Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


Βλέπετε αποτελέσματα από την κατηγορία ΤρΔΠρΑθ
Για να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες κατηγορίες πατήστε "Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα" και μετά "Καθαρισμός"
ΤρΔΠρΑθ 7484/2019 [Ένδικο βοήθημα επί φορολογικών υποθέσεων]
3.6.2019

Ένδικο βοήθημα επί φορολογικών υποθέσεων - Αγωγή περί αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών και ειδικών φόρων ΤρΔΠρΑθ 7484/2019 Τμ. 15ο Στην κατηγορία των φορολογικών διαφορών υπάγονται και εκείνες που έχουν ως αντικείμενο την επιβολή δημοτικών τελών [βλ. τον Ν 505/1976 (Α΄ 353) «περί υπαγωγής εις τα τακτικά Φορολογικά Δικαστήρια των ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 5237/2019 [Έντοκη επιστροφή φόρου]
3.1.2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Έντοκη επιστροφή φόρου - Παρεπόμενη υποχρέωση του κύριου φόρου ΤρΔΠρΑθ 5237/2019 Τμ. 14ο Ο φορολογούμενος ο οποίος κατα­βάλλει φόρο χωρίς να υπέχει σχετική υποχρέωση, υφίσταται περιουσιακή ζημία. Παρεπόμενη δε προς την υποχρέωση του Δημοσίου να επιστρέψει φόρους που καταβλήθηκαν χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση, είναι η υποχρέωσή του σε ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 7576/2019 [Περαιωμένες χρήσεις - Επανέλεγχος]
3.1.2019

Περαιωμένες χρήσεις - Επανέλεγχος - Συμπληρωματικά στοιχεία ΤρΔΠρΑθ 7576/2019 Τμ. 32ο Για χρήσεις που έχουν περαιωθεί, ως προς τις φορολογίες εισοδήματος και Φ.Π.Α., με οποιονδήποτε τρόπο, δεν αποκλείεται να διενεργηθεί επανέλεγχος και να εκδοθεί συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου και πράξη επιβολής Φ.Π.Α., αν, εκ των υστέρων, προκύπτει από συμπληρωματικά στοιχεία φόρος μεγαλύτερος ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 14749/2019 [Διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών]
3.1.2019

Μητρική εταιρεία και θυγατρικές αυτής - Διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών - Έκπτωση δαπανών ΤρΔΠρΑθ 14749/2019 Τμ. 3ο Δεδομένου ότι: α) ο απώτερος σκοπός της διάθεσης μετοχών με το δικαίωμα της προαίρεσης, είναι η, κατά κάποιον τρόπο, σύνδεση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας με αυτήν των μελών του ΔΣ και των ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 2328/2007
30.10.2008

Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα - Ασφαλιστικά βιβλιάρια - Πρόσφορα αποδεικτικά μέσα - Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ Από τις διατάξεις του άρθρου 106 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του ΙΚΑ συνάγεται ότι η απασχόληση του ασφαλισμένου στις κατηγορίες και ειδικότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 104 παρ. 1 του εν λόγω Κανονισμού, αποδεικνύεται, για τον ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 5490/2006
27.2.2008

ΙΚΑ - ΠΕΕ - ΠΕΠΕΕ - Προηγούμενη ακρόαση Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 20 (παρ. 2) του Συντάγματος και στον Κώδικα Διοικητικής Διαδι­κασίας (κυρ. Ν 2690/1999), το δικαίωμα ακρόασης αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας έκδοσης ατομικής διοικητικής πράξης δυσμενούς για τα ενώπιον της αρμόδιας ΤΔΕ έννομα συμφέροντα ορισμένου ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 4386/2006
31.1.2008

ΚΒΣ - Εικονικά τιμολόγια - Βάρος απόδειξης Από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 33 του ΚΒΣ, συνάγεται ότι όταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία παράβαση λήψης εικονικού τιμολογίου, υπό την έννοια ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η οικεία συναλλαγή είτε ότι έχει μεν γίνει η συναλλαγή, όχι, όμως, όπως εμφανίζεται ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 1850/2006
28.11.2007

ΤΕΒΕ - Φαρμακοποιοί - Διοικητική σύμβασηΟι συμβάσεις που συνάπτει το ΤΕΒΕ με φαρμακοποιούς για την εκτέλεση ιατρικών συνταγών χορήγησης φαρμάκων σε ασφαλισμένους του αποβλέπουν σε δημόσιο σκοπό, δηλαδή στην παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Ταμείου, διέπονται από εξαιρετικό νομικό καθεστώς, το οποίο προσδίδει στο ΤΕΒΕ υπερέχουσα θέση έναντι του ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 12037/2006
28.11.2007

Συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου - ΠεραίωσηΚατά την έννοια του άρθρου 51 (παρ. 2) του ΝΔ 3323/1955 (άρθρο 68 παρ. 2 Ν 2238/1994), επιτρέπεται η έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, ακόμη και μετά την οριστικοποίηση του αρχικού φύλλου με διοικητική επίλυση της διαφοράς, όπως εκείνη που πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 14 ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 9655/2006
13.11.2007

Αναγνώριση χρόνου ως συντάξιμου - Δικαιολογητικά Προκειμένου να αναγνωριστεί με εξαγορά ο χρόνος κατά τον οποίο ο επαναπροσλαμβανόμενος ήταν εκτός υπηρεσίας, έπρεπε ο ίδιος να υποβάλει αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά συνδρομής των προς τούτο προϋποθέσεων, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία των έξι (6) μηνών, η οποία είναι αποκλειστική, με συνέπεια ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 5490/2006
13.11.2007

Μερική απασχόληση - ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ - Προηγούμενη ακρόαση του εργοδότη Πριν την έκδοση ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ σε βάρος ορισμένου εργοδότη, με την αιτιολογία ότι αυτός ασφάλιζε εργαζομένους του ως μερικώς απασχολουμένους, ενώ εκείνοι στην πραγματικότητα εργάζονταν με πλήρη απασχόληση, το ΙΚΑ οφείλει να καλεί τον εργοδότη να εκθέσει τις ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 3115/2006
27.9.2007

Διαδοχική ασφάλιση - Καταβολή εισφορών Στην περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ασφαλισμένου διαδοχικώς σε περισσότερους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ο τελευταίος από αυτούς κρίνει περί του δικαιώματος συνταξιοδοτήσεως του ασφαλισμένου βάσει των δικών του οργανικών διατάξεων και με τη συνδρομή των προβλεπομένων από αυτές προϋποθέσεων εκτός αν πρόκειται για ειδικές προϋποθέσεις οι οποίες ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 9875/2005
29.8.2007

Αναθεώρηση πράξεων ΔΕΗ Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 του Ν 861/1979, παράνομες πράξεις, συνταξιοδοτικές, που εκδόθηκαν παρά την αντικειμενική ανυπαρξία των νομίμων προϋποθέσεων απονομής της σύνταξης, αναθεωρούνται σε κάθε περίπτωση εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος κρίνεται εκάστοτε αναλόγως των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης και ο οποίος, πάντως, ελλείψει ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 16118/2005
27.8.2007

ΚΒΣ - Εικονική συναλλαγή - Βάρος απόδειξης Από τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1, 5 και 12 παρ. 1, 9, 10, 11 του ΚΒΣ, οι οποίες απαιτούν να αναγράφεται στα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής το όνομα του αγοραστή, το είδος, η ποσότητα και η αξία των πωλούμενων αγαθών ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 6505/2006
27.8.2007

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών - Αρχή τυπικής ασφάλισης Σύμφωνα με την αρχή της τυπικής ασφάλισης, εάν κάποιος κατέβαλε τακτικά τις ασφαλιστικές εισφορές ως ασφαλισμένος σε ΟΚΑ θεωρώντας καλόπιστα ότι υπάγεται στην ασφάλισή του και ο οργανισμός εισέπραττε ανεπιφύλακτα τις εισφορές αυτές, η αμφισβήτηση της ιδιότητας του ασφαλισμένου από τον οργανισμό μετά ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 11280/2005
27.6.2007

ΙΚΑ - Υποχρέωση τήρησης στοιχείων - Εκπρόθεσμη καταβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικού έργου Οι παραλείψεις του εργοδότη σχετικά με την τήρηση των στοιχείων για την παροχή της ασφαλιστέας απασχόλησης δεν μπορούν να αποβούν σε βάρος του ασφαλισμένου. Αρμόδια για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης είναι τα όργανα του ΙΚΑ, τα οποία στην ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 9072/2005
27.6.2007

Κρατικές ενισχύσεις - κπτωση τόκων Η έννοια της ενίσχυσης που χορηγείται υπό οποιαδήποτε μορφή από το κράτος περιλαμβάνει όχι μόνο θετικές παροχές, όπως είναι οι επιδοτήσεις αλλά και τις παρεμβάσεις εκείνες οι οποίες ανεξαρτήτως μορφής ελαφρύνουν τις επιβαρύνσεις που κανονικώς βαρύνουν τον προϋπολογισμό μίας επιχείρησης και οι οποίες χωρίς να ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 13806/2005
11.6.2007

Σύνταξη αναπηρίας - Προγενέστερη πάθηση Για τη θεμελίωση του δικαιώματος συντάξεως αναπηρίας, απαιτείται ενός η διαπίστωση ορισμένης παθήσεως ή βλάβης ή εξασθενήσεως, ετήσιας ή εξάμηνης διάρκειας κατά περίπτωση και ετέρου η αδυναμία του ασφαλισμένου να κερδίζει περισσότερο από το 1/5, το 1/3, ή το 1/2 εκείνου που κερδίζει σωματικά και ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 4971/2005
5.6.2007

Ασφάλιση σε περισσότερους ασφαλιστικούς οργανισμούς - Επιλογή ασφαλιστικού φορέα Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του ΝΔ 4277/1962 αποκλείεται η σε περισσότερους του ενός οργανισμούς ασφαλίσεως ασθενείας υπαγωγή του ασφαλισμένου, είναι δε αδιάφορο αν σε ένα οργανισμό υπάγεται αυτός με την ιδιότητα του άμεσα ασφαλισμένου, στην περίπτωση που είναι ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 4207/2006
5.6.2007

Πρόεδρος Θ. Λαδοπούλου-Κοντού, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.Εισηγήτρια Π. Κρόμπα, Πρωτοδίκης Δ.Δ.Δικηγόρος Α. ΑθανασόπουλοςΔιατάξεις: άρθρα 99 [παρ. 1], 101 [παρ. 1], 103 [παρ. 1], 109 [παρ. 1] Ν 2238/1994 (ΚΦΕ), 4 [παρ. 5], 78 [παρ. 1], 21 [παρ. 3] Σ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ. Τα εισοδήματα που αποκτούν ημεδαπά ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.