωγική ή παροχής υπηρεσιών, εξ ορισμού, αλλά και εκ των πραγμάτων, προϋποθέτει την συνάθροιση και συμπόρευση κεφαλαίων, επενδεδυμένων από περισσότερα του ενός πρόσωπα. Από μόνη της, η έννοια «Εταιρεία», παραπέμπει σε συνεργασία δύο ή περισσότερων ατόμων ή φορέων, με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αναφορικώς με ...

Φορολόγηση ασκούντων ατομική δραστηριότητα. Επιστροφή στα παλιά; Γιατί;
30.10.2023

Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά μου προκαλεί ιδιαίτερη αποστροφή, το γεγονός ότι υπάρχει η πιθανότητα να γυρίσουμε τόσο πολύ πίσω, σε μια εποχή, προ περίπου 30ετίας, όταν το Υπουργείο Οικονομικών αντιμετώπιζε και τότε, το μόνιμο πρόβλημα του τρόπου φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, των ατομικών επιχειρήσεων και γενικώς, όσων τηρούσαν βιβλία εσόδων ...

Αλλαγές στην απασχόληση των συνταξιούχων
23.10.2023

Α. Το ιστορικό Η αρχική (εξοντωτική) διάταξη του Ν 4387/2016 (άρθρο 20, παράγραφος 1, ισχύς από την ψήφιση του νόμου), προέβλεπε ότι στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και στους συνταξιούχους όλων των λοιπών Φορέων, Ταμείων κ.λπ., οι οποίοι υπάγονται στον ΕΦΚΑ και επιλέγουν, παραλλήλως προς την σύνταξή ...

Άρση αναστολής διατάξεων που αφορούν προϋπηρεσία εργαζομένων
16.10.2023

Με το άρθρο 33 [«Αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων. Κατάργηση του άρθρου 4 της με αριθμό 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου»], του Ν 5053/2023[1], «από την 1η Ιανουαρίου 2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, ...

Στην μνήμη Θεόδωρου Γρηγοράκου
11.10.2023

Με λύπη η Λογιστική Κοινότητα ενημερώθηκε για την απώλεια του Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου, Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023. Ο Θεόδωρος Γρηγοράκος ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΣΟΛ (Σώμα Ορκωτών Λογιστών), όταν αυτό συστάθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά στην χώρα μας, ως φορέας ελέγχου των διαχειρίσεων και των λογιστικών καταστάσεων ...

Μεταφορά φορολογικής ζημιάς και προθεσμίες παραγραφής πράξεων προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων
9.10.2023

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 («Μεταφορά ζημιών») του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), αναφέρεται ότι, εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία, εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα 5 φορολογικά έτη. Κατά ρητή ...

Οι ασκούντες ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα
2.10.2023

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), οι παρακάτω οικονομικές οντότητες του ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζουν το πλαίσιο των ρυθμίσεων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων: (α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), της ετερόρρυθμης κατά ...

Έννοιες που καθιερώνονται με τα ΕΛΠ
25.9.2023

Ως γνωστό, το λογιστικό σύστημα (απλογραφικό ή διπλογραφικό) μιας οικονομικής οντότητας, περιλαμβάνει τα λογιστικά αρχεία - βιβλία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταχώρισης των συναλλαγών - λογιστικών γεγονότων, εν γένει, ώστε να προκύπτει η σύννομη κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Υπό την έννοια αυτή, οι λογιστικές πολιτικές και οι λογιστικές εκτιμήσεις, εντάσσονται ...

Επιχειρήσεις / πρατήρια εμπορίας υγρών καυσίμων του Ν 3054/2002 και μετάταξή τους σε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
19.9.2023

Σύμφωνα με την παράγραφο 11, του άρθρου 30 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), «η οικονομική οντότητα της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία υγρών καυσίμων του Ν 3054/2002, εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 2, ...

Οι υποχρεώσεις μίας οικονομικής οντότητας και εμφάνισή τους στον Ισολογισμό
11.9.2023

Στο άρθρο 22 του Ν 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ΕΛΠ), παράγραφοι 1 έως και 14, περιγράφεται η κατηγορία των υποχρεώσεων μίας οικονομικής οντότητας προς τρίτους, που αναλύονται σε τρεις υποκατηγορίες, ως εξής: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μιας οικονομικής οντότητας ορίζονται οι δεσμεύσεις που αυτή αναλαμβάνει, ...

Το νέο πλαίσιο προστασίας από απολύσεις
4.9.2023

Με το άρθρο 17 [«Προστασία από την απόλυση και βάρος της απόδειξης»], του υπό ψήφιση και διαβούλευση εργατικού νομοσχεδίου, τροποποιείται το άρθρο 339 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου [«ΠΔ 80/2022», το οποίο αποτελεί την κωδικοποίηση της νομοθεσίας του ατομικού εργατικού δικαίου, ως σημείου αναφοράς, τόσο για την ερμηνεία και εφαρμογή ...

Η εργασία κατά την ημέρα του Σαββάτου
28.8.2023

Πληροφορούμεθα από τον ημερήσιο Τύπο ότι με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο θα θεσμοθετηθεί η 6η ημέρα απασχόλησης τόσο σε επιχειρήσεις 24ωρης λειτουργίας, όσο και σε επιχειρήσεις που από την φύση τους δεν χαρακτηρίζονται ως συνεχούς λειτουργίας. Παραθέτουμε τα ισχύοντα, αναφορικώς με το εν λόγω θέμα, ώστε να αναζητηθούν στοιχεία εφαρμογής ...

Ο φόρος του φορολογητέου εισοδήματος και η επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου
21.8.2023

Από την εποχή του προηγούμενου ΚΦΕ (Ν 2238/1994), είχαμε υποστηρίξει με επιχειρήματα, ως Επιστημονική Ομάδα του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», ότι ο φόρος που καταβάλλεται, είτε κατά την παρακράτηση, είτε κατά την οριστική εκκαθάριση των εισοδημάτων του φορολογούμενου, πρέπει να αφαιρείται από το ήδη φορολογηθέν εισόδημα, προκειμένου να σχηματιστεί «κεφάλαιο» προς ανάλωση. ...

Πληθωρισμός κερδών
14.8.2023

Όπως είναι γνωστό, ο (χρηματικός) πληθωρισμός χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πλέον σοβαρά προβλήματα και «ασθένειες» της οικονομικής ζωής. Το φαινόμενο του πληθωρισμού εμφανίζεται σε μία οικονομία, όταν παρατηρείται συνεχής αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών των τελικών αγαθών και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να επέρχεται συνεχής, επίσης, μείωση της αγοραστικής ...

Φοροδιαφυγή
7.8.2023

«Ουκ εν τω μεγάλω το ευ κείμενον είναι, αλλά εν τω ευ το μέγα» Γενικώς, τα θέματα που αφορούν τον τρόπο εντοπισμού και σύλληψης των ενεργειών διάπραξης της φοροδιαφυγής, καθώς και των κυρώσεων που επιβάλλονται στην περίπτωση αυτή, ρυθμίζονται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, Ν 4174/2013, όπως κωδικοποιήθηκε προσφάτως ...

Η έκπτωση 3%, λόγω εφάπαξ καταβολής του φόρου
31.7.2023

Μετά την τελευταία παράταση που δόθηκε, αναφορικώς με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, προέκυψε το ερώτημα, αν η έκπτωση του 3%, η οποία χορηγείται κατά την εφάπαξ καταβολή του φόρου, θα παραταθεί επίσης και θα ισχύσει μέχρι και την νέα ημερομηνία, της 31ης /8/2023 (ώρα 15.00). ...

«Αφορολογήτου ποσού», συνέχεια…
24.7.2023

Τελικά, όπως είχαμε επισημάνει στο Σημείωμα της 3ης Ιουλίου 2023, δεν υπάρχει ο όρος «αφορολόγητο» στον ΚΦΕ, ούτε σχηματίζεται εφεξής στην φορολογική νομοθεσία τέτοιος όρος. Ατυχώς αναφερόταν, κατά την προεκλογική περίοδο η φράση: «αύξηση αφορολόγητου» και ουδείς αναρωτήθηκε: «για ποιο αφορολόγητο μιλάτε, κύριοι;». Πρόκειται για αύξηση της καθαρής μείωσης φόρου, ...

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.