Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


ΤρΔΕφΑθ 451/2020 [Ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό]
3.4.2020

Ετήσιος φορολογικός έλεγχος - Ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό - Έλεγχος εντός δεκαοκταμήνου ΤρΔΕφΑθ 451/2020 Τμ. 2ο Έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού υπό μορφή έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από ορκωτό ελεγκτή. Προσφυγή ακύρωσης της σιωπηρής απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και καταλογισμού φόρου και πράξης επιβολής ...

Tags: ΕφΑθ
ΤρΔΕφΑθ 59/2020 [Φόρος κληρονομίας - Καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό] 745 [παρατ. Λ. Πανέτσος]
3.4.2020

Φόρος κληρονομίας - Καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό   ΤρΔΕφΑθ 59/2020 Τμ. 4ο Δεν εμφανίζεται καταχρηστική η απαίτηση της φορολογικής διοίκησης να έχει τεθεί ο προβλεπόμενος, πρόσθετος όρος στους κοινούς λογαριασμούς και στα κοινά χαρτοφυλάκια, που τηρούνταν στην αλλοδαπή από τους προσφεύγοντες - οι οποίοι, σε κάθε περίπτωση, ούτε επικαλούνται, ...

Tags: ΕφΑθ
ΜΔΕφΑθ 1338/2020 [Απαλλαγή συμβάσεων από κάθε φόρο και τέλος υπέρ του Δημοσίου]
3.4.2020

Απαλλαγή συμβάσεων από κάθε φόρο και τέλος υπέρ του Δημοσίου - Δικαιώματα τρίτων που δεν έχουν σχέση με την καταρτισθείσα σύμβαση - Συμβολαιογράφοι ΜΔΕφΑθ 1338/2020 Τμ. 3ο Αναλογικά δικαιώματα συμβολαιογράφων από κρατικά συμβόλαια. Απαλλαγή συμβάσεων στο πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεων κρατικών εταιρειών από δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Στη θεσπισθείσα ...

Tags: ΕφΑθ
ΤρΕφΠειρ 325/2020 [Επίδοση δικογράφων στον διοικητή της ΑΑΔΕ]
3.4.2020

Υποχρέωση επίδοσης επί ποινή ακυρότητας δικογράφων στον Διοικητή της ΑΑΔΕ σε φορολογικές διαφορές ΤρΕφΠειρ 325/2020 Επίδοση δικογράφων σε δίκες που αφορούν φορολογικές και τελωνειακές διαφορές καθώς και σε δίκες που αναφύονται κατά είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Για να είναι έγκυρη η επίδοση προς το Δημόσιο, πρέπει να γίνει, με ...

Tags: ΕφΠειρ
ΑΠ 1451/2019 [Αξίωση αποδοχών υπερημερίας]
3.4.2019

Άκυρη απόλυση - Αξίωση αποδοχών υπερημερίας - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ΑΠ 1451/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Υπερημερία εργοδότη. Τρόποι παύσης αυτής. Αδυναμία αποδοχής εκ μέρους του εργοδότη της εργασίας του μισθωτού. Εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση καταβολής του μισθού. Ο εργοδότης απαλλάσσεται μόνο αν η ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 1449/2019 [Οικειοθελείς παροχές εργοδότη]
3.4.2019

Επιχειρησιακή συνήθεια - Οικειοθελείς παροχές εργοδότη - Δικαίωμα ανάκλησης ΑΠ 1449/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Έννοια μισθού. Οικειοθελείς παροχές. Δεν έχουν τον χαρακτήρα μισθού και δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβατικές υποχρεώσεις του εργοδότη, ανεξαρτήτως του μακροχρόνιου, του αδιάλειπτου ή του γενικευμένου της καταβολής τους, εάν ο εργοδότης κατά την ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 1468/2019 [Κανονισμός εργασίας με κανονιστική ισχύ]
3.4.2019

Τράπεζες - Κανονισμός εργασίας με κανονιστική ισχύ - Πειθαρχική διαδικασία - Έκτακτη καταγγελία - Αρχή της αναλογικότητας ΑΠ 1468/2019 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Υπάρχει και όταν από τον κανονισμό εργασίας προβλέπεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση ή απόλυση του μισθωτού λόγω συμπλήρωσης ορισμένου ορίου ηλικίας, χωρίς να ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 1488/2019 [Κανονισμός εργασίας με ισχύ νόμου]
3.4.2019

Αποδοχές και επίδομα αδείας - Τρόπος υπολογισμού - Κανονισμός εργασίας με ισχύ νόμου - Εφαρμογή της αρχής της εύνοιας ΑΠ 1488/2019 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό Αρχή της εύνοιας. Εφαρμόζεται στη συσχέτιση περισσότερων πηγών διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας. Στην περίπτωση αυτή οι αποδοχές συγκρίνονται ως μία ενότητα, αφού δεν είναι δυνατή η ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 1481/2019 [Συνδικαλιστικά στελέχη - Προστασία από την απόλυση]
3.3.2019

Συνδικαλιστικά στελέχη - Προστασία από την απόλυση ΑΠ 1481/2019 Τμ. Β1΄ Πολιτικό Μέλη διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Προστασία από την απόλυση. Διάρκεια αυτής. Λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται η καταγγελία και τηρητέα διαδικασία. Η απαρίθμηση των λόγων είναι περιοριστική και δεν επιτρέπεται διεύρυνσή τους. Αν δεν τηρηθεί η προδιαγραφόμενη διαδικασία, η ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 1465/2019 [Παράλειψη προαγωγής μισθωτού]
3.3.2019

Παράλειψη προαγωγής μισθωτού - Αξίωση καταβολής αποζημίωσης ΑΠ 1465/2019 Τμ. Β1΄ Πολιτικό Η αναγνώριση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση του δικαιώματος προαγωγής υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον βαθμό που δικαιούταν να προαχθεί, με βάση τον διέποντα αυτόν κανονισμό εργασίας, λογίζεται ότι έχει πραγματοποιηθεί από τον χρόνο που έπρεπε ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 1483/2019 [Σύμβαση μαθητείας]
3.3.2019

Σύμβαση μαθητείας ΑΠ 1483/2019 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με το Δημόσιο για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Απαγόρευση μετατροπής τους σε αορίστου χρόνου. Πρόσληψη προσωπικού σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Η σύναψη των σχέσεων αυτών ως συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ...

Tags: ΑΠ
ΣτΕ 498/2020 [Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής]
3.2.2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Νομιμοποίηση αλληλεγγύως ευθυνόμενων για την καταβολή φορολογικών οφειλών ανώνυμης εταιρείας να ασκήσουν προσφυγή ΣτΕ 498/2020 Τμ. Β΄ επταμ. Από το δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής κατά της σιωπηρής ή ρητής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής ο νόμος δεν προβλέπει καμία εξαίρεση, οι προσωπικώς και αλληλεγγύως ευθυνόμενοι για τις φορολογικές υποχρεώσεις του ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 433/2020 [Παραγραφή τέλους χαρτοσήμου]
3.2.2020

Προθεσμία παραγραφής του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου και της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ΣτΕ 433/2020 Τμ. Β΄ επταμ. Η κατά το άρθρο 249 του ΑΚ εικοσαετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή των τελών χαρτοσήμου και της ειδικής κοινωνικής εισφοράς αντιβαίνει στη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, κατʼ εφαρμογή δε ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 725/2019 [Ιατρός - Έκδοση φορολογικών στοιχείων]
3.2.2019

Ιατρός του ΕΣΥ - Δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων ΣτΕ 725/2019 Τμ. Βʼ Γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι κατά νόμο έμμισθος δημόσιος λειτουργός και απαγορεύεται να ασκεί την ιατρική ως ελευθέριο επάγγελμα, δεν είναι νοητό να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες ως ελεύθερος επαγγελματίας όχι σε ιδιαίτερη επαγγελματική στέγη ...

Tags: ΣτΕ
ΑΠ 1164/2019 [Κανονισμός εργασίας με ισχύ νόμου]
3.2.2019

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Κανονισμός εργασίας με ισχύ νόμου - Συμβάσεις ορισμένου χρόνου - Καταγγελία για σπουδαίο λόγο - Σχέση με προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία ΑΠ 1164/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Καταγγελία σύμβασης για σπουδαίο λόγο. Μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, χωρίς τήρηση προθεσμίας από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Πότε συντρέχει σπουδαίος λόγος. Παράβαση συμβατικών ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 1267/2019 [Απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους]
3.2.2019

Απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους - Κριτήρια επιλογής απολυτέων ΑΠ 1267/2019 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Αναιτιώδης φύση αυτής. Απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης. Πότε η καταγγελία θεωρείται καταχρηστική και συνεπώς άκυρη. Δεν θεωρείται καταχρηστική η καταγγελία, όταν δεν υπάρχει γιʼ αυτήν κάποια εμφανής ή αληθής αιτία. Ο εργαζόμενος, επιδιώκοντας την ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 1450/2019 [Οικειοθελείς παροχές]
3.2.2019

Οικειοθελείς παροχές - Δικαίωμα ανάκλησης - Επιχειρησιακή συνήθεια ΑΠ 1450/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Οικειοθελείς παροχές εργοδότη. Δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν σε συμβατικές υποχρεώσεις του εργοδότη, ανεξαρτήτως του μακροχρόνιου, του αδιάλειπτου ή του γενικευμένου της καταβολής τους, εάν ο εργοδότης κατά την έναρξη της χορήγησής τους ή, έστω και αργότερα, πριν ...

Tags: ΑΠ
ΤρΔΠρΑθ 5237/2019 [Έντοκη επιστροφή φόρου]
3.1.2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Έντοκη επιστροφή φόρου - Παρεπόμενη υποχρέωση του κύριου φόρου ΤρΔΠρΑθ 5237/2019 Τμ. 14ο Ο φορολογούμενος ο οποίος κατα­βάλλει φόρο χωρίς να υπέχει σχετική υποχρέωση, υφίσταται περιουσιακή ζημία. Παρεπόμενη δε προς την υποχρέωση του Δημοσίου να επιστρέψει φόρους που καταβλήθηκαν χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση, είναι η υποχρέωσή του σε ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΣτΕ 1062/2019 [Μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας]
3.1.2019

Μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα κατʼ άρθρο 34 Κ.ΦΠΑ ΣτΕ 1062/2019 Τμ. Β΄ Για να έχει ο υποκείμενος στον φόρο που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος δικαίωμα επιστροφής του φόρου εισροών με τον οποίο επιβαρύνθηκαν αγαθά ή υπηρεσίες που του είχαν παρασχεθεί στην Ελλάδα, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά ...

Tags: ΣτΕ
ΤρΔΠρΑθ 7576/2019 [Περαιωμένες χρήσεις - Επανέλεγχος]
3.1.2019

Περαιωμένες χρήσεις - Επανέλεγχος - Συμπληρωματικά στοιχεία ΤρΔΠρΑθ 7576/2019 Τμ. 32ο Για χρήσεις που έχουν περαιωθεί, ως προς τις φορολογίες εισοδήματος και Φ.Π.Α., με οποιονδήποτε τρόπο, δεν αποκλείεται να διενεργηθεί επανέλεγχος και να εκδοθεί συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου και πράξη επιβολής Φ.Π.Α., αν, εκ των υστέρων, προκύπτει από συμπληρωματικά στοιχεία φόρος μεγαλύτερος ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.