Σεμινάρια Φορ. Δικαίου - Λογιστικής

Δείτε όλα τα σεμινάρια

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Μαρτίου 2022

ΣτΕ 714/2021 [Τόκοι αλλοδαπής]

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αύξηση εσόδων από τόκους κεφαλαίου στην αλλοδαπή. Ζήτημα αξίωσης προς απόδοση τόκων στο πλαίσιο της διοίκησης αλλοτρίων

ΣτΕ 714/2021 Τμ. Β΄ 5μ.

Φορολογικές διαφορές. Οριστικές πράξεις του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) περί διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής. Απόρριψη προσφυγής. Αίτηση αναίρεσης. Μεταφορά χρημάτων σε εξωχώρια εταιρία. Τόκοι αλλοδαπής. Διασταλτική ερμηνεία των άρθρων 24 και 25 του ΚΦΕ. Yπόθεση φορολόγησης τόκων αλλοδαπής. Χρόνος φορολόγησης. Οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ΚΦΕ δεν αποκλείουν τη φορολόγηση ως εισοδήματος από κινητές αξίες των πάσης φύσεως τόκων, ακόμη και των τόκων μη ειδικώς ρυθμιζόμενων από τις διατάξεις αυτές περιπτώσεων, όπως είναι, κατʼ αρχήν, και οι τόκοι που προκύπτουν κατά τη διαχείριση ξένων κεφαλαίων σύμφωνα με τις περί διοικήσεως αλλοτρίων διατάξεις (βλ. άρθρα 719-720 και 734 του ΑΚ, πρβλ. και ΑΠ 428/2019). Προς τούτο απαιτείται να προκύπτει μετά βεβαιότητας η έννομη σχέση από την οποία απορρέει η σχετική αξίωση καταβολής τους. Ο χαρακτηρισμός της εκ μέρους του αναιρεσείοντος μεταφοράς χρημάτων στην εξωχώρια εταιρεία ως περίπτωσης διαχείρισης κατά τις περί διοικήσεως αλλοτρίων διατάξεις των άρθρων 730 επ. του ΑΚ και, κατʼ επέκταση, η επί της εννόμου αυτής σχέσεως θεμελίωση αξίωσης προς απόδοση τόκων ή του προϊόντος εν γένει της διαχείρισης των κεφαλαίων του, στηρίζεται σε απλή πιθανολόγηση της πηγής προέλευσης μη δηλωθέντων, κατά την εκτίμηση της φορολογικής αρχής, χρηματικών ποσών, η οποία δεν αρκεί, κατʼ αρχήν, για την τεκμηρίωση της αποδιδόμενης στον αναιρεσείοντα παράβασης περί αποκρύψεως φορολογητέου εισοδήματος από τόκους αλλοδαπής. Για τη φορολόγηση των τόκων ή της εν γένει απόδοσης της τυχόν επένδυσης των μεταφερθέντων στον λογαριασμό της εξωχώριας χρηματικών ποσών ως εισοδήματος του αναιρεσείοντος από κινητές αξίες, η φορολογική αρχή πρέπει να αποδείξει ότι τα ποσά αυτά πράγματι κατεβλήθησαν σε αυτόν, εντοπίζοντας, κατά τον διενεργηθέντα εις βάρος του φορολογικό έλεγχο, ότι στην περιουσία του είχαν εισέλθει αντίστοιχου ύψους ποσά που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα, κατά τα αντίστοιχα έτη, εισοδήματά του. Οι τόκοι αλλοδαπής, λόγω και της δυσχέρειας προσδιορισμού του κατά νόμον χρόνου γέννησης της αξίωσης προς καταβολή τους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποκτώνται προ της πιστώσεώς τους επʼ ονόματι του δικαιούχου τους. Η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους τόκους εντόκων τραπεζικών καταθέσεων (άρθρο 24 παρ. 1 περ. γ΄ του ΚΦΕ), αποκλείεται λόγω της περιπτωσιολογικής ρυθμίσεως του ζητήματος του χρόνου κτήσης των εισοδημάτων από κινητές αξίες.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.