Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


Βλέπετε αποτελέσματα από την κατηγορία ΣτΕ
Για να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες κατηγορίες πατήστε "Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα" και μετά "Καθαρισμός"
ΣτΕ 320/2020, με σχόλιο Δ. Φινοκαλιώτη
3.12.2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Περαίωση χρήσεων κατόπιν έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού ιδιώτη ελεγκτή ΣτΕ 320/2020 Τμ. Β΄ επταμ. Ο φορολογικός έλεγχος εκ μέρους ιδιωτών ελεγκτών δεν μπορεί να προβλέπεται ή/και να λειτουργεί ως νόμιμο υποκατάστατο του ελέγχου της φορολογικής Διοίκησης. Βεβαίωση από ιδιώτη ελεγκτή ότι δεν προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 498/2020 [Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής]
3.2.2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Νομιμοποίηση αλληλεγγύως ευθυνόμενων για την καταβολή φορολογικών οφειλών ανώνυμης εταιρείας να ασκήσουν προσφυγή ΣτΕ 498/2020 Τμ. Β΄ επταμ. Από το δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής κατά της σιωπηρής ή ρητής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής ο νόμος δεν προβλέπει καμία εξαίρεση, οι προσωπικώς και αλληλεγγύως ευθυνόμενοι για τις φορολογικές υποχρεώσεις του ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 433/2020 [Παραγραφή τέλους χαρτοσήμου]
3.2.2020

Προθεσμία παραγραφής του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου και της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ΣτΕ 433/2020 Τμ. Β΄ επταμ. Η κατά το άρθρο 249 του ΑΚ εικοσαετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή των τελών χαρτοσήμου και της ειδικής κοινωνικής εισφοράς αντιβαίνει στη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, κατʼ εφαρμογή δε ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 355/2019 [Μείωση της φορολογικής βάσης ΦΠΑ κατόπιν της ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή], με σχόλιο Εμμ. Βίτσα
3.12.2019

Μείωση της φορολογικής βάσης ΦΠΑ κατόπιν της ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή ΣτΕ 355/2019 Τμ. Β΄ επταμ. Οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5α του Κώδικα Φ.Π.Α., ερμηνευόμενες υπό το φως α) της θεμελιώδους αρχής που απορρέει από την οδηγία 2006/112/ΕΚ και έκφραση της ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1680/2019, με σχόλιο Κ. Παππά [Απαλλαγή ΦΠΑ ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα]
3.11.2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Απαλλαγή ΦΠΑ ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα ή μορφωτικής φύσης ΣτΕ 1680/2019 Τμ. Β΄ Ο Έλληνας νομοθέτης έκανε χρήση της ευχέρειας που προβλέπει η διάταξη της παρ. 2 α) του άρθρου 13 Α της έκτης οδηγίας περί ΦΠΑ και εξήρτησε την απαλλαγή (του συνόλου) των ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 2691/2019 [Εφαρμογή της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής ηπιότερης φορολογικής διατάξης]
3.10.2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εφαρμογή της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής ηπιότερης φορολογικής διατάξης ΣτΕ 2691/2019 Τμ. Β΄ επταμ. Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογή του ευμενέστερου για τον παραβάτη ουσιαστικού ποινικού νόμου εφαρμόζεται και επί χρηματικών φορολογικών/τελωνειακών κυρώσεων σημαντικού ύψους. Αλλά και τα (αρκετά μικρότερα) πρόστιμα που καταλογίσθηκαν στον αναιρεσίβλητο με τις ίδιες πράξεις ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1762/2019 [Διαφορά από μεταβολή στο φορολογικό μητρώο]
3.10.2019

Διαφορά που γεννάται από την προσβολή πράξης της Φορολογικής Αρχής περί μεταβολής στο φορολογικό μητρώο έχει ακυρωτικό χαρακτήρα ΣτΕ 1762/2019 Τμ. Β΄ Η διαφορά που γεννάται από την προσβολή εκ μέρους της αιτούσης της πράξης της φορολογικής αρχής περί μεταβολής στο φορολογικό μητρώο των μελών της κοινωνίας δικαιώματος που ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1498/2019 [Εικονικά φορολογικά στοιχεία - Παραγραφή]
3.9.2019

Εικονικά φορολογικά στοιχεία - Παραγραφή ΣτΕ 1498/2019 Τμ. Β΄ Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν 2523/1997, θεσπίζοντας ανάλογη εφαρμογή των περί παραγραφής διατάξεων που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος και επί επιβολής προστίμων για παραβάσεις του Κ.Β.Σ., έχει την έννοια, κατά το μέρος που παραπέμπει στις εκάστοτε ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1339/2019 [Φόρος κληρονομιάς]
3.9.2019

Παραγραφή δικαιώματος δημοσίου να επιβάλει τον φόρο κληρονομίας ΣτΕ 1339/2019 Τμ. Β΄ Με την υπʼ αριθμ. 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 3790/2009 και του άρθρου 82 του Ν 3842/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 92 παρ. ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1153/2019 [Φορολογία εισοδήματος τραπεζών]
3.9.2019

Φορολογία εισοδήματος τραπεζών ΣτΕ 1153/2019 Τμ. Βʼ Από τις διατάξεις αυτές που διείπαν κατά την ένδικη χρήση τη φορολόγηση του εισοδήματος των τραπεζών, προκύπτει ότι μέρος των αφορολογήτων εσόδων των τραπεζών και των εσόδων αυτών που φορολογούνταν με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, εξευρισκόμενο με επιμερισμό των συνολικών ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1686/20199 [Παραδεκτό λόγω προσφυγής]
3.8.2019

Δικαίωμα ένδικης προστασίας - Παραδεκτό λόγων προσφυγής σε φορολογικές διαφορές ΣτΕ 1686/2019 Τμ. Β΄ Δεν μπορούν, κατʼ αρχήν, να προβληθούν παραδεκτώς με την προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων λόγοι οι οποίοι σχετίζονται με έρευνα περί της συνδρομής πραγματικού και οι οποίοι δεν συμπεριελήφθησαν στην ενδικοφανή προσφυγή, εκτός εάν οι ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 252/2019 [Εικονικά φορολογικά στοιχεία]
3.8.2019

Εικονικά φορολογικά στοιχεία - ΦΠΑ ΣτΕ 252/2019 Τμ. Β΄ Εφόσον κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η αναιρεσείουσα καταχώρισε στα βιβλία της εικονικά φορολογικά στοιχεία, παραστατικά συγκεκριμένων συναλλαγών, με σκοπό την έκπτωση του αναλογούντος σε αυτά φόρου προστιθέμενης αξίας, νομίμως καταλογίσθηκε εις βάρος της το αντίστοιχο ποσό φόρου. Ο ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ Ολ 691/2019 [Επισφαλείς απαιτήσεις]
3.8.2019

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΣτΕ Ολ 691/2019 Με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν 3296/2004, επανήλθε σε ισχύ από 1.1.2005 το σύστημα σχηματισμού «πρόβλεψης» για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, το οποίο ίσχυε προ του Ν 3091/2002 και επιπλέον, θεσπίσθηκε για πρώτη φορά, η εκκαθάριση του λογαριασμού 44.11 «Προβλέψεις ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1865/2019 [Ακύρωση Πολ. 1113/2018]
3.7.2019

Ακύρωση Πολ. 1113/2018 κατά το μέρος που ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της Α ζώνης Φιλοθέης ΣτΕ 1865/2019 Τμ. Β΄ επταμ. Ο υπολογισμός και ο προσδιορισμός της επίμαχης τιμής εκκίνησης των ακινήτων στην Α ζώνη Φιλοθέης εχώρησε κατά τρόπο που δεν μπορεί ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1057/2019 [Φόρος κληρονομίας - Αδυναμία εξόφλησης με μετρητά]
3.7.2019

Φόρος κληρονομίας - Αδυναμία εξόφλησης με μετρητά ΣτΕ 1057/2019 Τμ. Β΄ επταμ. Με τη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 6 Ν 2961/2001 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 184 παρ. 9 Ν 4261/2014 και την τροποποίησή της με άρθρο 52 παρ. 15 Ν 4276/2014, προβλέπεται η διαδικασία εξόφλησης ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 732/2019 [15ετής παραγραφή στη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης]
3.7.2019

15ετής παραγραφή στην περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης ΣτΕ 732/2019 Τμ. Β΄ επταμ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης εντός της κατʼ άρθρο 84 παρ. 1 του Ν 2238/1994 προθεσμίας πενταετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον οικείο φόρο ισχύει κατʼ αρχήν η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή (84 παρ. 1) ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 207/2019 [Φόρος κληρονομίας - Παραγραφή]
3.7.2019

Φόρος κληρονομίας - Παραγραφή ΣτΕ 207/2019 Τμ. Β΄ Η διάταξη του άρθρου 85 παρ. 1 του Ν 2676/1999, με την οποία «παρατάθηκε» ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, οι οποίες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (5.1.1999), είχαν ήδη, από 31.12.1998, υποπέσει στη δεκαετή παραγραφή του άρθρου 102 παρ. ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 351/2019 [Πρόσθετος φόρος για ανακριβή φορολογική δήλωση - Εφαρμογή αρχών ενωσιακού δικαίου στην άμεση φορολογία], σχόλιο Μ.-Ε. Εμμ. Ζουλάκη
3.4.2019

Έννοια (χρηματικής) διοικητικής κύρωσης - Πρόσθετος φόρος για ανακριβή φορολογική δήλωση - Eφαρμογή αρχών ενωσιακού δικαίου στην άμεση φορολογία ΣτΕ 351/2019 Τμ. Β΄ επταμ. Κατά γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου, επιβάλλεται η αναδρομική εφαρμογή της ελαφρύτερης ποινής προκειμένου περί παράβασης για την οποία προβλέπονται διαδοχικά, από τον χρόνο της ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 380/2019 [Εικονικό τιμολόγιο - Ακύρωση - Χρήση ενώπιον τρίτου]
3.4.2019

Εικονικό τιμολόγιο - Ακύρωση - Χρήση ενώπιον τρίτου ΣτΕ 380/2019 Τμ. Β΄ επταμ. Η υποχρέωση του επιτηδευματία για έκδοση των οριζόμενων στον ΚΒΣ στοιχείων (ακριβούς/αληθούς περιεχομένου), μεταξύ των οποίων και το τιμολόγιο πώλησης αγαθών, επιβάλλεται με σκοπό την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του ίδιου και των συναλλασσόμενων με αυτόν. ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 90/2019 [Απαλλαγή από τον ΦΣΚ για τις ΑΕ Επένδυσης σε Ακίνητη Περιουσία]
3.3.2019

Απαλλαγή από τον ΦΣΚ για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επένδυσης σε Ακίνητη Περιουσία ΣτΕ 90/2019 Τμ. Β΄ Η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν 2778/1999 αναφερόμενη σε φορολογική απαλλαγή των «εκδιδόμενων μετοχών» των εν λόγω εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, καταλαμβάνει, κατά την βούληση του νομοθέτη και τη ...

Tags: ΣτΕ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.